iwema_bakker_stichting

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
iwema_bakker_stichting [2015/11/03 10:46]
jan
iwema_bakker_stichting [2019/05/24 21:59]
jan ↷ Pagina naam van gerrit2 gewijzigd in iwema_bakker_stichting
Regel 1: Regel 1:
 ==== Gerrit Iwema Bakker-stichting ==== ==== Gerrit Iwema Bakker-stichting ====
-Rechtspersoonlijke organisatie die zich ten doel stelt  +Rechtspersoonlijke organisatie die zich ten doel stelt verbeteringen tot stand te brengen in de medische ​beroepsuitoefening door kennisbevordering ​en uitwisseling van gegevensDe Stichting werd in 1986 te Zaandam opgericht en kreeg de naam van de in 1984 overleden vrouwenarts GIwema Bakker, die gedurende ​35 jaar de gynaecologie in de Zaanstreek had uitgeoefend. Iwema Bakker ​was verbonden aan respectievelijk ​Gemeente-ziekenhuis, ​Julianaziekenhuis ​en De Heel en verzorgde  ​opleidingen ​om  ​zijn kennis ​over te dragen
-verbeteringen tot stand te brengen in de me- + 
-dische ​beroepsuitoefening door kennisbevor- +De oprichters van de Stichting constateerden dat vele medici, ​zowel specialisten als huisartsen en anderen die bij de gezondheidszorg betrokken zijn, te geïsoleerd ​blijven voor wat betreft de kennisname ​van de voortdurende wetenschappelijke ontwikkelingen binnen hun uitgebreide ​vakgebied. ​Door het organiseren van lezingen, symposia en congressen en door samenwerking ​met universiteiten wordt getracht ​kennisoverdracht ​te bereiken en betere ​verbindingen ​(verhoudingen)tussen de beroepsbeoefenaars ​in de verschillende medische ​disciplines ​tot stand te brengen.
-denng en uitwisseling van gegevens De  +
-Stichting werd in 1986 te Zaandam opgericht ​ +
-en kreeg de naam van de in 1984 overleden ​ +
-vrouwenarts G Iwema Bakker, die geduren- +
-de 35 jaar de gynaecologie in de Zaanstreek ​ +
-had uitgeoefendwas verbonden aan respec- +
-tievelijk ​Gemeente-ziekenhuis, ​Juliana- +
-ziekenhuis ​en De Heel en daarbij ​opleidingen ​ +
-verzorgde en op voorbeeldige wijze zijn ken- +
-nis wist over te dragen De oprichters van de  +
-Stichting constateerden dat vele medici, ​zo- +
-wel specialisten als huisartsen en anderen die  +
-bij de gezondheidszorg betrokken zijn, te ge- +
-ïsoleerd ​blijven voor wat betreft de kennisna- +
-me van de voortdurende wetenschappelijke ​ +
-ontwikkelingen binnen hun uitgebreide ​vak- +
-gebied ​Door het organiseren van lezingen, ​ +
-symposia en congressen en door samenwer- +
-king met universiteiten wordt getracht ​ken- +
-nisoverdracht ​te bereiken en betere ​verbin- +
-dingen ​(verhoudingen)tussen de beroepsbe- +
-oefenaars ​in de verschillende medische ​disci- +
-plines ​tot stand te brengen.+
  
  • iwema_bakker_stichting.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/05/24 21:59
  • door jan