gezondheidszorg:start

Backlinks

Dit is een lijst van pagina's die terug lijken te wijzen naar de huidige pagina.

 • Arbeidsverhoudingenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArbeidsverhoudingen

  De (rechts-)betrekkingen tussen werkgevers en werknemers (ook: de verhouding met betrekking tot de arbeid.) Bij het vaststellen van de arbeidsverhoudingen kan ook de overheid betrokken zijn. Werkgevers, werknemers en overheid geven vorm aan de arbeidsvoorwaarden en de sociaal-economische politiek. De partners verkeren in een onderhandelings-, overlegen strijdsituatie, vooral in periodes voorafgaande aan de vaststelling van de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's).
 • Gehandicaptenzorgplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGehandicaptenzorg

  Algemene benaming voor de verschillende instituten en instellingen, die ten behoeve van de geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten onder financiële verantwoordelijkheid van de staat door ( particuliere) stichtingen zijn gevormd. Dit als gevolg van het inzicht dat de staat hiervoor verantwoording moet dragen in plaats van de op dit terrein eerder actieve particuliere charitatieve instellingen, zie daarvoor:
 • Gezondheidszorg in de 19e eeuwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGezondheidszorg in de 19e eeuw

  * Voorwoord * Voor 1800 * 19e eeuw * Gezondheidszorg in de 20e eeuw

  Gezondheidszorg in de 19e eeuw

  2.1. De Franse bezetters en de hygiëne (1794-1813)

  2.1.1. Vooruitgang door de Franse bezetting

  De Fransen, tezamen met hun Nederlandse medewerkers, bewezen reeds drie jaar na hun komst dat zij vele mogelijkheden kenden om de gezondheid van de burgers te beschermen. Hun denkbeelden stamden uit de 18e eeuw, die der Verlichting. Zij waren gebaseerd op ervaring en onderzoek, op verstandeli…
 • Gezondheidszorg in de 20e eeuwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGezondheidszorg in de 20e eeuw

  * Voorwoord * Voor 1800 * 19e eeuw * Gezondheidszorg in de 20e eeuw

  Gezondheidszorg in de 20e eeuw

  3.1. Ontwikkelingen van het zorgsysteem in Nederland.

  Bij overheid en vooruitstrevende werkgevers openbaarde zich rond de eeuwwisseling een groeiende aandacht en een gevoel van verantwoordelijkheid voor de zwakken in onze samenleving. Zoals eerder in omringende landen geschiedde werd in ons land een nieuwe sociale wetgeving gericht op bescherming van werknemers tegen gezondheidsbedreigi…
 • Gezondheidszorg vóór 1800.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGezondheidszorg vóór 1800.

  * Voorwoord * Voor 1800 * 19e eeuw * Gezondheidszorg in de 20e eeuw

  Gezondheidszorg vóór 1800.

  1.1. Inleiding. Filosofische geneesheren en heelkundige handwerkers.

  Vóór de 19e eeuw waren de wetenschappelijke kennis, het sociale gevoel en de maatschappelijke organisatie niet toereikend voor een adequate zorg voor de volksgezondheid. Waardevolle geneeskundige ervaringskennis en doeltreffende technieken werden in ons werelddeel evenwel reeds in het klassieke Griekenland beschreven. Hipp…
 • Gezondheidszorgplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGezondheidszorg

  * Voorwoord * Voor 1800 * 19e eeuw * Gezondheidszorg in de 20e eeuw

  Gezondheidszorg

  De gezondheidszorg heeft een lange geschiedenis. De wetenschap der geneeskunde is stap voor stap ontwikkeld en raakte gaandeweg in een stroomversnelling van steeds nieuwe inzichten, ontdekkingen, behandelingswijzen en -technieken, geneesmiddelen enzovoort. Bij de voorbereiding van de artikelen over de gezondheidszorg in de Zaanstreek diende zich onmiddellijk de vraag aan of de regionale ontwikkeling va…
 • Heel, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeel, de

  nalezen

  De Heel, middelgroot ziekenhuis (500 bedden) met een functie voor de gehele Zaanstreek, ontstaan uit een fusie tussen het Johannes- en het Juliana-ziekenhuis, sinds 1987 geheel voltooid en gevestigd aan de Koningin Julianaweg te Zaandam.

