soeteboom

Backlinks

Dit is een lijst van pagina's die terug lijken te wijzen naar de huidige pagina.

 • Adderenbosplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAdderenbos

  Voormalig bos bij de Ham, westelijk van Krommenie. De naam komt voor in een handvest van september 1357 (Ende die dyck sal leggen tusschen den Adderenbosch ende dat Westeynde van 't Delfrack) en wordt genoemd door Hendrick Jacobsz Soeteboom in de Zaanlandse Arcadia (1658) met onder meer de vermelding 'Hier waren in mijn jonge jaren nog een meenigte van Boomen'. Ook de naam Edersbosch komt voor. De oude aanduiding Busch, nog herkenbaar in: Bus en Dam, en als naam voor de smalle dijkwe…
 • Borstius, Jacobusplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBorstius, Jacobus

  Purmerland, 25 juli 1612 - Rotterdam, 1 juli 1688

  Predikant te Wormerveer en Zaandijk en schrijver van boekjes met een cathachetische toon. Voor de Zaanstreek is Borstius vooral van betekenis als geschiedschrijver van Zaandijk. Dankzij zijn betrouwbare en nauwkeurige boekstaving, is van zowel het ontstaan als de eerste anderhalve eeuw meer bekend dan van welke Zaangemeente ook. Voor
 • Historiografieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHistoriografie

  De leer van de geschiedschrijving. Dit artikel beperkt zich tot een inventarisatie van de voor de Zaanstreek belangrijkste geschiedschrijvers en hun werk. Onder verscheidene artikelen in deze encyclopedie zijn voorts literatuur-opgaven geplaatst. Een helder en actueel overzicht van de literatuur over de Zaanstreek bestaat niet. In 1900 publiceerde
 • Honig Jansz. Jr., Jacobplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig Jansz. Jr., Jacob

  Zaandijk, 5 mei 1816 - 14 november 1870

  Papierfabrikant, makelaar en directeur van een door hem opgerichte assurantiecompagnie, later ook burgemeester van Zaandijk. Grote en blijvende bekendheid verkreeg Honig door zijn geschiedkundige onderzoekingen en door vele publicaties. Zie voor zijn afstamming bij
 • IJ, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigIJ, het

  Thans een breed water binnen de stad Amsterdam, met daarmee verbonden een aantal deels gegraven havens, aan de oostkant begrensd door een afdamming met de Oranjesluizen ter hoogte van Schellingwoude, aan de westkant overgaande in het Noordzeekanaal.

  Het IJ stond vóór de afdamming tussen 1865 en 1872 in open verbinding met de Zuiderzee en strekte zich uit van Durgerdam tot aan de duinen. Bij Beverwijk was het nog door een strook van slechts 8 km van de Noordzee gescheiden; men sprak te…
 • Jispplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJisp

  Tot 1991 zelfstandige gemeente, ten oosten van de Zaan, op de grens van Zaanstreek en Waterland. Het dorp is, gezien zijn verleden, te beschouwen als behorend bij de Zaanstreek. Jisp is met nog geen duizend inwoners verreweg het kleinste dorp binnen deze Zaanstreek. De buurtschap Spijkerboor behoorde bij de gemeente Jisp. Vóór 1940 was een groot deel van de inwoners voor wat hun inkopen betreft op Purmerend aangewezen. Dit kwam vooral door het ontbreken van voorzieningen in de eigen plaats…
 • Jisp, de (ook: Gisp, Gispe, Ghyspe, of Gyspe)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJisp, de (ook: Gisp, Gispe, Ghyspe, of Gyspe)

  Naam van een verdwenen water, volgens sommigen een riviertje, volgens anderen een veenstroom. Het dorp Jisp zou er zijn naam aan ontlenen. Noch het ontstaan, noch de juiste loop is bekend. Het watertje moet in de late middeleeuwen verdwenen zijn, maar wordt nog door
 • Juffertje, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJuffertje, het

  Eerst gebouwde houtzaagmolen, in 1596 naar Oostzaandam vervoerd. De uitvinding van de houtzaagmolen. door Cornelis van Uytgeest, dateert uit 1592. Volgens mededelingen van H. Soeteboom, Hendrick Jacobsz. werd de molen, die men om zijn vorm het Juffertje noemde, in de voorzomer van 1596 naar Oostzaandam vervoerd. De uitvinder van de molen had het octrooi op zijn uitvinding, dat hij van de Staten had gekregen, verkocht aan de Zaandammer
 • Kalf, 'tplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKalf, 't

  Buurtschap, wijk van oostelijk Zaandam, in de jaren zeventig van de 20e eeuw aanzienlijk uitgebreid door nieuwbouw onder de naam Plan Kalf.

