kelder

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie Beide kanten volgende revisie
kelder [2017/10/24 16:40]
zaanlander
kelder [2017/10/24 16:45]
zaanlander
Regel 1: Regel 1:
-==== Kelder, Luwe ==== 
  
-Zaandijk 20 juli 1879 - Zaandam 16 april 1957 
- 
-{{ :l_kelder.png?200|}}Luwe Kelder, zoon van Antje Muusse en Simon Kelder, getrouwd op 17 november 1904 met Engeltje Kaper, Wethouder van Zaandam voor de SDAP van 1937 tot 1941. Na de openbare lagere school te hebben bezocht, werd hij tewerkgesteld in het bouwbedrijf. Reeds als jongen van veertien jaar nam Kelder actief deel aan de propaganda voor de toenmalige Socialistenbond. De eerste staking, die hij meemaakte, was in het najaar van 1899 bij de rijstpellerij „De Unie" te Wormerveer, waar hij toen als arbeider werkzaam was.  
- 
-Van Wormerveer vertrok Kelder in het begin van 1900 naar Rotterdam, waar hij als havenarbeider zijn brood verdiende. Als bestuurder van de havenorganisatie heeft hij in het jaar 1905 het bekende conflict tegen de elevators meegemaakt.  
- 
-Lang is Kelder niet in Rotterdam gebleven. Na vier jaar zocht hij de Zaan weer op en heeft in Zaandam weer deel uitgemaakt van de bouwvakarbeidersorganisatie. In die periode was hij een groot aantal jaren voorzitter van het Plaatselijk Arbeiders Secretariaat, dat in die dagen nogal van zich liet horen. Had het P.A.S. aanvankelijk 200 leden, door propaganda onder leiding van Kelder werd het ledental tot 1400 opgevoerd. Echter liep de invloed van het P.A.S. later weer sterk terug.  
- 
-In de oorlogsjaren heeft Kelder te IJmuiden gewoond en daar was hij bestuurder van de zeeliedenorganisatie. Toen in Zaandam ook een zetel werd gevestigd van de Federatie van Fabrieksarbeiders, keerde hij weer naar zijn oude stad terug om daar als gesalarieerd propagandist van de Federatie dienst te doen. Ook hier waren het de communisten, die de onafhankelijke beweging voor hun ideeën trachtten te winnen en daar Kelder zich hiermede niet kon verenigen, legde hij in 1922 zijn functie als propagandist neer, om weer tot zijn oude beroep, dat van bouwvakarbeider, terug te keren.  
- 
-In 1923 werd Kelder voor het eerst in de gemeenteraad van Zaandam gekozen als vertegenwoordiger van de socialistische partij. Toen deze opgeheven werd, ging Kelder over naar de S.D.A.P., voor welke partij hij tot 1939 zitting heeft in de Zaandamse raad. Van zijn zestienjarig raadslidmaatschap vervulde Kelder in 1939 acht jaar het wethouderschap. Daarna ging zijn derde periode als wethouder Onderwijs van Zaandam in waarbij hij tot voorzitter van de Commissie voor de Geneeskundige Dienst werd benoemd. Als leden traden mevr. M. J. Everhard—Dik, Joh. Pieters, D. A. Flentrop, D. Metselaar en secretaris K. Sikma toe.   
- 
-Met ingang van 1 mei 1941 werd de wethouders H.L. Halie (V.D.),  J. F. M. J. Kamphuijs (R.K.) en Luwe Kelder door de inmiddels door de bezetter aangestelde burgemeester-regeringscommissaris, Van Ravenswaaij uit hun functie ontheven. Voor Luwe Kelder was ziekteverlof verleend. Al deze functies werden tijdelijk door NSB'er Van Ravenswaaij waargenomen. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-{{tag>wethouder}}