reef

Wat betreft De Reef te Westzaan nog het volgende:

dr. M.A. Verkadeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVerkade, dr. Margaretha Adriana

Zaandam, 16 augustus 1908 - Koog aan de Zaan, 1986

Historica, schrijfster van enkele belangrijke publicaties over de Zaanstreek.

Margaretha Verkade begon op latere leeftijd met een studie sociale geografie aan de Gemeente Universiteit in Amsterdam. De Tweede Wereldoorlog dwong haar deze studie geheel zelfstandig te voltooien. Zij promoveerde in 1952 aan de Rijksuniversiteit van Groningen bij de hoogleraar B. Slicher van Bath op het proefschrift 'De opkomst van…
veronderstelt dat de ontginning van het hoogveengebied in de late middeleeuwen begon vanuit 'Westzaan aan den regel', met als eerste fase het graven van De Reef. Zij ziet deze ontginning dus als te zijn verlopen van West naar Oost. Dr. J.K. de Cock is in zijn proefschrift 'Bijdrage tot de historische geografie van Kennemerland in de Middeleeuwen op fysisch-geografische grondslag' (1965) echter van heel andere mening. Hij concludeert dat de ontginning van Oost naar West is aangevat en van de Zaan af moet zijn begonnen. Elders in deze Encyclopedie is de opvatting van dr. Verkade gevolgd. Er bestaat echter geen zekerheid over de juistheid van óf de ene óf de andere theorie. Daarom wordt met nadruk ook de plausibele theorie van dr. de Cock onder de aandacht gebracht.

De Reef of Polder Westzaan, water en natuurgebied ten westen van en evenwijdig aan Westzaan. Het water De Reef ontstond vermoedelijk tijdens de ontginningen in de middeleeuwen, als eerste in de serie Reef, wegslootplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWegsloten

Direct naast de lage Zaan- en polderdijken aan de landzijde gegraven sloten. Een deel van het dijkmateriaal kwam door het graven hiervan beschikbaar. In het verleden waren er zulke, soms tamelijk druk bevaren, wegsloten van Zaandam (West- en Oostzijde) tot Wormerveer. Deze zijn alle, ter verbreding van de rijweg, sinds de tweede helft van de 19e eeuw gedempt.
, Gouwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGouw, De

Naam van verschillende vaarsloten in de Zaanse polders, die lopen in Noord-Zuidrichting, dus min of meer evenwijdig aan de Zaan. Er zijn twee gouwen in de Zaanstreek aanwezig. Ten westen van de Zaan loopt de Gouw tussen Zaandam en Westzaan, ten oosten van de Zaan loopt de Gouw dwars door de bebouwing van Oostzaandam, van de Zuidervaart ten westen van de wijken Poelenburg, Peldersveld, Hoornseveld, door Kogerveld, tot de Nagouw in het Kalf.
, Middelwateringplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWatering

Naam van twee vaarwegen, tussen Zaandam-Oost en Oostzaan en tussen Zaandam-West/Koog-Zaandijk en Westzaan. Deze laatste Watering loopt ook dwars door Noordwest-Wormerveer. Beide waterwegen lopen evenwijdig aan de Gouw en min of meer evenwijdig aan
en Nieuwe Watering. Zie echter ook de margetekst. Als natuurgebied is De Reef van bijzondere betekenis als broedterrein en verblijfplaats van vogels.

De Reef bij Westzaan, nabij de weg langs de Nauernasche Vaartplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNauernasche Vaart

Kanaal met een lengte van 8,5 kilometer tussen de Tochtsloot bij Westknollendam en Zijkanaal D van het Noordzeekanaal bij Nauerna.

Het kanaal is in 1633 aangelegd. Daarbij is de loop van het doodlopende water 't Twiske gebruikt. Het werd aangelegd om voldoende afwateringsmogelijkheden voor de Schermerboezem te verkrijgen, toen de Schermer werd ingepolderd. Men koos de gemakkelijkste oplossing door gebruik te maken van het al aanwezige Twiske en van de eveneens aanwezige Naue…
Foto: Jan LapèreVerdere informatie: www.synbiosys.alterra.nl

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/reef.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/14 17:54
  • door jan