Backlinks

Dit is een lijst van pagina's die terug lijken te wijzen naar de huidige pagina.

 • Bestuur en rechtspraak na 1813plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBestuur en rechtspraak na 1813

  * Inleiding * Tot 1600 * Van 1600 tot 1813 * Na 1813  3.1. Periode 1813-1880

  3.1.1. Landelijke situatie.

  Invloed van en op landelijke en provinciale politiek.

  Na de Franse tijd is de situatie in de Zaanstreek grotendeels bepaald door de landsregering. De rechtspraak geschiedde sindsdien van staatswege, waarbij onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechters in hoge mate gewaarborgd zijn. De eerdere situatie, waarin bestuur en rechtspraak v…
 • Czaar Peter beeldplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCzaar Peter beeld

  Het Czaar Peter beeld op de Dam in Zaandam is een geschenk van czaar Nicolaas II aan de gemeente Zaandam ter herinnering aan het verblijf van czaar Peter de grote in Zaandam. Het is een twee meter hoog bronzen beeld, de sokkel staat in grote letters de tekst:
 • Donia, Dirkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDonia, Dirk

  Franeker 10 januari 1859 - Zaandam 18 december 1928

  Dirk Donia, sociaal-democratisch gemeenteraadslid, wethouder en loco-burgemeester te Zaandam tussen 1911 en 1923, lid van Provinciale Staten. Dirk Donia volgde alleen de lagere school, daarna werd hij timmerman, eerst in zijn geboorteplaats Franeker, later in Amsterdam en tenslotte bij de spoorwegen in Zuidhorn. In Amsterdam, waar hij
 • Eensgezindheidplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEensgezindheid

  Bootwerkersvereniging te Zaandam, de eerste sterke vakvereniging in de Zaanstreek, met dientengevolge een belangrijke rol in de Zaanse arbeidersbeweging (Zie: Socialisme en Vakverenigingen).

  Eensgezindheid werd opgericht in 1896 uit onvrede met het peil van de lonen in de Zaandamse haven. De vereniging werd, ofschoon hier aanvankelijk enige twist over was, opengesteld voor alle havenarbeiders (lossers, stouwers en vlotters). Van het begin af werkte Eensgezindheid mee aan de vorm…
 • Elias, Jhr. mr. dr. Carl Adolphplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigElias, Jhr. mr. dr. Carl Adolph

  Amsterdam, 27-12-1869 - Apeldoorn, 1955

  Burgemeester te Zaandam van 1902 tot 1914. Daarvoor was hij burgemeester in Monster en Harderwijk. De liberaal Elias moest zijn ambt in een roerige periode uitoefenen en had het niet gemakkelijk met de snel toenemende invloed van socialisten in de gemeenteraad en met tegenspelers als
 • Gascommissieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGascommissie

  Raadscommissie van Zaandam, die tussen 1913 en 1921 onder leiding van wethouder J.E.W. Duijs, Jan geruchtmakende reizen door Europa maakte. De eigenlijke naam van de door de SDAP gedomineerde Gascommissie was “Commissie voor de Bedrijven. Zij moest onderzoeken welk soort gasfabriek het meest geschikt was voor Zaandam. In 1916 werd een fabriek aangeschaft, die evenwel niet goed functioneerde. Nieuwe reizen (die lang duurden en hoge kosten met zich meebrachten) van commissieleden vol…
 • Historiografieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHistoriografie

  De leer van de geschiedschrijving. Dit artikel beperkt zich tot een inventarisatie van de voor de Zaanstreek belangrijkste geschiedschrijvers en hun werk. Onder verscheidene artikelen in deze encyclopedie zijn voorts literatuur-opgaven geplaatst. Een helder en actueel overzicht van de literatuur over de Zaanstreek bestaat niet. In 1900 publiceerde
 • Hoen, Jacobus Johannes (Jaap) 'tplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoen, Jacobus Johannes (Jaap) 't

  Rotterdam 1931 - Zaandam 1988

  Historicus, samensteller van een aantal belangrijke Zaanse publicaties, in het bijzonder over de arbeidersbeweging. 't Hoen kwam in 1954 na een opleiding aan de School voor Taal- en Letterkunde in Den Haag naar Zaandam, waar hij aanvankelijk les gaf aan de Openbare Handelsschool en vanaf 1963 aan het gemeentelijk
 • Katholieke politiekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKatholieke politiek

  Politiek op katholieke grondslag. In de Zaanstreek organiseerden katholieken zich politiek vanaf het einde van de 19e eeuw.

  De katholieke politiek in de Zaanstreek stond, zeker vóór de Eerste Wereldoorlog, in het teken van emancipatie. De katholieken in de streek vormden een minderheid en behoorden bijna allen tot de groep van de minst welgestelden, met weinig ontwikkeling. In de periode vóór de invoering van het algemeen kiesrecht was er dan ook geen sprake van katholieke …
 • Kuijk, P.G.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKuijk, P.G.

