gemeenteziekenhuis_frans_halsstraat

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
gemeenteziekenhuis_frans_halsstraat [2019/05/17 22:01]
jan
gemeenteziekenhuis_frans_halsstraat [2019/05/20 09:34]
jan
Regel 1: Regel 1:
 ==== Gemeenteziekenhuis Frans Halsstraat ==== ==== Gemeenteziekenhuis Frans Halsstraat ====
  
-Aan het begin van de twintigste eeuw bleek al snel dat de her en der verspreide klinieken en ziekenhuisjes in de Zaanstreek niet over voldoende ruimte en middelen beschikte. Er was geen geschikte ruimte om operaties uit te voeren waardoor deze vaak bij patiënten thuis plaats vonden. Voor interne patiënten was amper ruimte. De roep om een gemeentelijk streekziekenhuis werd jaarlijks luider. Want ook het bestaande ziekenhuis in Wormerveer bood weinig mogelijkheden,​ de heelkundige en interne afdelingen waren in twee afzonderlijke ver van elkaar verwijderde gebouwen ondergebracht. Bovendien boden zich meer patiënten aan, vorderde de medische wetenschap en werd meer gebruik van medische apparatuur gemaakt. In 1928 nam de gemeenteraad een voorstel aan om te komen tot een nieuw te bouwen Gemeente Ziekenhuis. De kosten werden op een half miljoen geraamd. ​ 
  
-{{ :schets_gemeenteziekenhuis.png?600|}}+[{{ :gemeenteziekenhuis.jpg?400|Het Gemeente Ziekenhuis in 1935. Bron Gemeentearchief Zaanstad}}]Voormalig streekziekenhuis in de [[schildersbuurt|Schildersbuurt]] van Zaandam. Het ziekenhuis werd in 1931 in gebruik genomen om aan de stijgende vraag naar zorg te kunnen voldoen.\\ 
 +Aan het begin van de 20e eeuw  had patiëntenzorg vooral plaats in kleine plaatselijke ziekenhuisjes,​ zoals bijvoorbeeld in Assendelft en [[gemeenteziekenhuis_wormerveer|Wormerveer]]. Een groot probleem was het gebrek aan ruimte om operaties uit te voeren. Door de voortschrijdende medische wetenschap en de ontwikkeling van medische apperatuur werd de behoefte aan een modern ziekenhuis steeds ​ nijpender.\\ 
 +In 1928 nam de  gemeenteraad een voorstel aan om een nieuw Gemeente Ziekenhuis te bouwen. De kosten werden op een half miljoen gulden geraamd. Een voor die tijd enorm bedrag. In 1929 nam de gemeenteraad het definitieve besluit.
  
-Binnen ​de Zaandamse gemeenteraad ​werd enkele maanden gesteggeld over de noodzaak ​en vooral ​de kosten die een nieuw ziekenhuis ​met zich mee brachten. De totale bouwkosten zouden tenminste ƒ 700.000 van de gemeente vorderen hetgeen de krachten van de gemeente overtrof+Het gebouw ontworpen door Architect [[schipper1|Jan Schipper]] in de stijl van de  Amsterdamse School, ​werd december 1931 geopend ​en bood plaats aan totaal 138 bedden met de mogelijkheid om naar 168 bedden uit te breiden. In  Zweedse barakken ​met 26 bedden konden patiënten met besmettelijke ziekten, zoals TBC, behandeld worden\\ 
 +De telefooncentrale was dag en nacht bereikbaar dankzij drie lijnen.
  
-Raadslid Fermie van Middenstand merkte op, dat aan de huidige toestand een einde moest komenIndien geen nieuw ziekenhuis werd gebouwd zou het bestaande ​ziekenhuis ​in Wormerveer belangrijke financiële offers van de gemeente vragenWerd het gevoteerde bedrag niet verhoogd dan zal een ziekenhuis gebouwd kunnen worden wat slechts ingericht is voor zeventig lieden, dit was voor een gemeente als Zaandam onvoldoende. Na uitvoerige debatten, waarbij er op gewezen werd, dat Openbare Werken ​de plannen niet voldoende had voorbereid, werd de voordracht van Ben Wverhoogd met ƒ 25.000 voor renteverlies,​ met dertien tegen zeven stemmen aangenomen.  +Het ziekenhuis heeft dienst gedaan tot 1965De patiëntenzorg ging over naar het [[juliana-ziekenhuis|Juliana ziekenhuis]] aanHet gebouw deed nog enige tijd dienst ​voor sociaal-geneeskundige instellingen onder de naam [[gezondheidszorg:​gezondheidszorg_in_de_20e_eeuw#​dr_van_raaltencentrum|DrVan Raaltencentrum]]Nadat die vertrokken waren  stond het het gebouw geruime tijd leeg en werd het gekraakt door jongeren ​op zoek naar huisvesting.
-  +
-In 1929 moest de gemeenteraad zich opnieuw over een voorstel voor een ziekenhuis buigen. In het eerste voorstel bleken zaken als centrale verwarming ​en de electrische installatie niet te zijn opgenomen; de kosten komen nu op f 625.000,00. Begin 1930 werd besloten zo spoedig mogelijk met de bouw aan te vangen.+
  
