Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
poelboerderij [2016/08/26 21:01]
wies
poelboerderij [2018/06/06 23:28] (huidige)
zaanlander
Regel 1: Regel 1:
 ==== Poelboerderij,​ Stichting ==== ==== Poelboerderij,​ Stichting ====
-In Wormer gevestigde vrijwilligersorganisatie,​ met als doelstelling de inwoners van de Zaanstreek en Waterland de binding met het hen omringende landschap (het veenweidegebied) bewust te maken door middel van voorlichting,​ veldstudie en milieu-educatie. ​ 
  
-De stichting is in 1988 opgericht ​en huurt van de gemeente ​Wormer een voormalige boerderij (Veerdijk 6), van waaruit wandel-fiets- en vaarexcursies worden georganiseerdVoor de laatstewaarbij ​het Wormer en Jisperveld met een boerenplat ​worden ​bevarenblijkt grote belangstelling ​te bestaan. In 1991 zal de boerderij ​grootscheeps ​worden ​verbouwd met behulp ​van de rijksoverheid (WVC), het Recreatieschap Waterland, de gemeente ​Wormer, de vereniging ​Natuurmonumenten en enkele andere instantiesDe Poelboerderij kan daardoor verder uitgroeien tot een centrum ​van natuurstudie ​en -voorlichting, ​waar werkweken ​kunnen worden ​georganiseerd ​voor scholen en groepen+Stichting ​De Poelboerderij in Wormer beleefde ​in 1988 haar oprichting. Een groep betrokken mensen uit de Zaanstreek besefte dat de unieke natuurlijke ​en cultuurhistorische waarde ​van het Wormer- en Jisperveld wel eens door economische factoren verloren zou kunnen gaan.  
 + 
 +Door schoonheid en rijkdom aan flora en fauna van één van de grootste weidevogelbroedgebieden van Noord-West-Europa,​ onder de aandacht van een breed publiek te brengenwilde de stichting de unieke waarden ​van dit bijna duizend jaar oude veenweidegebied in stand houden. Dit in samenwerking en met steun van de Vereniging voor Natuurmonumentende beheerder van een groot deel van het Wormer- en Jisperveld 
 +== 25 jaar == 
 +Stichting De Poelboerderij vierde in 2013 haar 25-jarig jubileum dankzij circa 150 vrijwilligers, ​de Vrienden van de Poelboerderijcollega’s van Natuurmonumenten en niet vergeten externe relaties op gemeentelijk niveau. En zeker allen die steeds maar weer bereid waren de activiteiten in de media op te nemen. 
 + 
 +== Het begin == 
 + 
 +Alles heeft een begin. Volgens overlevering is in de jaren tachtig van de vorige eeuw bij een drietal natuurhobbyisten,​ wonend in de omgeving van het Wormeren Jisperveld, het idee geboren om in een leegstaande boerderij van de gemeente Wormer een natuureducatiecentrum op te zetten. Dat drietal bestond uit de toen nog vrij jonge bioloog Ron van’t Veer, kunstschilder Wim ter Weele, ​ terreinmedewerker Natuurmonumenten Ed Zijp.  
 + 
 +Deze drie natuurpioniers gaven in 1988 notarieel gestalte aan hun ideeën door het oprichten van de ‘Stichting voor Veldstudie en Milieueducatie De Poelboerderij’. Met als belangrijkste doelstelling:​ ‘Het vergroten van de kennis en het stimuleren van het inzicht in de waarde van de natuurgebieden in de regio Zaanstreek-Waterland’. En dit door middel van het organiseren van excursies, het geven van natuuronderwijs aan jonge scholieren, het geven van lezingen, enzovoorts. 
 + 
 +== Oude boerderij == 
 +De oude boerderij leende zich niet voor al die bedachte nieuwe activiteiten. Daar was heel duidelijk een grondige verbouwing en dus geld voor nodig. En dat geld was er niet. Eigenaar van De Poelboerderij was de gemeente Wormer, die wel wat zag in een Natuurcentrum,​ maar voor het gebruik ervan een flinke huurprijs vroeg. Een niet te realiseren bedrag, waarover duidelijk onderhandeld moest worden. 
 + 
 +In 1990 ging de gemeente om. Een in 1989 door de Stichting gepresenteerd beleidsplan speelde daarbij een belangrijke rol. In dat plan werd onder meer een grondige verbouwing van circa 200.000 gulden voorgesteld. En dat met de cruciale vraag of de gemeente niet wilde nadenken over de mogelijkheid of de huurkosten niet jaarlijks in hun begroting opgenomen zouden kunnen worden. 
