Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
archief [2015/11/29 00:07]
winnie
archief [2017/10/16 14:31] (huidige)
zaanlander
Regel 1: Regel 1:
-==== Archief==== +==== Archief ====  
- Het geheel van bescheiden die zijn +
-opgemaakt of ontvangen door een instelling +
-of persoon en die bestemd zijn om bewaard +
-te worden. Zie voor een historisch overzicht:​ +
-*Gemeente-archief.+
  
-Archieven zijn te verdelen in overheids- en +Het geheel van bescheiden die zijn opgemaakt of ontvangen door een instelling of persoon en die bestemd zijn om bewaard te worden. 
-niet-overheids-archieven. Een archief ​onder- +  
-scheidt ​zich van een verzameling of een col- +Archieven zijn te verdelen in overheids- en niet-overheids-archieven. Een archief ​onderscheidt ​zich van een verzameling of een collectie, ​of dat nu een bibliotheek,​ een museumcollectie ​of bijvoorbeeld een postzegelverzameling ​is: archiefstukken vormen een bewijs van de handelingen,​ rechten en verplichtingen ​van de instantie of persoon door wie het archief, al dan niet doelbewust, is gevormd
-lectie (of dat nu een bibliotheek,​ een muse- +
-umcollectie ​of bijvoorbeeld een postzegel- +
-verzameling ​is): archiefstukken vormen een +
-bewijs van de handelingen,​ rechten en ver- +
-plichtingen ​van de instantie of persoon door +
-wie het archief, al dan niet doelbewust, is ge- +
-vormd. Dit neemt niet weg dat in de archie- +
-ven meestal ook verzamelingen voorkomen,​ +
-bijvoorbeeld van kaarten, kranten en krante- +
-knipsels, boeken, foto`s en geluidsmateriaal. +
-Zulke verzamelingen zijn dan aangelegd om +
-de geschiedenis van stad, streek of geslacht +
-te documenteren en zo het historische beeld +
-te vervolmaken.+
  
-De Archiefwet 1962 verplicht alle overheids- +Dit neemt niet weg dat in de archieven ​meestal ook verzamelingen voorkomen, bijvoorbeeld ​van kaarten, kranten ​en kranteknipsels,​ boekenfoto`s en geluidsmateriaalZulke verzamelingen zijn dan aangelegd om de geschiedenis ​van stadstreek of geslacht ​te documenteren ​en zo het historische beeld te vervolmaken.
-organen hun archieven ​in goede en georden- +
-de staat te bewaren. Zo worden ​de archieven +
-van de centrale overheid overgebracht naar +
-het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. De +
-bescheiden van de rijksinstellingen in de pro- +
-vincie ​en de provinciale instellingen gaan +
-naar het rijksarchief in de provinciehoofdstad, +
-voor Noord-Holland HaarlemDe archieven +
-van gemeentelijke instellingen gaan naar een +
-door de gemeenteraad aangewezen archief- +
-bewaarplaats ​van de gemeente. ln Zaanstad +
-is dit het belangrijke *Gemeente-archief van +
-ZaanstadHoogstraat 30-34 te Koog. De ge- +
-meentelijke archieven van J isp en Wormer +
-berusten in het Waterlandhuis. Waterland- +
-laan 63 te Purmerend. Dat van Oostzaan is +
-ondergebracht in het gemeentehuis,​ Kerk- +
-buun 14 aldaar.+
  
-De Noordhollandse waterschapsarchieven +De Archiefwet 1962 verplicht alle overheidsorganen hun archieven in goede en geordende staat te bewaren. Zo worden de archieven van de centrale overheid overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. De bescheiden van de rijksinstellingen in de provincie en de provinciale instellingen gaan naar het rijksarchief in de provinciehoofdstad,​ voor Noord-Holland Haarlem.  
-berusten op verschillende plaatsen; die van + 
-de Zaanse polders zullen naar verwachting +De archieven van gemeentelijke instellingen gaan naar een door de gemeenteraad aangewezen archiefbewaarplaats van het [[gemeente_archief|Gemeentearchief Zaanstad]] aan de Hoogstraat 30-34 te Koog.  
-echter worden overgebracht naar het Ge+ 
-meente-archief ​Zaanstad.+De gemeentelijke archieven van Jisp en Wormer berusten in het [[http://​waterlandsarchief.nl/​|Waterlands Archief]], Wielingenstraat 75, 1441 ZN Purmerend. Dat van Oostzaan is ondergebracht in het gemeentehuis,​ Kerkbuurt 14 aldaar. 
 + 
 +De Noordhollandse waterschapsarchieven berusten op verschillende plaatsen; die van de Zaanse polders zullen naar verwachting echter worden overgebracht naar het Gemeente-archief Zaanstad. ​ 
 + 
 +Alle overheids-archieven zijn in beginsel openbaar en kosteloos te raadplegen.  
 +Ten aanzien van de openbaarheid kunnen echter beperkende maatregelen zijn getroffen. Niet-geordende archiefdelen zijn niet toegankelijk,​ tenzij er een plaatsingslijst als voorlopige inventarisatie is gemaakt.  
 + 
 +De uitgave 'De archieven in Noord-Holland (Alphen aan de Rijn, 1981) vermeldt alle adressen van overheids-archieven,​ alsmede een aanduiding van de daar aanwezige, niet van de overheid afkomstige, stukken en verzamelingen. De particulier beheerde archieven van personen, bedrijven, verenigingen enzovoort, zijn hierin niet opgenomen, hoewel deze soms omvangrijk zijn.  
 + 
 +Terwille van de openbaarheid ware het te wensen dat op den duur zulke archieven worden overgedragen aan de gemeentelijke archiefdiensten. in Zaanstad dus het [[gemeente_archief|Gemeentearchief ​Zaanstad]]
  
-Alle overheids-archieven zijn in beginsel 
-openbaar en kosteloos te raadplegen. Ten 
-aanzien van de openbaarheid kunnen echter 
-beperkende maatregelen zijn getroffen. Niet- 
-geordende archiefdelen zijn niet toeganke- 
-lijk, tenzij er een plaatsingslijst als voorlopi- 
-ge inventarisatie is gemaakt. 
-De uitgave 'De archieven in Noord-Holland 
-(Alphen a.d. Rijn, 1981) vermeldt alle adres- 
-sen van overheids-archieven. alsmede een 
-aanduiding van de daar aanwezige. niet van 
-de overheid afkomstige. stukken en verzame- 
-lingen. De particulier beheerde archieven. 
-van personen, bedrijven, verenigingen enzo- 
-voort. zijn hierin niet opgenomen, hoewel 
-deze soms omvangrijk zijn. Terwille van de 
-openbaarheid ware het te wensen dat op den 
-duur zulke archieven worden overgedragen 
-aan de gemeentelijke archiefdiensten. in 
-Zaanstad dus het Gemeente-archief Zaan- 
-stad.