  (Zaandam 1885-1960)

  Publicist, die vooral bekendheid kreeg door de brochure 'Zes man in den trein', verschenen in 1921.

  In dit schotschrift hekelde Kuijk op humoristische, maar weinig subtiele, wijze de 'gascommissie' uit de Zaandamse gemeenteraad. Deze commissie had onder leiding van de even kleurrijke als omstreden wethouder J.E.W.
 • Lijst van Burgemeestersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLijst van Burgemeesters

  Alberti, Jacobus

  Zaandijk, 30 juli 1762 - Krommenie, 18 maart 1836 Jacobus Alberti, eerste burgemeester van Krommenie Jacobus Johan Christiaan Alberti was de eerste burgemeester van Krommenie, zoon van de hervormde predikant Johannes Christiaan Alberti. In zijn jonge jaren te Zaandijk was hij kapitein van het
 • Mendels, mr Maurits (Maup)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMendels, mr Maurits (Maup)

  's-Gravenhage 25 december 1868 - Theresienstadt 3 juni 1944

  Eerste propagandist voor de SDAP in de Zaanstreek, eerste sociaaldemocraat in de gemeenteraad van Zaandam, redacteur van het Radicaal Volksblad en De Voorpost, raadslid in Utrecht, lid van Provinciale Staten van Utrecht, lid van de Eerste en de Tweede Kamer.
 • Onderwijsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOnderwijs

  Het systematisch, volgens aangenomen beginselen, georganiseerd overbrengen van elementaire en meer uitgebreide kennis door daartoe aangestelde bevoegde leerkrachten, in het bijzonder het onderricht dat op scholen wordt gegeven. In navolgend artikel is de ontwikkeling van het onderwijs in de Zaanstreek geschetst.
 • SDAPplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSDAP

  Sociaal Democratische Arbeiders Partij, 1894 - 1947

  Na het Groninger congres van 1893 verlegde de hoofdstroom van het democratisch socialisme in Nederland zich naar een nieuw opgerichte partij: de door onder meer Pieter Jelles Troelstra (1860-1930) in 1894 opgerichte Sociaal Democratische Arbeiders Partij, SDAP. De Socialistenbond ging in 1899 in deze partij op. In de Zaanstreek heeft, meer en langer dan elders, het idealistische, opstandige en anarchistische karakter van het vroege SDB s…
 • Socialismeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSocialisme

  Politieke stroming, strevend naar een maatschappijvorm waarin niet, zoals in het 19e-eeuwse kapitalisme, het bezit, maar de arbeid centraal staat en onder meer gericht op gelijke ontwikkelingskansen voor alle leden van de gemeenschap. Het socialisme is sinds de tweede helft van de 19e eeuw van zeer grote en wijd verbreide invloed, ook in Nederland. De Zaanstreek had lange tijd de naam
 • Voorpost, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVoorpost, de

  Arbeiders-weekblad voor de Zaanstreek en het Noorderkwartier van de SDAP, verschenen tussen 1901 en 1924 bij uitgever G.J. den Blanken Jassykoffstraat 37, Zaandam. De Voorpost werd begonnen door SDAP-propagandist mr. Maurits Mendels Nadat deze naar de Zaanstreek was gekomen concludeerde hij dat de bestaande bladen geen promotionele functie voor zijn partij konden hebben. Daarom zette hij de op zaterdagen verschijnende Voorpost op, waarin plaats werd geboden voor propaganda, comment…
 • Voorpost, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVoorpost, De

  1902 - 1916

  Arbeiders-weekblad voor de Zaan en omstreken. In de laatste jaren voor de eeuwwisseling werden de Artillerie Inrichtingen AI uit de gemeente Delft naar Zaandam verplaatst. De meegekomen arbeiders werden in de voor hen gebouwde Russische Buurt gehuisvest en vormden voor en na de oprichting van de SDAP in Zaandam de kern daarvan. Zoals dat ook elders gebeurde, was een onderwijzer, A. Klaver, de eerste jaren de stuwende kracht. Omdat de landelijke SDAP de streek electoraa…
 • Witte, Dirk Hermanusplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWitte, Dirk Hermanus

  (Zaandam, 29 juni 1885 – Amsterdam, 15 november 1932)

  Dirk Hermanus Witte werd op 29 juni 1885 geboren op het Bouwmanspad in Zaandam. Al op heel jonge leeftijd was duidelijk dat hij een bijzondere aanleg had voor muziek. Voor zijn vierde verjaardag kreeg hij daarom van zijn ouders een simpel fluitje, waarop hij al snel veel melodietjes kon spelen.
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/duijs.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/08 15:17
 • door 62.210.188.222