 + 
 +== Vijf jaar == 
 + 
 +In 1990 ging de gemeente daarmee akkoord en wel voor een periode van vijf jaar. De huur werd gesubsidieerd en het beleidsplan geaccepteerd. Exploitatiekosten moesten gedekt ​worden ​door de stichting zelf uit inkomsten van de activiteiten. De gemeente gaf de stichting zo alle gelegenheid om het nodige geld te bijeen te krijgen door subsidiegevers te benaderen. 
 + 
 +Dat geldnodig om de boerderij op te knappen en vooral de nodige ervaring op te doen als educatief natuurcentrum,​ kwam er. Maar niet gemakkelijk. Het eerste subsidiebedrag werd toegezegd door de stichting VNLB. Het WWC Fonds ‘Jongeren bouwen voor jongeren’ volgde en successievelijk meer gevers, waaronder de gemeente Wormerland, de provincie en Natuurmonumenten. In totaal twaalf betrokkenen die samen een bedrag van 325.000 gulden op tafel legden. 
 + 
 +== Verbouwing == 
 +Er werd een begin gemaakt met de verbouwing van de boerderij ​voorafgegaan door veel creatief denkwerk. Een aantal faciliteiten waaronder een ontvangst- en een expositieruimte,​ een diafilmzaal,​ een leslokaal voor educatieve kennisoverdracht en sanitaire voorzieningen. Dat nam een paar jaar in beslag. Voor de verbouwing was naast geld ook veel arbeid nodig. Een beroep werd gedaan op hulp van ‘Jongeren bouwen voor jongeren’ en op een aantal enthousiaste vrijwilligers. In 1992 was het karwei klaar en kon de aangepaste Poelboerderij als Natuurinformatie Centrum feestelijk ​worden ​geopend door gedeputeerde Frans Tielrooy. 
 + 
 +== Excursies == 
 +Er bleek voor excursies heel veel belangstelling te bestaan. Een oude koeienboot of boerenplat, zoals die tot tevredenheid wordt gebruikt, werd door Natuurmonumenten beschikbaar gesteld. Het lukte om deskundige gidsen en schippers te werven en indien nodig zelf op te leiden.  
 + 
 +Scholen in de Zaanstreek en omgeving raakten geïnteresseerd in educatief natuuronderwijs. Al deze nieuwe en ook snel groeiende activiteiten vroegen om een meer structurele begeleiding. Coördinator Paulien Dubbeld werd hiervoor als parttime medewerker aangetrokken.  
 + 
 +Bestuursvoorzitter Willem Rol zorgde vanaf 1992 voor continuïteit ​van de stichting. In de jaren rond 1995 groeiden de activiteiten kwalitatief en kwantitatief tot volle tevredenheid. Veel aandacht werd geschonken aan thematisch getinte vaarexcursiesjeugdeducatie en het op peil houden van vrijwilligers. 
 + 
 +== Veel energie == 
 +Publiciteit eiste veel energie op, aanvankelijk nog regionieuws dat werd uitgebreid tot provinciale informatie via toezending van persberichten plus illustratieve foto’s naar een groot aantal kranten. Het aantal vrijwilligers groeide mee van dertig naar meer dan honderd!  
 + 
 +In 1994 werd het initiatief genomen om de hooikap bij het bezoekerscentrum op te knappen. Veel gereedschap voor onderhoud kreeg een andere plek. Het benodigde geld, circa 40.000 gulden, werd bijeengebracht door Natuurmonumenten, ​Recreatieschap Waterland, ​Vrijwillig Natuur- en Landschapsbeheer en de Zaanse Vogelbeschermingswacht. Het plan voorzag in het maken van een eerste verdieping als overblijfruimte voor vrijwilligers en verhuur aan derden voor vergaderactiviteiten. 
 + 
 +== Flow == 
 +Bij Bezoekerscentrum De Poelboerderij zat men niet stil. Men leefde door de gestage groei in een soort flow. Expansie was nodig om de status van de gehele organisatie te versterken. Hierbij werd gedacht aan het in cultuur brengen van een elf hectare groot veenweidegebied direct naast De Poelboerderij. Een terrein dat gebruikt kon worden voor educatieve- en recreatieve doeleinden. Er werd in 1996 een 600.000 gulden kostend plan gemaakt en aan de gemeente ​Wormerland ter goedkeuring aangeboden. Een brede discussie ontstond. Voor het gemeentebestuur geen gemakkelijke beslissing om voor dit initiatief een vergunning af te geven.  
