Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
onkerkelijken [2016/06/13 16:46]
wies
onkerkelijken [2018/05/02 16:30] (huidige)
zaanlander
Regel 1: Regel 1:
 ==== Onkerkelijken ==== ==== Onkerkelijken ====
-Personen die geen kerk aanhangen en niet tot enige kerkelijke richting behoren. Wat de Zaanstreek betreft kan gesteld worden dat ruim de helft der bevolking onkerkelijk is. In 1976 had Zaanstad 124.800 inwoners, waarvan meer dan 63.500 opgaven niet tot een kerkgenootschap te behoren. Sindsdien is, zoals overal elders, het aantal onkerkelijken absoluut en verhoudingsgewijs toegenomen. Op de oorzaken van dit laatste wordt hier niet ingegaan. Wel kan worden opgemerkt dat de Zaanstreek relatief een groter aantal onkerkelijken telt dan elders het geval is. Dat is al langere tijd zo: bij de volkstelling van 1934 werd niet alleen vastgesteld dat Noord-Holland de meest onkerkelijke provincie van ons land was, maar bleek ook de Zaanstreek de meest onkerkelijke streek van Noord-Holland ​(Koog aan de Zaan had toen met ruim 38 % het grootste percentage niet-kerkelijk-gebondenen en werd in commentaren ​'de onkerkelijkste gemeente van Europa' ​genoemd). ​+Personen die geen kerk aanhangen en niet tot enige kerkelijke richting behoren. Wat de Zaanstreek betreft kan gesteld worden dat ruim de helft der bevolking onkerkelijk is. In 1976 had Zaanstad 124.800 inwoners, waarvan meer dan 63.500 opgaven niet tot een kerkgenootschap te behoren. Sindsdien is, zoals overal elders, het aantal onkerkelijken absoluut en verhoudingsgewijs toegenomen. Op de oorzaken van dit laatste wordt hier niet ingegaan. Wel kan worden opgemerkt dat de Zaanstreek relatief een groter aantal onkerkelijken telt dan elders het geval is. Dat is al langere tijd zo: bij de volkstelling van 1934 werd niet alleen vastgesteld dat Noord-Holland de meest onkerkelijke provincie van ons land was, maar bleek ook de Zaanstreek de meest onkerkelijke streek van Noord-HollandKoog aan de Zaan had toen met ruim 38 % het grootste percentage niet-kerkelijk-gebondenen en werd in commentaren de onkerkelijkste gemeente van Europa genoemd). ​
  
-Verscheidenen hebben naar verklaringen van dit verschijnsel gezocht. De sociograaf [[kruijt|prof. dr. J.P. Kruijt]], van Zaanse origine, noemde in 'De onkerkelijkheid ​in Nederland' ​(Groningen z.j.) onder meer de felle anti-kerkelijke stemming tijdens de eerste socialistische beweging onder [[domela|Domela Nieuwenhuis]]. Diens vrije socialisme had veel Zaankanters als aanhanger. Het sterk industriële karakter van de streek was in dit opzicht stellig van invloed. Anderen zoeken een verklaring bij de eerdere vrijzinnigheid van doopsgezinden en hervormden. Inderdaad was de geloofsbeleving in de Zaanstreek van opvallend vrijzinnige aard; als zeker kan worden aangenomen dat de afkalving van de kerken het eerst onder vrijzinnigen plaats had. [[Aten]] verklaarde: ​+Verscheidenen hebben naar verklaringen van dit verschijnsel gezocht. De sociograaf [[kruijt|prof. dr. J.P. Kruijt]], van Zaanse origine, noemde in De Onkerkelijkheid ​in Nederland (Groningen z.j.) onder meer de felle anti-kerkelijke stemming tijdens de eerste socialistische beweging onder [[domela|Domela Nieuwenhuis]]. Diens vrije socialisme had veel Zaankanters als aanhanger. Het sterk industriële karakter van de streek was in dit opzicht stellig van invloed. Anderen zoeken een verklaring bij de eerdere vrijzinnigheid van doopsgezinden en hervormden. Inderdaad was de geloofsbeleving in de Zaanstreek van opvallend vrijzinnige aard; als zeker kan worden aangenomen dat de afkalving van de kerken het eerst onder vrijzinnigen plaats had. [[Aten]] verklaarde: ​
  
