spronk_coerse

Amsterdam, 9 januari 1875 - Zaandam, 21 december 1943

Johanna Elisabeth Spronk–Coerse, eerste vrouw in de gemeenteraad van Zaandam. Vestigde zich aldaar op 2 december 1899 vanuit Amsterdam. In 1917 verschijnt in het blad de Proletarische Vrouw een adressenlijst waar men zich kan opgeven als clublid of abonnee bij Mevr. J.E. Spronk–Coerse.

Door de SDAP in mei 1919 kandidaat gesteld in District 11 evenals Jan Duijs, Klaas Prins, Dirk Donia, S. Kuit, Gerrit Emmer, J. Borsjes, Antonius Gerardus Verbeek en J.C. Jacobs. Duijs werd in alle drie districten gekozen, Spronk–Coerse en J. Borsjes werden in andere districten benoemd. Daarmee doet de eerste vrouw haar intrede in de gemeenteraad van Zaandam. Beëdiging volgde op 2 september 1919.

Burgemeester Ter Laan richtte een speciaal woord aan Spronk–Coerse. ‘Wacht de heren een moeilijke taak, omdat de gevolgen van de oorlog nog steeds hun invloed laten gelden; mevrouw Spronk-Coerse heeft een dubbel dankbare taak omdat zij woordvoerster is van de vrouwen, wiens belangen zelfs in deze raad niet steeds zijn behartigd als overeenkomst met de geest van de tijd’.

Spronk-Coerse werd toegevoegd aan de commissies voor financiën, levensmiddelen, drankwet, en sociale aangelegenheden. Begin 1920 verzoekt zij meer spoed te zetten achter de vakschool voor meisjes. Voor een stenen gebouw zijn de prijzen te hoog, voorlopig wordt met twee klassen begonnen in het gebouw van de voormalige centrale keuken. De raad wordt tevens herinnerd aan een gemeentelijke wasinrichting die de huisvrouw zou kunnen ontlasten. Jan Duijs merkt op dat de financiële positie van de gemeente dit voorlopig niet toelaat. De komst van een melkcentrale waarvan de plannen al gereed zijn blijkt urgenter.

In dezelfde vergadering een voorstel tot subsidie aan de Mij. Tot het Nut van ’t Algemeen voor een bijdrage in de kosten van de bewaarschool. Spronk-Coerse geeft aan dat als de gemeente toch al geld verstrekt, waarom het dan geen gemeentelijke bewaarschool kan worden. Volgend jaar moet er immers weer subsidie worden verstrekt. Voorzitter Ter Laan antwoordt dat een bewaarschool een zegen is en hoopt volgend jaar plannen te kunnen presenteren voor een gemeentelijke school.

Op 1 mei 1924 start de 1 mei-optocht op de Burcht. Links L. Klokkemeyer, Dirk Donia, wethouder Klaas Prins, J.C. Jacobs (oprichter ZVH woningbouw-vereniging), A.N. v.d. Berg (bestuurslid ZBB), R. Plooijer (vakbondsbestuurder Transportautobond, later raadslid en wethouder), J. Melk (met vlinderdasje) en iets achter de vakbondsbestuurder A. de Vries (werd voorzitter VARA) Joh. Beerepoot, vooraan W. v. d. Worp, J.J. van Doorn, mevrouw Spronk-Coerse.

Bij begrotingsbesprekingen in 1925 komt zij op voor een gemeentelijke bewaarschool. De discussie draait ook hier om de financiën die voor de gemeente niet te dragen zouden zijn. Haar voorstel wordt met 9 tegen 11 verworpen.

In 1927 dient Spronk-Coerse een voorstel in om schoolboeken die oorlogsdaden verheerlijken in te ruilen voor boeken waar de vredesgedachte centraal staat. B&W menen dat het niet de taak is zich met leerplannen te bemoeien, maar staan sympathiek tegenover het idee en zullen er alles aan doen de verheerlijking van geweld tegen te gaan.

In hetzelfde jaar zet ze zich in voor de schooltuinen en vraagt namens vereniging ‘Floralia’ het college een stuk grond met schuur en een subsidie om schoolwerktuinen mogelijk te maken. Spronk-Coerse merkt op dat dit vorig jaar ook al werd verzocht en niet is toegekend. Kan er dit jaar op gerekend worden? Wethouder Mever kan melden dat het in voorbereiding is genomen. In de raadsvergadering 26 september 1929 komt het voorstel ter tafel voor de oprichting van een school voor Voorbereidend Onderwijs (Kleuterschool) . Tegenstanders zijn van mening dat de gemeente er de financiën niet voor heeft en particulier initiatief de voorkeur heeft. Spronk-Coerse verheugt zich over de indiening van de voordracht, want het is toch te mal dat er in deze gemeente van 31.000 zielen geen gemeentebewaarschool bestaat. Zij zal het toejuichen als ook in andere delen van de gemeente dergelijke scholen gesticht worden.

Op 4 oktober 1930 wordt aan de Prof. Struyckenstraat de eerste gemeentelijke bewaarschool in een eigen gebouw aan de Czarinastraat geopend. Spronk-Coerse is één van de genodigden als oud-gemeenteraadslid. Zij blijft lid van de commissie van toezicht voor het nijverheidsonderwijs waarvoor ze eind 1938 opnieuw benoemd wordt.

Op 21 december 1943 overlijdt mevrouw Spronk-Coerse in de leeftijd van 68 jaar. Intimi wisten dat zij hartklachten had. Het overlijden wordt bekend gemaakt namens kinderen en kleinkind. De begrafenis volgde op 24 december van dat jaar op de algemene begraafplaats aan de Zuiddijk.

Twee kranten schenken aandacht aan haar overlijden. In de gemeenteraad, zo memoreert een krant, kwam ze steeds op voor haar sexe-genoten. Voor hen heeft ze baanbrekend werkt verricht ingeval van de vakschool voor meisjes en ook bij de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst. Ook in haar partij, de voormalige SDAP nam zij een bijzondere plaats in vooral ten aanzien van de Vrouwenbeweging.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/spronk_coerse.txt
  • Laatst gewijzigd: 2022/06/27 18:04
  • door zaanlander