 + 
 +== De Trickel == 
 +Dat veenweidepark met de doopnaam De Trickelwerd gekocht van de gemeente Wormerland voor één gulden. Daarna is het park overgedaan aan Natuurmonumenten ​om het beheer ​en de exploitatie voor de langere termijn te continuerenHet park zou een miniatuur kopie van het Wormer- en Jisperveld moeten worden met eilandjes ​en verschillende grasen rietlandjes. Een natuurgebied ​waar diverse soorten weidevogels zich thuis moesten voelen en de flora ook rijkelijk aanwezig moest zijn.  
 + 
 +Een park met een fraaie vogelkijkhut en wat later een pontje om een complete afgeronde wandeling te kunnen ​maken. Tevens een park waarin voor de jonge jeugd een uitkijktoren en mogelijk in de toekomst nog meer leuke attributen konden komen. Er kwam ruim 500.000 gulden aan subsidies binnen met als belangrijkste gevers het Honing-Laan Fonds, de provincie Noord-Holland en het VSM-fonds. In 1999 werd met het aanleggen van het park begonnen. Twee jaar nam het werk in beslag. In september 2001 opende burgemeester Peter Tange De Trickel officieel. 
 + 
 +== Tweede boot == 
 +Vanwege de constant groeiende belangstelling voor vaarexcursies ontstond er behoefte om een tweede boot in te kunnen zetten. Het uitsluitend varen met de boerenplat gaf problemen. Dat werd opgelost ​worden ​door aanschaf van een tweede boot. Er werd gekozen ​voor een accu aangedreven fluisterboot die in de loop van 2005 in de vaart kwam onder de naam Modderkruiper. In 2007 kwam een door Nuon gesponsord nieuw botenhuis gereed voor de excursieboten dat ook door de sponsor werd voorzien van zonnepanelen die voldoende energie leveren om de boot te laten varen. 
 + 
 +== Waterspeelplaats == 
 +Nieuw is ook de voor kinderen ontworpen waterspeelplaats,​ direct naast de hooikap. Een waterspeelplaats voor de jeugd van 9 bij 27 meter, waarin de waterhuishouding in de Noord-Hollandse polders via een aantal hand-aangedreven attributen wordt nagebootst, zoals een waterinlaat,​ sluisdeuren,​ een schoepenrad,​ een vijzel, en hijskranen. Ook nieuw is een kettingpontje in De Trickel, waardoor een rondwandeling mogelijk werd. Ook de uitkijktoren voor de jeugd, gefinancierd door De Junior Kamer Zaanstreek werd in 2013 na diverse veiligheidstesten in gebruik is genomen. 
 + 
 +== Kneppelsoord == 
 +Nieuw is natuurlijk ook het recreatie- en educatieproject Kneppelsoord,​ aan de overkant van De Poel. Een 1,5 hectare groot gebied dat grenst aan een twee hectare groot natuurterrein van Natuurmonumenten. Ruimte voor jeugdeducatie en voor leerlingen van scholen ​die De Poelboerderij regelmatig komen bezoeken.  
 + 
 +Tevens is Kneppelsoord ingericht als recreatief centrum voor inwoners van Wormerland dat beschikt over creatieve faciliteiten zoals touwtrekken,​ polsstok springen, het houden van kussengevechten,​ een klimrek ​en een evenwichtsbalk. Kneppelsoord is eigendom van en ingericht door de gemeente Wormerland. Een ploeg vrijwilligers van Bezoekerscentrum De Poelboerderij onderhoudt Kneppelsoord.  
 + 
 +== Algemeen Nut == 
 +Stichting Bezoekerscentrum De Poelboerderij heeft de status verkregen van een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Voor de schenker wil dat zeggen dat hij of zij een gift mag aftrekken voor de belasting. De status heeft ook belastingvoordelen voor de Stichting. 
 + 
 +Stichting Bezoekerscentrum De Poelboerderij heeft een [[http://​poelboerderij.nl/​|eigen website]] in beheer. 
 + 
 +{{tag>​vrijwilligers educatie speelplaats}}
  
-Naast slaap- en eetzalen zullen er een ontvangstruimte en mogelijkheden voor exposities en dia- of filmvertoningen worden gerealiseerd. Het is de bedoeling op den duur ook enkele beroepskrachten aan de stichting te verbinden. ​   ​ 
  • poelboerderij.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/06/06 23:28
  • door zaanlander