  In 1974 leidden onderhandelingen tot het besluit het confessionele Rooms-Katholieke Johannes-ziekenhuis en het algemene Juliana-ziekenhuis samen te voegen. Beide hadden een voorgeschiedenis die leidde tot afzonderlijke nieuwbouw in respec…
 • Juliana-ziekenhuisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJuliana-ziekenhuis

  Op 29 september 1967 geopend streekziekenhuis voor alle Zaangemeenten, gelegen aan de Oostkant van de Zaan aan de Koningin Julianaweg te Zaandam. Het was een voortzetting van het gemeentelijk ziekenhuis van Zaandam, dat sinds 1919 verdeeld over vele locaties in de Zaanstreek bestond en waarvan in 1931 een voor die tijd groot en fraai pand aan de Frans Halsstraat was opgetrokken, later ook wel het Van Raalten-centrum genoemd wat deels tot appartementen werd verbouwd.
 • Lijst met lange artikelenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLijst met lange artikelen

  * Gezondheidszorg * Onderwijs * Natuur in de Zaanstreek * Topografie * Kerkgebouwen * Socialisme * Tweede Wereldoorlog * Scheepsbouw * Overheidszorg * Voetbal in de Zaanstreek * Sport * Natuur in de Zaanstreek * Topografie * Muziek * Kerkgebouwen * Socialisme * Tweede Wereldoorlog * Scheepsbouw * Tweede Wereldoorlog * Overheidszorg * Voetbal in de Zaanstreek * Doopsgezinden (Doopsgezinde gemeenten) * Arbeidsverhoudingen * …
 • lettersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W IJ Z Onderwerpen

  * Archeologie, * Bestuur en rechtspraak * Bevolking, * Bewoningsgeschiedenis, * Bouwen in de Zaanstreek, * Crisisjaren '30, * Cultuur, * Demografie, * Economische geschiedenis, * Economische structuur,

  * Eerste Wereldoorlog, * Familie bedrijven, * Folklore * Franse tijd, * Gezondhei…
 • Lijst van economische onderwerpenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLijst van economische onderwerpen

  Alles met de tag “economie”. Laden duurt lang

  Aardolie- en steenkoolhandel

  Handelstak, belangrijk geworden met de komst van de stoommachines en later de elektriciteit. Steenkool, ook wel eens “zwart goud` genoemd, is een verzamelnaam voor een groot aantal delfstoffen met zeer verschillende eigenschappen. Alle zijn zwart van kleur en worden in lagen, meestal diep onder de aardoppervlakte, aangetroffen; ze danken hun ontstaan aan langzame ontleding en omzetting…
 • Lijst van Burgemeestersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLijst van Burgemeesters

  Alberti, Jacobus

  Zaandijk, 30 juli 1762 - Krommenie, 18 maart 1836 Jacobus Alberti, eerste burgemeester van Krommenie Jacobus Johan Christiaan Alberti was de eerste burgemeester van Krommenie, zoon van de hervormde predikant Johannes Christiaan Alberti. In zijn jonge jaren te Zaandijk was hij kapitein van het
 • Maatschappij voor Geneeskunstplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMaatschappij voor Geneeskunst

  Zie: Gezondheidszorg 1.5.3., 2.2.
 • Nieuwenhuize, Dr. Jan Pieter, vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNieuwenhuize, Dr. Jan Pieter, van

  (Rotterdam,13 augustus 1914-Amersfoort,28 februari 1996)

  Eerste school- en (later) bedrijfsarts in de Zaanstreek; arts met grote staat van dienst binnen de besturen van een twintigtal organisaties op geneeskundig gebied. Jan van Nieuwenhuize kreeg zijn opleiding geneeskunde aan de Gemeente Universiteit te Amsterdam (afgestudeerd in 1938). Nadien werd hij reserve-officier van gezondheid bij de landmacht. In 1942 zat hij een maand krijgsgevangen en van juni 194…
 • Overheidszorgplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOverheidszorg

  l. Inleiding

  De gemeente Zaanstad is met 130.000 inwoners een van de grote gemeenten in Nederland. Naarmate een gemeente groter is kan zij haar burgers meer diensten aanbieden. De plaatselijke overheidszorg is vooral sterk toegenomen in de periode na 1880, en dan met name in de grotere gemeenten. In de periode daarvoor was de omvang van de dienstverlening betrekkelijk klein. De ontwikkeling van de overheidszorg in Zaandam na 1880 verliep min of meer gelijk met die van andere geme…
 • Ploegh, mr. Cornelis Jacobsz.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPloegh, mr. Cornelis Jacobsz.

