oosterweide

Doopsgezind Kindertehuis aan de Oostzijde 240 te Zaandam, ten oosten van de Prins Bernhardbrugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBernhardbrug, Prins

Prins Bernhardbrug te Zaandam, gezien naar het westen. Op de achtergrond de grote, inmiddels verdwenen, gashouder van het gemeentelijk gasbedrijf. Rolbasculebrug, ontworpen en uitgevoerd door bouwkundig opzichter D. Voet, werkzaam sedert 1919 bij de dienst Gemeentewerken. Aanvankelijk één der twee, later drie en nog later één der vier bruggen, de in 1938 meest noordelijke, die het gemotoriseerd verkeer in Zaandam tussen Westzijde en Oostzijde met elkaar verbonden, gebouwd in…
. Het herenhuis is gebouwd in 1804, het vorige uit 1744 werd gesloopt omdat het te klein was geworden. Men verkeerde midden in de Franse overheersingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFranse tijd

In de geschiedenis feitelijk de periode van 1806 tot en met 1813, de tijd van het Koninkrijk Holland onder koning Lodewijk Napoleon (1806-1810) en de periode dat Nederland deel uitmaakte van het Napoleontische Keizerrijk (1810-1813). In verband met de overzichtelijkheid wordt hier ook de periode van de Bataafse republiek (1795-1806) onder dit trefwoord behandeld.
, maar er kwam toch een nieuw gebouw door een vrijwillige bijdrage van f 12000, door de leden van de Doopsgezinde Gemeenteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoopsgezinden (Doopsgezinde gemeenten)

Protestants kerkgenootschap, broederschap, van grote betekenis in de Zaanse geschiedenis, zowel doordat de ondernemersstand sinds de 17e eeuw overwegend doopsgezind was als door het feit dat de leefgewoonten der doopsgezinden een stempel drukten op de streekmentaliteit.
bijeen gebracht. De rest f 18000,= werd door de diakenen bijgepast.

Het gebouw werd als Weeshuisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWees- en armenzorg

Materiële en/of financiële ondersteuning aan wezen en/of armen. De Zaanstreek, hoe welvarend ook geweest, heeft altijd een flink aantal armlastigen gekend. De ondersteuning van de minvermogenden was tot aan de 20e eeuw vooral een zaak van de kerkelijke en burgerlijke caritas geweest. Daarin verschilde de Zaanstreek niet van het omringende gebied.
in gebruik genomen, dat wil zeggen dat de oude mensen die niet meer voor zichzelf konden zorgen er terecht konden. Het echtpaar Van der Vecht zwaaide op Oosterweide de scepter. Op het laatst was er nog maar één wees, een meisje, vader en moeder Van de Vecht hebben haar als hun pleegdochter in huis genomen, zij verhuisden naar de Langestraat.

Het Weeshuis werd daarna verhuurd aan de heer Hartman, hoofd van de School aan de Parkstraat. In 1920 verkocht de Doopsgezinde Gemeente het huis aan de heer Janse, die er een stoomwasserij, genaamd Aurora in vestigde. Daar heeft het huis behoorlijk onder geleden. Aan de achterzijde werd een stoomketelhuis gebouwd en inwendig is er veel aan verknoeid. De heer Oosterveld heeft daarna de ruïne aangekocht en herschapen tot een herenhuis. Slechts korte tijd heeft meneer Oosterveld het mogen bewonen, na zijn overlijden verkocht zijn weduwe het in 1940 aan de gemeente.

Tijdens de bezetting werd de zogenaamde Technische Noodhulp er in ondergebracht. Onmiddellijk na de bevrijding werd het huis in gebruik genomen ter verzorging van kinderen van politieke delinquenten en voogdijkinderen. Helaas moest het gebouw verdwijnen en is in 1968, na een brand, gesloopt voor een bredere verbindingsweg naar de nieuw te bouwen wijken Hoornseplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoornseveld

In de jaren '60 aangelegde nieuwbouwwijk van Zaandam, tussen de Gouw en het Peldersveld. Het Hoornseveld is een typische slaapwijk; er staan voornamelijk eengezinswoningen, met aan de rand het flatgebouw De loom. Het Hoornseveld vormt stedebouwkundig een eenheid met het Peldersveld. In Hoornse- en Peldersveld woonden per 1 januari 1987 11.154 personen.
- en Pelderveldplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPeldersveld

Wijk te Zaandam, in de jaren '60 van de 20e eeuw aangelegd in het Oostzijderveld, tussen de Watering, het Hoornseveld en Poelenburg. De wijk vormt, ook in de straatnaamgeving (1967) een geheel met het Hoornseveld en wordt door hoge flatgebouwen aan de rand gedomineerd.
in het Oostzijderveld en later de A7.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/oosterweide.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/14 13:39
  • door jan