Veem-factorsbedrijf in Zaandam.

De historie van het Zaans Veem gaat terug tot omstreeks 1820. Jac. Jz. de Boer was toen gaandehouder van pelmolen De Boerenjonkerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoerenjonker, de

Pelmolen te Oostzaandam. De windbrief werd gegeven in september 1694 aan Dirck Aryaensz. Joncker. In augustus 1815 ging hij door brand verloren, waarna de pelmolen het Witte Paard op zijn plaats werd neergezet. Hij heeft gestaan aan en ten zuiden van de Boerenjonkersloot, tussen de weg en de Knie, ten noorden van het latere slachthuis.
in het Oostzijderveldplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOostzijderveld

Historische aanduiding van al het land tussen Oostzaandam, de Oostzijde, 't Kalf, de Wijde Wormer, het dorp Oostzaan en het IJ. De Zaandamse wijken Plan Kalf, Kogerveld, Hoornseveld, Peldersveld en Poelenburg, maar ook de oudere wijken ten oosten van de Zaan liggen in het Oostzijderveld. Het veld is in de 14e eeuw ontstaan door ontginning van het eerdere hoogveenpakket, dat vervolgens erodeerde en inklonk. De toen gegraven sloten zijn grotendeels nog in het landschap terug te vin…
in Zaandam. Hij stierf in 1825, terwijl zijn bedrijf door de watersnoodplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWatersnood

Door overstroming veroorzaakte noodtoestand. Ook nadat de Zaanstreek sinds de 13e eeuw beschermd was door een dijkenstelsel dat in toenemende mate veiligheid bood, is het gebied in de loop van de volgende eeuwen door een reeks overstromingen getroffen. De oorzaak daarvan was vooral gelegen in het feit dat het Flevomeer of Almere aan het einde van de 12e eeuw zó sterk was uitgebreid dat het in open verbinding met de Noordzee kwam. Dit had ernstige gevolgen voor onder meer het Noorderk…
onbereikbaar was en stil lag. Hij dreef zijn zaken met zijn zoons Jan Jbz. (1796-1860) en Hendrik Jbz (1800-1863). De laatste zette in 1830 de firma voort onder eigen naam: firma H. de Boer Jbz., commissie-handelaar en korenfactor.

In 1859 gaf hij zijn zoon Jacob (1837-1913) handelingsbevoegdheid. Zijn jongere broer Jan (1844-1906), makelaar in onroerende goederen, trad later tot de firma toe. De broers hielden kantoor in Koog. In 1870 werd het pakhuis Bedachtzaamheid (later Odessa), op het Broodkorfspadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBroodkorfspad

Niet meer bestaand pad te Koog, waar in 1753 een padreglement voor werd vastgesteld.
in Koog aan de Zaan gekocht. De firma bezat ook de pakhuizen Groote Kaar, Kleine Kaar en Rotterdam, aan het begin van 't Kalfplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKalf, 't

Buurtschap, wijk van oostelijk Zaandam, in de jaren zeventig van de 20e eeuw aanzienlijk uitgebreid door nieuwbouw onder de naam Plan Kalf.

Tot de buurtschap 't Kalf werd vroeger ook Haaldersbroek gerekend, dat door een brug over de Braaksloot met 't Kalf verbonden is. Beide, dus zowel 't Kalf als Haaldersbroek, behoorden vanouds tot het Haler vierendeel van de
en kocht in 1900 het pand Nieuwe Schuur (naast Odessa). Ook bezat men een paar zaadtjalken.

Toen Jan de Boer Hz. in 1906 overleed, werden de zaken voortgezet door Jacob's zoon Hendrik Jacob de Boer (1873-1937). Deze stichtte met zijn neef Hendrik Jz. (1876-1941) opnieuw de firma H. de Boer Jbz. Zij dreven ook handel in zakken en cacao. De jongere broer van Hendrik Jz., Klaas de Boer Jz. (1883-1972), werkte op hun kantoor. In die tijd nam de opslag van koopmansgoederen gestaag toe. Tot die opslag behoorden oliën van bijvoorbeeld lijn- en raapzaad, in oliebakken onder de pakhuizen.

Kort voor de Eerste Wereldoorlog werden op het Amelandplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAmeland

Straat in Zaandam, het doodlopende pad loopt dicht ten zuiden van en evenwijdig aan de Mallegatsloot. De naam van het pad bestond al in de 17e eeuw als Aemland, dit is 'het land van Aem' en werd toen afwisselend gebruikt met de aanduiding Paardeven. In 1643 werd voor dit Aemland een 'order voor 't padt' opgesteld.
in Zaandam de pakhuizen Big, Beer en Zeug aangekocht als ook Oude Ketel op 't Kalf en Vereeniging te Zaandijk. In 1917 werd J. Stuurman Dz. commanditaire vennoot. De opslagmogelijkheden werden uitgebreid en gemoderniseerd door de bouw van de panden Insulinde, Japan, Akyab en West-Indië, allen aan 't Kalf.