  Tot de buurtschap 't Kalf werd vroeger ook Haaldersbroek gerekend, dat door een brug over de Braaksloot met 't Kalf verbonden is. Beide, dus zowel 't Kalf als Haaldersbroek, behoorden vanouds tot het zogenoemde Haler vierendeel van de
 • Kerkgebouwenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKerkgebouwen

  Door de eeuwen heen hebben de verschillende geloofsgemeenschappen kerken in de Zaanstreek gebouwd. Soms ging het daarbij om tamelijk grote gebouwen, vaker om meer bescheiden ruimten. Veel van deze kerkgebouwen zijn allang weer verdwenen, andere bleven bestaan. Aangenomen mag worden dat er meer dan honderd ooit gebruikte kerkgebouwen te noemen zouden zijn. In meer dan zestig ervan worden nog regelmatig diensten gehouden.
 • Lijst van Burgemeestersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLijst van Burgemeesters

  Alberti, Jacobus

  Zaandijk, 30 juli 1762 - Krommenie, 18 maart 1836 Jacobus Alberti, eerste burgemeester van Krommenie Jacobus Johan Christiaan Alberti was de eerste burgemeester van Krommenie, zoon van de hervormde predikant Johannes Christiaan Alberti. In zijn jonge jaren te Zaandijk was hij kapitein van het
 • Literatuurplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLiteratuur

  Voortbrengselen van de letterkunde, de schone letteren, de geschreven of gedrukte uitingen van de menselijke geest, die de intentie hebben de lezer te raken, te boeien, ontroeren of schokken, met alle gevoelsreacties daartussen en die dat doel ook bereiken.
 • Melisz, Lambertplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMelisz, Lambert

  Lambert Melisz, hoofdpersoon in een naar verluidt waar gebeurd verhaal uit de Spaanse Tijd. Volgens dit verhaal was Melisz een Westzaner die, zoals het grootste deel van de bevolking op 20 februari 1574, op schaatsen op de vlucht sloeg voor de naderende Spaanse troepen.
 • Onze Lieve Vrouwen Melkdagplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOnze Lieve Vrouwen Melkdag

  Feest dat vóór de Hervorming (tot in de tweede helft van de 16e eeuw) jaarlijks in Wormer is gevierd. Niet bekend is op welke datum de vie- ring viel. Volgens Soeteboom zond men elkaar op die dag een geschenk in de vorm van melk of een melkproduct en deelde men ook melk aan behoeftigen uit, 'het welcke my vertelt hebben lieden die er selve mede vroolyk geweest zyn'.
 • Pietersz, Hendrikplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPietersz, Hendrik

  Westzaner Hendrik Pietersz, Heyndrik Pietersz of Heynric Pieterszoon, bijgenaamd oud-Heyn, Oudtheyn of Oud-Hein, stichter van Zaandijk, voor het eerst vermeld door de predikant van het dorp Jacob Borstius (1612-1680) en vervolgens overgenomen door
 • Scheepsbouwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigScheepsbouw

  Nijverheid, het produceren (en/of repareren) van vaartuigen. Dit kunnen houten, metalen, betonnen en/of kunststof schepen zijn, zowel voor de binnen- als voor zeevaart. De bouw van bijvoorbeeld booreilanden wordt ook tot de scheepsbouw gerekend; deze sector is echter nooit in de Zaanstreek bedreven. De
 • Slot aan de Buschplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSlot aan de Busch

  Volgens de overlevering een eens aanwezig kasteel aan de Bus bij Krommenie; in werkelijkheid heeft dit slot echter nooit bestaan. Soeteboom noemde in zijn Zaanlandse Arkadia 'het slot van der Krommenye', terwijl hij tevens schreef over het adellijke geslacht Van den Bussche. Beide hebben niet bestaan, maar latere geschiedschrijvers namen zijn vermeldingen over en combineerden deze met elkaar.
 • Spaanse tijdplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSpaanse tijd