  Befaamde chirurgijn die het beroep van ledezetter beoefende in het dorp Jisp, die zich, evenals twee leden van het geslacht Taems, gedurende de gehele 17e eeuw vooral bezighielden met zogenoemde 'dislocatiën' van botten en gewrichten, dat wil zeggen met het zetten van gebroken ledematen en de behandeling van ontwrichtingen. Zij trokken van heinde en verre patiënten, die voor de behandeling vaak langere tijd in Jisp verbleven. Onder deze patiënten waren ettelijke ho…
 • Schoolartsendienstplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchoolartsendienst

  Organisatie van gezondheidszorg, als eerste in den lande opgericht te Zaandam in het jaar 1904 en vervolgens uitgegroeid tot de belangrijke afdeling Jeugdgezondheidszorg van de Dienst Volksgezondheid. Zie: Gezondheidszorg 2.3.2. en 3.2. en Onderwijs 1.3.9.
 • Taemszoon, Willemplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTaemszoon, Willem

  Ledezetter te Jisp en aldaar overleden in 1613; zie: Ledezetters en Gezondheidszorg 1.5.1. Hij was wijd vermaard en werd 'de ijzeren duim' genoemd. Ook zijn vader was ledezetter.

  ledezetter
 • Verantwoording 1991plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVerantwoording 1991

  Bij het samenstellen van deze encyclopedie werden bepaalde uitgangspunten gehanteerd en kwamen wij tot bepaalde werkwijzen. De belangrijkste worden hier gegeven:

  -Door de organisatie (stafbureau/eindredactie) werd bestaande kennis gerangschikt. Nieuw archiefonderzoek was weliswaar soms noodzakelijk, maar als vuistregel gold dat gebruik zou worden gemaakt van aanwezige bronnen. Aangezien de Zaanse geschiedschrijving nog lang niet volledig is, moesten wij aanvaarden dat een a…
 • Volksgeneeskundeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVolksgeneeskunde

  De huidige gezondheidszorg berust op diagnostiek en behandeling door daartoe wetenschappelijk opgeleide artsen en specialisten. Voor ons huidige stelsel van geneeskundige voorzieningen kon worden ontwikkeld (zie hiervoor het artikel
 • Vroedvrouwenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVroedvrouwen

  In het verleden berustte de verloskundige zorg bij de plaatselijke artsen en door de gemeenten aangestelde vroedvrouwen. Deze laatsten verleenden vooral hulp bij bevallingen in onvermogende gezinnen. Zij werden in de volksmond 'poppiesroeisters` genoemd. De pasgeborene, het kraamkind, duidde men namelijk als een “poppie aan. De kinderen kwamen in de Zaanstreek bij overlevering niet “van de ooievaar, maar “uit het rietland, of “uit de watermolen'. Dat gold niet alleen in Zaandijk, …
 • Vrolingh, Abraham Lplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrolingh, Abraham L

  Zie: Gezondheidszorg 1.5.1.
 • Waterleidingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWaterleiding

  Algehele benaming van het geheel van stelsels van buizen, installaties en reinigingssystemen ten behoeve van een hygiënische en uit het oogpunt van preventieve gezondheidszorg verantwoorde waterverschaffing aan bevolking en industrie. De noodzaak om tot een dergelijke watervoorziening te komen werd vooral ingezien bij leden van de medische stand vanaf rond 1850. Overheidsmaatregelen werden bepleit, daar men inzag dat vele elementen van het natuurlijke en sociale leefmilieu, zoals a…
 • Werkmansondersteuningplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWerkmansondersteuning

  Zie: Gezondheidszorg 2.3.1.
 • Werktijdenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWerktijden

  Zie: Gezondheidszorg 2.3.1.
 • Ziekenfondsenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZiekenfondsen

  Zie: Gezondheidszorg 2.3.2.
 • Ziekenhuizenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZiekenhuizen

  Zie: Gezondheidszorg 2.2. en 2.3.2.
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/gezondheidszorg/start.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 19:27
 • door jan