Zaken gesplitst

In hetzelfde jaar werden de zaken gesplitst. De broers Hendrik en Klaas de Boer traden uit en richtten de firma De Boer & Co op, met als doel de handel in zakken, cacao en aanverwante artikelen. Zij namen de panden Odessa en Nieuwe Schuur in Koog aan de Zaan over van het veembedrijf. Van die tijd af werden de zakken machinaal gerepareerd en gereinigd. In 1932 verhuisde De Boer & Co naar een nieuw pand, Helios, achter het toenmalige postkantoor Koog-Zaandijk. In 1928 gingen de broers Hendrik en Klaas uiteen. De laatste stichtte nv Zaanlandse Zakkenhandelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanlandse Zakkenhandel

De nv Zaanlandse Zakkenhandel K. de Boer Jz. werd opgericht op l maart 1928, toen Klaas de Boer Jz. (1883-1972) uittrad als medewerker van de Fa. de Boer & Cote Koog. Het bedrijf werd gevestigd in de voormalige celluloidfabriek Hollandia van A.N. Honig aan het Hellingpad in Koog aan de Zaan. Dit pand werd echter in 1930 weer verlaten na de aankoop van een groter pand, het pakhuis Europa aan de Jan Bestevaerstraat.
K. de Boer Jz.

In De Boer & Co was intussen Jan de Boer, zoon van Hendrik Jz., opgenomen. Dit bedrijf is als firma De Boer, zakken- en pallethandel, gevestigd aan de Hof van Zaenden in Zaandam, onder directie van Jan de Boer Jz., kleinzoon van oprichter Hendrik. Het veem- en factorsbedrijf ging door onder H. de Boer Jz. In 1919 trad diens zwager W.F. Allanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAllan, Willem Frederik

Westzaan, 25 december 1881 - Zaandijk, 28 februari 1958 Willem Frederik Allan 1881-1959 Willem Frederik Allan, burgemeester van Koog aan de Zaan in de periode 1936-1944, werd in 1902 aangesteld als tweede voorwerker en later penningmeester in het bestuur van de Gymnastiek Vereniging Jahn. Het diploma Engelse Handelscorrespondentie van de Vereniging Leraren in het boekhouden werd hem in 1904 uitgereikt. Van 1907 tot 1909 was hij werkzaam bij Brandwaarborg Maatschappij Ko…
toe. Deze bleef tot 1936, toen hij burgemeester van Koog aan de Zaan werd. Zijn plaats werd ingenomen door J.H. van de Stadt (1901-1989).

In 1937 ging het kantoor van Koog naar 't Kalf en werd de naam NV Zaansch Veem H. de Boer Jbz. In dat jaar overleed Hendrik de Boer Jbz. Tijdens de Tweede Wereldoorlogplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTweede Wereldoorlog

De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor de Zaanstreek en haar inwoners kunnen niet los worden gezien van wat toen elders gebeurde. Bezetting, verlies van vrijheid, armoede, deportaties, spoorwegstaking, honger, verzet en executies, de Zaanstreek kreeg er haar deel van.
was het bedrijf een centrum van illegaliteit en na de oorlog werd Zaans Veem aangewezen als verdeelcentrum voor de voedseldroppings en later van de Engelse en Amerikaanse voedselafvoer. Het bedrijf stichtte filialen in Amsterdam (1946) en Rotterdam (1965). Voorts werden de leeggekomen panden van onder meer Heyme Vis, Hille, G.J. van Gelder (Wormerveer) en Teun Oly & Comp. aangekocht voor opslag. In 1950 ging J. H. van de Stadt weer terug naar zijn oude vak, de houthandel. Hij werd als directeur opgevolgd door L.J. Wolleswinkel.

Brand 1954

Memorabel is de grote veembrand in 1954, waarbij de pakhuizen Nederland en Czaar Peter werden verwoest, een schadepost van twaalf miljoen gulden. In de jaren zestig kreeg concurrent Blauwhoed een minderheidsbelang in Zaans Veem, gevolgd door de totale overname in 1964. De ontstane combinatie ging op in Pakhoed, waarna het Zaanse bedrijf in 1967 deel ging uitmaken van Paktrans, de opslag- en vervoersdivisie van Pakhoed Holding nv. De directie valt sinds dat jaar onder Blauwhoed. In 1976 zijn enkele oudere bedrijfspanden afgestoten en verrees in de Achtersluispolderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAchtersluispolder

Polder, oorspronkelijk Sluispolder, gelegen buiten de Noorder IJ- en Zeedijk in Zaandam, het meest zuidelijke gebied van Zaanstad, aan drie zijden omgeven door Zijkanaal G, het Noordzeekanaal en Zijkanaal H. Vermoedelijk viel de Sluispolder rond de 13e eeuw, de tijd van de eerste omvangrijke bedijkingen, droog. De polder werd in de 16e eeuw ingedijkt. Weliswaar dateert de polder uit de Middeleeuwen maar was in die periode nooit bewoond of bebouwd. Ook industrie, in de vorm van…
een geheel nieuw bedrijfscomplex met een overdekte oppervlakte van 4500 m2. Zaans Veem biedt een uitgebreid dienstenpakket, onder meer het gestort distribueren van grondstoffen die verpakt worden opgeslagen als Zaanbulk. De omzet in 1990 bedroeg 2,3 miljoen gulden.

In 1991 waren acht personen in vaste dienst. Voor het operationele werk werd gebruik gemaakt van Kappieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKappie, Stichting

Organisatie van 'losse werklieden' in Zaandam.

Er zijn vier van dergelijke organisaties in de Zaanstreek werkzaam. Kappie ontstond halverwege de 19e eeuw. In die tijd was al het werk in de Zaandamse haven los loonwerk, dat wil zeggen dat het door ploegen arbeiders werd verricht, die per klus werden aangenomen en de bedongen betaling onderling verdeelden. Uurloon bestond niet, de betaalde vergoeding was afhankelijk van de omvang van de klus. De verdienste per arbeider hing nau…
.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zaans.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)