  Lokale aanduiding voor de jaren 1572 tot en met 1576, de tijd waarin de Zaanstreek gedeeltelijk door troepen in Spaanse dienst bezet was. Feitelijk is het een foutieve naamgeving van de eerste jaren van de opstand in de Nederlanden tegen de toenmalige vorst, Filips II
 • Sybrandsz., Dirkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSybrandsz., Dirk

  In 1596 is de door Cornelis Corneliszoon van Uytgeest gebouwde kleine zaagmolen Het Juffertje per vlot naar een blijvende standplaats in Oostzaandam vervoerd. Koper was Oostzaandammer Dirck Sybrandsz van wie weinig nadere gegevens bekend zijn. Het Juffertje werd door Hendrick Jacobsz Soeteboom in 1658 'dese vruchtbare Moeder-moolen' genoemd en hij vermeldde ook: 'In voorige tijden liet men het Juffertje dus spreken:
 • Symonsz, Claesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSymonsz, Claes

  Claes Cornelis Symonz, Westzaans vrijbuiter uit de Middel, in de Spaanse tijd kapitein op verscheidene roei-jachten. Hij leidde een aanval op een soldijschip van de Spaanse bezetting in Zaandam. De overval slaagde, maar tijdens de vlucht voor oprukkende Spaanse troepen verging zijn boot in onweer. Slechts Symonsz en één van zijn makkers overleefden het daaropvolgende Spaanse spervuur. Naast
 • Traudenius, Dirckplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTraudenius, Dirck

  In de 17e eeuw notaris te Westzaandam.

  Hij kreeg enige bekendheid als dichter, onder meer met verzen in door zijn vriend Hendrik Soeteboom geschreven boeken. In 1662 liet hij in Amsterdam een 40 bladzijden omvattende 'Rijm-bundel` verschijnen, als bijlage van het door hem geschreven boekje 'Tijd-zifter, dat is Kort Bericht of Onderwijs van de Onderscheidinge en Afdeelinge des Tijdts'. Zijn bekendste gedicht was 'Op den Bloeyenden Standt van Zaerdam' (1662).
 • Walrusjachtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWalrusjacht

  In het begin van de 17e eeuw op kleine schaal door Zaankanters bedreven jacht in de Noordse wateren. Vermeldingen hiervan worden vrijwel alleen door Hendrick Soeteboom en Jacob Honig Jansz. Jr. gedaan. Uit hun aantekeningen blijkt dat in 1626 in elk geval twee schepen zijn uitgerust, met als schippers de Zaandamse broers Sybrandt en Claes Corneliszoon.
 • Wormerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWormer

  Voormalige zelfstandige gemeente, die steeds is beschouwd als behorende tot de Zaanstreek maar - althans bestuurlijk sinds de jaren '80 voornamelijk op Waterland georiënteerd raakte. Het dorp verweerde zich eerder, in het begin van de jaren '70, met succes tegen de
 • Zaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaan

  Belangrijkste waterloop in de Zaanstreek, waar het gebied zijn naam aan dankt. Naar de meest aangenomen theorie ontstaan als veenstroom, een natuurlijke afwateringsstroom voor de naastgelegen veengebieden, in de loop der eeuwen geëvolueerd tot afwateringskanaal en belangrijke scheepvaartweg voor een groot deel van Noord-Holland. Waterstaatkundig wordt als de Zaan beschouwd: de ruim 10 kilometer lange waterloop tussen de dorpen Oost- en Westknollendam in het noorden en de
 • Zaandenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanden

  Naam van middeleeuwse nederzetting, adellijk geslacht, heerlijkheid en slot; ook Saenden, Out-Saenden, Oud-Zaanden etc. genoemd. Zie ook: Archeologie 3. en Bestuur en rechtspraak 1.2.1.

  De eerste geschreven literatuur over de nederzetting Zaanden dateert uit 1640; Hendrik Soeteboom gaf een aantal gegevens over de nederzetting, die op de
 • Zaanlandz Arkadia, D'plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanlandz Arkadia, D'

  Zie H.J. Soeteboom, Hendrick Jacobsz..
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/soeteboom.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
 • (Externe bewerking)