vander_jan

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
vander_jan [2017/10/16 11:00]
zaanlander [Vander, Jan]
vander_jan [2020/09/07 12:08] (huidige)
Regel 3: Regel 3:
 1766 - Zaandam 22 Juli 1831 1766 - Zaandam 22 Juli 1831
  
-Jan Vander, koopman, in juli 1828 benoemd tot burgemeester van Zaandam, president van de toen vier burgemeesters van januari 1822 tot januari 1823 en van juli 1829 tot juli 1831. Zie [[Zaandam]] onder het kopje Burgemeesters voor een uitleg van deze constructie.+Jan Vander, koopman, in juli 1828 benoemd tot burgemeester van Zaandam, president van de toen vier burgemeesters van januari 1822 tot januari 1823 en van juli 1829 tot juli 1831. Jan Vander volgde [[dekker3|Dirk Dekker]] op die tweede president van de vier burgemeesters was. Zie [[Zaandam]] onder het kopje Burgemeesters voor een uitleg van deze constructie.
  
-Jan Vander volgde Dirk Dekker op.  
  
-=== Ere- en aanmoedigingsprijzen ===  
-Op 1 juli 1830 werd het gewoon jaarlijks examen van de leerlingen op de Stads Kostschool van de verdienstelijke onderwijzer D. Donker Hz. gehouden, enige leden van de regering, van de plaatselijke schoolcommissie , een aantal ouders van de leerlingen en andere ingezetenen, die belang stellen in het ouderwijs en de opvoeding van de jeugd, vereerden deze plechtigheid met hun tegenwoordigheid.  
- 
-Aan de meest gevorderden werden door de onderwijzer ereprijzen uitgereikt, terwijl aan andere aanmoedigingsprijzen ter hand gesteld werden ; een viertal leerlingen bedankten op een vrijmoedige en alleszins gepaste wijze in de Nederlandse, Engelse , Hoogduitse en Franse talen, voor de aan hun een bewijs van gemaakte vorderingen geschonken ereblijken, en de gehele plechtigheid die een aangename proeve opleverde van de vorderingen der leerlingen en van de doelmatige wijze waarop zij onderwezen worden, liep met orde en tot volkomen genoegen van allen af. En het is dan ook ten bewijze daarvan dat Burgemeester en Wethouders dezer Stad, het voormelde Instituut van de Heer Donker Hz., met volle ruimte aan ouderen en voogden aanbevelen.  
- 
-Zaandam de 24ste juni 1830, 
- 
-Burgemeester en Wethouders der Stad Zaandam, 
- 
-**J a n  V a n d e r** 
- 
-Ter ordonnantie van denzelve,  
- 
-C. Copius Peereboom.  
- 
-Bron: [[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010520267:mpeg21:a0007 
-|Opregte Haarlemsche Courant]], 01-07-1830.  
- 
-=== Aanbesteding ===  
-Op donderdag de elfde juni 1829, des middags ten 12 ure, zal door de commissie uit de edelachtbare Raad der Stad Zaandam, belast met de werkzaamheden tot dichting van de Schinkel-Dijksloot c.a., aan de Oostzijde aldaar , ingevolge Koninklijke autorisatie, onder nadere goedkeuring van hun edel groot achtbaren de heren Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, in het Logement de Otter, te Zaandam , volgens twee afzonderlijke bestekken worden aanbesteed:  
-  
-Het dichtmaken met rijzen dammen, zogenaamd baard- of rijswerk, aan het begin of de monden van 89 opgaande sloten, in één perceel; alsmede van het benodigde zand, tot dichting van de gemelde dijksloot, in drie percelen , waaronder alle de daartoe behorende gereedschappen en arbeidslonen begrepen zijn, strekkende van het Zijltje achter de kerk te Zaandam, tot aan de molen het Wind-Ei.  
- 
-Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken en voorwaarden waarop bovengemelde aanbesteding zal plaats hebben zullen veertien dagen te voren ter lezing liggen, op de Secretarie der Stad Zaandam en een twaalftal in den lande gelegen locaties.  
- 
-Zullende vier dagen vóór de aanbesteding de nodige aanwijzing worden gedaan, en bij de Heer P. de Leeuw, te Halfweg, Amsterdam en Haarlem, directeur over deze werkzaamheden, de vereiste inlichtingen te bekomen zijn.  
- 
-De Commissie voornoemd, 
- 
-**J a n  V a n d e r**, burgemeester.  
- 
-Ter ordonnantie van denzelve,  
- 
-C. Copius Peereboom. 
- 
- 
-Bron: [[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010515784:mpeg21:a0008|Opregte Haarlemsche Courant]] 06-06-1829.  
- 
-=== Rouwadvertentie === 
-Heden overleed na een langdurig smartelijk lijden en uitputting van krachten, mijn dierbare echtgenoot Jan Vander, Burgemeester der Stad, in de ouderdom van 65 jaren en 8 maanden. Ruim 29 jaren waren wij door de band des huwelijks met elkander verenigd. Wat ik met mijn kinderen, wat de maatschappij in hem verliest, zal ieder kunnen beoordelen, die de brave en werkzame man van nabij kenden én in vele betrekkingen met hem mochten omgaan. Vrienden en betrekkingen binnen en buiten deze stad, gelieve deze voor bijzondere kennisgeving aan te nemen.  
- 
-**Guurtje Duyn**, Zaandam, Weduwe van **Jan Vander**, 22 Juli 1831 
- 
-Bron: [[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010520601:mpeg21:a0019|Opregte Haarlemsche Courant]] 26-07-1831.  
-{{tag>burgemeester}} 
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/attic/vander_jan.1508144429.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/06 18:03
  • (Externe bewerking)