-'//Men heeft langen ​tijd niet willen aannemen dat de latere rustige doopsgezinden,​ wier aantal aan de Zaan zoo overwegend was, van de zuiver communistische secte der Wederdoopers zouden afstammen (..... ). Mijns inziens is de revolutionnaire ​onkerkelijke ​strooming ​van de 19e en 20e eeuw een verschijnsel dat verklaard kan worden als voortkomend uit denzelfden ​aanleg die reeds in de 16e eeuw (in de Zaanstreekbestond'.// +,,Men heeft lange tijd niet willen aannemen dat de latere rustige doopsgezinden,​ wier aantal aan de Zaan zo overwegend was, van de zuiver communistische secte der Wederdoopers zouden afstammen (..... ). Mijns inziens is de revolutionaire ​onkerkelijke ​stroming ​van de 19e en 20e eeuw een verschijnsel dat verklaard kan worden als voortkomend uit dezelfde ​aanleg die reeds in de 16e eeuw in de Zaanstreek bestond."
  
-Bedacht moet tenslotte ​worden dat tot ver in de 19e eeuw de armenzorg vrijwel uitsluitend door de kerken werd behartigd, dit als doorwerking van een plakkaat uit 1649, dat elk kerkgenootschap verplichtte tot het vormen van fondsen voor de steun aan behoeftigen. Betrokkenheid bij (lidmaatschap vaneen kerk behelsde vroeger daardoor een bepaalde mate van sociale zekerheid; mede als gevolg hiervan was de onkerkelijkheid uiterst gering of vrijwel nihil. Hoe ver de gevolgen van de kerkelijke armenzorg onverwacht konden gaan, blijkt uit een in 1798 in Zaandam genomen besluit: van nieuwe ​(van elders afkomstigebewoners werd gevergd dat zij een borgtocht voor het leven overlegden. Deze 'akte van indemniteit' ​moest inhouden dat het kerkgenootschap waartoe de nieuwkomer behoorde, zich verbond om hem of haar bij armlastigheid in de toekomst te onderhouden. Zaanstad mag nu dan overwegend onkerkelijk zijn, nog geen 200 jaar geleden stelde men er feitelijk de eis dat nieuwe inwoners bij een kerk behoorden!+Bedacht moet worden dat tot ver in de 19e eeuw de armenzorg vrijwel uitsluitend door de kerken werd behartigd, dit als doorwerking van een plakkaat uit 1649, dat elk kerkgenootschap verplichtte tot het vormen van fondsen voor de steun aan behoeftigen. Betrokkenheid bij of lidmaatschap van een kerk behelsde vroeger daardoor een bepaalde mate van sociale zekerheid; mede als gevolg hiervan was de onkerkelijkheid uiterst gering of vrijwel nihil. Hoe ver de gevolgen van de kerkelijke armenzorg onverwacht konden gaan, blijkt uit een in 1798 in Zaandam genomen besluit: van nieuwevan elders afkomstige bewoners werd gevergd dat zij een borgtocht voor het leven overlegden. Deze [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Akte_van_indemniteit|akte van indemniteit]] moest inhouden dat het kerkgenootschap waartoe de nieuwkomer behoorde, zich verbond om hem of haar bij armlastigheid in de toekomst te onderhouden. Zaanstad mag nu dan overwegend onkerkelijk zijn, nog geen 200 jaar geleden stelde men er feitelijk de eis dat nieuwe inwoners bij een kerk behoorden
 + 
 +{{tag>​religie secularisatie}}