knipsel:twee

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

knipsel:twee [2015/11/03 11:20]
jan aangemaakt
knipsel:twee [2015/11/03 11:32] (huidige)
jan
Regel 1: Regel 1:
-Of-ie nog wel eens 's nachts wakker +Of-ie nog wel eens 's nachts wakker wordt, in het besef dat er iets ontzettend ​fout is gegaan? „Nou, nee, zegt Jan Pieter Woudt met een brede glimlach ​op zijn gezicht. Het karwei is achter de rug. Als er nu nog iets ontdekt ​wordt wat niet klopt, is er niets meer aan te doen. De Encyclopedie voor de Zaanstreek is gedrukt en daarmee basta. „Als je klaar bent, ben je klaar. Dan kun je niets meer veranderen.” Veel reden tot zorg is er niet want, zegt zijn vader de uitgever Klaas Woudt, „echte blunders staan er voor mijn gevoel niet in.“ „Of ik de hele encyclopedie uit mijn hoofd ken? 
-wordt, in het besef dat er iets ontzet- +
-tend fout is gegaan? „Nou, nee", zegt +
-Ian Pieter Woudt met een brede glim- +
-lach op zijn gezicht. Het karwei is +
-achter de rug. Als er nu nog iets ont- +
-dekt wordt wat niet klopt, is er niets +
-meer aan te doen. De Encyclopedie +
-voor de Zaanstreek is gedrukt en +
-daarmee basta. „Als je klaar bent, ben +
-je klaar. Dan kun je niets meer veran- +
-deren." ​Veel reden tot zorg is er niet +
-want, zegt zijn vader de uitgever +
-Klaas Woudt, „echte blunders staan +
-er voor mijn gevoel niet in.+
-„Of ik de hele encyclopedie uit mijn +
-hoofd ken? Nee hoor, mijn geheugen +
-is een zeef, dus al die informatie is er +
-grotendeels al weer uit verdwenen",​ +
-zegt Klaas. „Maar ik heb al wel ont- +
-zettend veel plezier van de encyclo- +
-pedie gehad. Als ik lezingen moet +
-houden, kan ik er lekker veel in op- +
-zoeken."​ +
-„Tjaaaaa",​ zegt Ian Pieter, „globaal +
-zit alles wel in mijn hoofd. Ik weet on- +
-der welk trefwoord ik dingen moet +
-opzoeken. Maar in detail weet ik het +
-natuurlijk ook niet." Vader en zoon +
-Woudt zijn vermoedelijk de enigen +
-die de encyclopedie een keer of vijf +
-gelezen hebben. „We hebben elke let- +
-ter wel een keer aangeraakt."​ +
-Ian Pieter en Klaas vormden de eind- +
-redactie: bijdragen van medewerkers +
-beoordelen en eventueel herschrijven +
-of inkorten. Een enorme klus, want +
-alles gebeurde op basis van vrijwillig- +
-heid. Men kon dus geen al te hoge ei- +
-sen stellen aan de medewerkers. +
-Sommige verhalen hadden daardoor +
-een wat magere kwaliteit of kwamen +
-laat binnen. +
-Voeg daarbij de grote hoeveelheid in- +
-formatie die op elkaar lijkt, maar wel +
-degelijk iets anders is en een normaal +
-mens zou al gauw met de handen in +
-het haar zitten. Ian Pieter niet. „Nee, +
-wanhopig ben ik er nooit van gewor- +
-den. Ik ben wel eens bijna de mist in+
  
