In 1971 werd aan de toenmalige gemeenteraden in de Zaanstreek een ontwerp-voorstel voor een Gewest Groot-Amsterdam voorgelegd. als resultaat van het in 1969 begonnen agglome- ratie-overleg. Hoewel de Zaanse gemeenten niet aan dit overleg hadden deelgenomen, za- gen zij in het voorstel een mogelijkheid de inmiddels bekend geworden plannen tot sa- menvoeging (de vorming van Zaanstad) op de lange baan te schuiven. De samenvoeging ging echter door per l januari 1974 en het voorstel om tot een Gewest Groot-Amster- dam met bestuurlijke bevoegdheden te ko- men verzandde min of meer. Pas in 1986 werd een bestuursovereenkomst gesloten (AROA, Regionaal Overleg Amsterdam) waardoor de contacten tussen Amsterdam en de omringende gemeenten werden geforrnali- seerd. Het zogenaamde ROA-gebied is ver- volgens in 1988, in het kader van de Wet Ge- meenschappelijke Regelingen, aangewezen als één eenheid. Verdere ontwikkelingen kunnen nog niet worden voorspeld, ze zijn afhankelijk van landelijke politieke besluit- vorming. Zie: Agglomeratieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAgglomeratie

“Samenklontering, samenhangende bewoning, in het bijzonder een complex van steden en voorsteden. Voor de Zaanstreek is de samenhang met Amsterdam van bepalende betekenis. Zie: Agglomeratie-overleg.
-overleg.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/gewest.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)