archief

Dit is een oude revisie van het document!


Het geheel van bescheiden die zijn opgemaakt of ontvangen door een instelling of persoon en die bestemd zijn om bewaard te worden. Zie voor een historisch overzicht: *Gemeente-archief.

Archieven zijn te verdelen in overheids- en niet-overheids-archieven. Een archief onder- scheidt zich van een verzameling of een col- lectie (of dat nu een bibliotheek, een muse- umcollectie of bijvoorbeeld een postzegel- verzameling is): archiefstukken vormen een bewijs van de handelingen, rechten en ver- plichtingen van de instantie of persoon door wie het archief, al dan niet doelbewust, is ge- vormd. Dit neemt niet weg dat in de archie- ven meestal ook verzamelingen voorkomen, bijvoorbeeld van kaarten, kranten en krante- knipsels, boeken, foto`s en geluidsmateriaal. Zulke verzamelingen zijn dan aangelegd om de geschiedenis van stad, streek of geslacht te documenteren en zo het historische beeld te vervolmaken.

De Archiefwet 1962 verplicht alle overheids- organen hun archieven in goede en georden- de staat te bewaren. Zo worden de archieven van de centrale overheid overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. De bescheiden van de rijksinstellingen in de pro- vincie en de provinciale instellingen gaan naar het rijksarchief in de provinciehoofdstad, voor Noord-Holland Haarlem. De archieven van gemeentelijke instellingen gaan naar een door de gemeenteraad aangewezen archief- bewaarplaats van de gemeente. ln Zaanstad is dit het belangrijke *Gemeente-archief van Zaanstad, Hoogstraat 30-34 te Koog. De ge- meentelijke archieven van J isp en Wormer berusten in het Waterlandhuis. Waterland- laan 63 te Purmerend. Dat van Oostzaan is ondergebracht in het gemeentehuis, Kerk- buun 14 aldaar.

De Noordhollandse waterschapsarchieven berusten op verschillende plaatsen; die van de Zaanse polders zullen naar verwachting echter worden overgebracht naar het Ge- meente-archief Zaanstad.

Alle overheids-archieven zijn in beginsel openbaar en kosteloos te raadplegen. Ten aanzien van de openbaarheid kunnen echter beperkende maatregelen zijn getroffen. Niet- geordende archiefdelen zijn niet toeganke- lijk, tenzij er een plaatsingslijst als voorlopi- ge inventarisatie is gemaakt. De uitgave 'De archieven in Noord-Holland (Alphen a.d. Rijn, 1981) vermeldt alle adres- sen van overheids-archieven. alsmede een aanduiding van de daar aanwezige. niet van de overheid afkomstige. stukken en verzame- lingen. De particulier beheerde archieven. van personen, bedrijven, verenigingen enzo- voort. zijn hierin niet opgenomen, hoewel deze soms omvangrijk zijn. Terwille van de openbaarheid ware het te wensen dat op den duur zulke archieven worden overgedragen aan de gemeentelijke archiefdiensten. in Zaanstad dus het Gemeente-archief Zaan- stad.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/attic/archief.1448752039.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/06 17:49
  • (Externe bewerking)