eco:korte_algemene_inleiding

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
eco:korte_algemene_inleiding [2015/11/17 15:53]
jan [1. Korte algemene inleiding]
eco:korte_algemene_inleiding [2016/04/21 11:49] (huidige)
jan
Regel 2: Regel 2:
  
 === 1.1. De theorie === === 1.1. De theorie ===
-In de theoretische economie heeft het begrip “economische structuur` betrekking op de min of meer duurzame grondslagen van de economie van een land of regio. Het economisch proces van produktie ​en consumptie speelt zich af binnen een kader van natuurlijke,​ technische en maatschappelijke omstandigheden,​ waarvan sommige variabel zijn en andere als constante grootheden kunnen worden beschouwd, althans op de korte en/of middel-lange termijn. Op lange termijn gezien zijn alle factoren, ook die van de natuur, variabel.+In de theoretische economie heeft het begrip “economische structuur` betrekking op de min of meer duurzame grondslagen van de economie van een land of regio. Het economisch proces van productie ​en consumptie speelt zich af binnen een kader van natuurlijke,​ technische en maatschappelijke omstandigheden,​ waarvan sommige variabel zijn en andere als constante grootheden kunnen worden beschouwd, althans op de korte en/of middel-lange termijn. Op lange termijn gezien zijn alle factoren, ook die van de natuur, variabel.
  
 De economische structuur wordt in beginsel bepaald door de constante grootheden of structuurelementen. De belangrijkste zijn: De economische structuur wordt in beginsel bepaald door de constante grootheden of structuurelementen. De belangrijkste zijn:
Regel 8: Regel 8:
 a. het fysieke milieu, zowel de natuur (kli- maat, bodemkwaliteit) als de aanwezige natuurlijke grondstoffen;​\\ a. het fysieke milieu, zowel de natuur (kli- maat, bodemkwaliteit) als de aanwezige natuurlijke grondstoffen;​\\
 b. de bevolking, enerzijds als consumenten,​ anderzijds als werkzame en werkzoekende beroepsbevolking;​\\ b. de bevolking, enerzijds als consumenten,​ anderzijds als werkzame en werkzoekende beroepsbevolking;​\\
-c. de kapitaalgoederen,​ dat is de voorraad duurzame ​produktiemiddelen, zowel machines, fabrieken, kantoren en winkels, als transportmiddelen,​ infrastructuur en communicatiesystemen;​\\+c. de kapitaalgoederen,​ dat is de voorraad duurzame ​productiemiddelen, zowel machines, fabrieken, kantoren en winkels, als transportmiddelen,​ infrastructuur en communicatiesystemen;​\\
 d. de economische orde, dat is de juridisische en sociale organisatie van het economisch proces. ook wel de politieke en institutionele structuur genoemd.\\ d. de economische orde, dat is de juridisische en sociale organisatie van het economisch proces. ook wel de politieke en institutionele structuur genoemd.\\
  
-Tenslotte beschouwt men ook minder con- creet waarneembare ​produktiefactoren ​als belangrijke structuurbepalende elementen, zoals de stand van de technische kennis (de technologie) en de kwaliteit van het persoon- lijk ondernemerschap. Dit laatste aspect is zonder enige twijfel ook in de Zaanstreek van groot belang geweest. In de encyclopedie worden talloze voorbeelden vermeld.+Tenslotte beschouwt men ook minder con- creet waarneembare ​productiefactoren ​als belangrijke structuurbepalende elementen, zoals de stand van de technische kennis (de technologie) en de kwaliteit van het persoon- lijk ondernemerschap. Dit laatste aspect is zonder enige twijfel ook in de Zaanstreek van groot belang geweest. In de encyclopedie worden talloze voorbeelden vermeld.
 === 1.2. De praktijk: structuur en milieu === === 1.2. De praktijk: structuur en milieu ===
  
Regel 22: Regel 22:
 in combinatie, zijn toegepast. in combinatie, zijn toegepast.
  
-== l. De produktiestructuur ​van de bedrijvigheid ==+== l. De productiestructuur ​van de bedrijvigheid ==
  ​(inclusief overheidsbedrijven). Samen-  ​(inclusief overheidsbedrijven). Samen-
 gesteld uit vier sectoren en een groot aantal gesteld uit vier sectoren en een groot aantal
Regel 112: Regel 112:
 activiteiten (economie is een maatschappij- activiteiten (economie is een maatschappij-
 wetenschapl),​ die onderling nauw samenhan- wetenschapl),​ die onderling nauw samenhan-
-gen en ten dele zelfs samenvallen. ​ln dit ver-+gen en ten dele zelfs samenvallen. ​ ​In  ​dit ver-
 band wordt tegenwoordig ook speciale aan- band wordt tegenwoordig ook speciale aan-
 dacht geschonken aan het zogenaamde “pro- dacht geschonken aan het zogenaamde “pro-
-duktiemilieu`,​ dat - samen met de produktie-+duktiemilieu`,​ dat - samen met de productie-
 structuur - in belangrijke mate bepalend is structuur - in belangrijke mate bepalend is
 voor het economisch potentieel van een re- voor het economisch potentieel van een re-
Regel 121: Regel 121:
  
  
-== 4. Het produktiemilieu. ==+== 4. Het productiemilieu. ==
  de “economische  de “economische
 omgeving heeft betrekking op het geheel omgeving heeft betrekking op het geheel
Regel 145: Regel 145:
 tutioneel en bestuurlijk kader.\\ tutioneel en bestuurlijk kader.\\
  
-Samenvattend,​ vormt het produktiemilieu ​de+Samenvattend,​ vormt het productiemilieu ​de
 min of meer permanente omgeving. waarmee min of meer permanente omgeving. waarmee
 het bedrijfsleven - en de individuele ondeme- het bedrijfsleven - en de individuele ondeme-
Regel 151: Regel 151:
 fysieke relaties, sociale relaties, marktrela- fysieke relaties, sociale relaties, marktrela-
 ties en institutionele relaties. Elk bedrijf ties en institutionele relaties. Elk bedrijf
-heeft in beginsel een eigen produktiemilieu.+heeft in beginsel een eigen productiemilieu.
 in de vorm van een eigen profiel van relaties in de vorm van een eigen profiel van relaties
 in de plaats of regio van vestiging, waarmee in de plaats of regio van vestiging, waarmee
Regel 189: Regel 189:
 steden in de Randstad. Bovendien wordt steden in de Randstad. Bovendien wordt
 steeds meer de nadruk gelegd op de specifie- steeds meer de nadruk gelegd op de specifie-
-ke kenmerken van de regionale ​produktie+ke kenmerken van de regionale ​productie
-structuur en het regionale ​produktiemilieu,+structuur en het regionale ​productiemilieu,
 die in de regio zelf moeten worden ontwik- die in de regio zelf moeten worden ontwik-
 keld. Dat houdt in concreto in dat het struc- keld. Dat houdt in concreto in dat het struc-
Regel 230: Regel 230:
 Kortheidshalve volstaan we Kortheidshalve volstaan we
 met deze twee voorbeelden. met deze twee voorbeelden.
 +
 +{{tag>​economie}}
  • eco/korte_algemene_inleiding.txt
  • Laatst gewijzigd: 2016/04/21 11:49
  • door jan