-Jan Schipper ontwierp een gebouw met veel raampartijen ​en met kenmerken van de Amsterdamse Schoolstijl. Het moest een gebouw zijn dat minstens honderd jaar mee zou moeten gaanDe bouw van het gemeenteziekenhuis was in handen ​van de Zaandamse Coöperatieve Bouwersbond en vorderde gestaag. Eind 1930 ging de laatste ​paal de grond in+In 1995 werd het verbouwd tot appartementencomplex,​ ontworpen door de Architectenbureau Paul Carree ​en Wim Wester. Het ging verder onder de naam dr. C.H.W. van Raaltenpark,​ vernoemd naar de laatste ​geneesheer-directeur.
  
-[{{:gemeenteziekenhuis_bij_opening_2.png?​400 |//Het gemeenteziekenhuis aan de nog niet bebouwde Frans Halsstraat. Rechts onderin de barakken voor patiënten met een besmettelijke ziekte.//​}}]Het eerste fraaie en volwaardige Zaanse ziekenhuis werd [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010661825:​mpeg21:a0130|op 2 december 1931 geopend]] aan de Frans Halsstraat 29. Het kende een capaciteit van 138 bedden met een mogelijkheid tot uitbreiding naar 168 bedden. In de Zweedse barakken werden patiënten met besmettelijke ziekten behandeld. De telefooncentrale was dag en nacht bereikbaar dankzij drie lijnen.+Zie ook: [[gezondheidszorg:gezondheidszorg_in_de_20e_eeuw]]
  
-Het maakte door de opzet, bouw, plaatsing van de bijgebouwen en de aanleg van een grote tuin een flinke indruk. Het was gebouwd in de rustige Schilderswijk,​ dicht bij de grens met Koog aan de Zaan. Gemakkelijk bereikbaar voor patiënten uit de Zaangemeenten,​ waarmee het als centraal ziekenhuis voor de Zaanstreek dienst kon doen. De gemeente was in het trotse bezit gekomen van een modern en volledig ingericht ziekenhuis, waarbij luxe zorgvuldig werd vermeden. ​+**Externe link:**
  
-Het gebouw telde drie verdiepingen,​ beneden voor de interne patiënten, op de eerste verdieping de heelkundige afdeling en die voor verloskunde,​ de bovenverdieping werd ingericht voor het verplegend en het huishoudelijk personeel. Onder het administratiegebouw werd de centrale verwarming aangebracht die het complex voorziet van heet water en stoom voor bad- en operatiekamer en voor de zomerverwarming. Het ziekengedeelte bestond uit vier vrijwel gelijke delen, twee boven en twee beneden, die elk een verpleegeenheid vormden. Er waren vier grote zalen voor dertien patiënten elk. Tezamen bood het ziekenhuis plaats voor ongeveer honderd patiënten.  +[[http://​vanraaltenpark.nl/​historie.html|Website Van Raaltepark]]
- +
-De barakken voor besmettelijke ziekten, die apart stonden, telden tezamen 25 bedden. De polikliniek vormde een op zichzelf staande afdeling. Het gebouw bevatte een afzonderlijke lokaliteit voor de nabehandeling. Het instrumentarium,​ uit het oude ziekenhuis overgebracht,​ werd aangevuld met enige nieuwe instrumenten;​ onder meer werd een nieuw röntgenapparaat geplaatst, ingesteld voor long- en hartopnames. De totale kosten van het ziekenhuis bedroegen ongeveer 750.000 gulden. +
- +
-In 1965 kwam het nieuwe [[juliana-ziekenhuis|Julianaziekenhuis]],​ vanaf 1987 [[heel|De Heel]] en vanaf 2004 [[zaans_medisch_centrum|Zaans Medisch Centrum]] ZMC, gereed en stond het gebouw aan de Frans Halsstraat leeg. Het is aan de inspanningen van onder meer de arts D. van Leeuwen te danken, dat hier een groot aantal sociaal-geneeskundige instellingen huisvesting kreeg. Nadat deze waren vertrokken zou het inmiddels als Van Raaltencentrum gedoopte pand kennis maken met de slopershamer. Daar kwam veel verzet tegen. Na enige jaren leegstand en voor de omwonenden wat hinderlijke krakersactiviteiten werd het pand geheel en al aangepast aan de eisen van de 21-ste eeuw en verbouwd tot appartementencomplex. +
- +
-Het fraai verbouwde pand maakte daarop deel uit van het [[http://​vanraaltenpark.nl/​|Dr. C.W.H. van Raaltenpark]]+
- +
-{{tag>​ziekenhuis hospitaal}}+
  • gemeenteziekenhuis_frans_halsstraat.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/05/20 09:34
  • door jan