-gegaan. Dat was bij de grutterijen. +Nee hoor, mijn geheugen is een zeef, dus al die informatie is er grotendeels al weer uit verdwenen”,​ zegt Klaas„Maar ik heb al wel ontzettend veel plezier van de encyclopedie gehad. Als ik lezingen moet houden, kan ik er lekker veel in opzoeken.“ „Tjaaaaa”,​ zegt Jan Pieter, „globaal zit alles wel in mijn hoofd. Ik weet onder welk trefwoord ik dingen moet opzoeken. Maar in detail weet ik het natuurlijk ook niet.“  
-Toen had de auteur aangenomen, dat + 
-de grutterij hetzelfde was als de gort- +Vader en zoon Woudt zijn vermoedelijk de enigen die de encyclopedie een keer of vijf gelezen hebben. „We hebben elke letter wel een keer aangeraakt.” Jan Pieter en Klaas vormden de eindredactie:​ bijdragen van medewerkers beoordelen en eventueel herschrijven of inkorten. Een enorme klus, want alles gebeurde op basis van vrijwilligheid. Men kon dus geen al te hoge eisen stellen aan de medewerkers. Sommige verhalen hadden daardoor een wat magere kwaliteit of kwamen laat binnen. Voeg daarbij de grote hoeveelheid informatie die op elkaar lijkt, maar wel degelijk iets anders is en een normaal mens zou al gauw met de handen in het haar zitten. Jan Pieter niet. „Nee, wanhopig ben ik er nooit van geworden. Ik ben wel eens bijna de mist ingegaan.  
-pellerij. Dan kn'​jg ​je dus een stuk op + 
-je bureau waar je zelf de ballen ​ver- +Dat was bij de grutterijen. Toen had de auteur aangenomen, dat de grutterij hetzelfde was als de gortpellerij. Dan krijg je dus een stuk op je bureau waar je zelf de ballen ​verstand ​van hebt, maar waarvan je voelde dat er iets mee mis was omdat de schrijver rosmolens en windmolens ​door elkaar haalde. Maar het moest wel over vier dagen klaar zijn.“ In een ander geval liet Klaas de drukpers ​stopzetten, toen mr. D. Vis hem er in een brief op wees, dat enkele ​tekeningen ​in de Encyclopedie ten onrechte ​waren toegeschreven aan Frans Mars. Vis had de bewuste ​tekeningen ​zelf gemaakt. „Toen heb ik op de pers Frans Mars eruit laten krassen. Nu staat er niets onder, maar dat is beter dan dat het er fout staat.”  
-stand van hebt, maar waarvan je + 
-voelde dat er iets mee mis was omdat +Een volstrekt objectief boekwerk is de Encyclopedie niet geworden. Dat hindert ​niet, vinden Klaas en Jan Pieter. ​,,Er mag best hier en daar een persoonlijk ​getinte verhalen in staan, ​zolang ​de lezer dat maar weet. Dat soort verhalen is ondertekend. ​ 
-de schrijver rosmolens en windmo- + 
-lens door elkaar haalde. Maar het +Zoals het stuk van Klaas Woudt over anarchisme. „Wat daar staat, heb ik dan gezegd. Het vrije socialisme, het socialisme ​van Domela Nieuwenhuis,​ is in: de Zaanstreek heel belangrijk ​geweest, maar de manier waarop ik het beschreven heb, blijft subjectief.“ De keuze van de onderwerpen ​eveneens. Wie alles over de Zaanstreek zou willen vertellen, moet een uit tientallen delen bestaande ​encyclopedie ​maken. ​Je moet dus selecteren: wat nemen we op, wat slaan we over? Jan Pieter: „Dat is altijd moeilijk, maar ik kan niet zeggen dat het tot eindeloze discussies heeft geleid. Wel merkten we dat de deelredacties moeilijk tot een keuze konden ​komen.” Zo leverde de deelredactie '​Overheid en Politiek'​ een lijst in met de namen van alle raadsleden van na de Tweede Wereldoorlog. ​ 
-moest wel over vier dagen klaar zijn.+ 
-In een ander geval liet Klaas de druk- +Uiteindelijk zijn alleen ​de mensen in de encyclopedie opgenomen die buiten hun raadswerk nog andere belangrijke functies hadden. Zelfs niet alle wethouders staan erin. Een encyclopedie waar je jaren mee bezig bent, kan verouderd raken. Dat is met een aantal verhalen gebeurd. Klaas Woudt: „Zo'​n stuk over Ahold is drie jaar geleden geschreven. Intussen heeft dat bedrijf een totaal andere structuur gekregen. Daarom hebben we het helemaal omgegooid. Het is een totaal ander verhaal geworden.“ Dat gold voor talloze onderwerpen. Sinds De Typhoon met het publiceren van de Encyclopediepagina'​s begon, is er veel gebeurd: de Gedempte Gracht werd gesloten, er kwam een Zaanoeverproject,​ de Den Uylbrug is geopend en Zaanstad kreeg een crematorium. „Op dat moment waren wij de '​c'​ van '​crematorium'​ allang voorbij.”  
-pers stopzetten, toen mr. D. Vis hem +Om alles in de encyclopedie zo veel mogelijk up to date te krijgen, moest er eindeloos aan de 868 bladzijden gesleuteld worden. „Het is de laatste drie, vier maanden takken werk geweest. Echt: letters tellen“, zegt Jan Pieter. Geen wonder, want sinds de encyclopediepagina'​s in De Typhoon waren gepubliceerd,​ stonden formaat en indeling vast. Het invoegen van actuele informatie betekende onvermijdelijk schrappen in de bestaande tekst. Of het laten vallen van een fotootje. Alles moest tot de laatste millimeter kloppen. Na acht jaar herschrijven merkte Jan Pieter tot zijn verbazing dat hij geen enkel boek kan pakken of hij zit bij de eerste regel al te bewerken. „0, dat heb ik al jaren”, bevestigt Klaas deze beroepsdeformatie. „Met een beetje lol een boek lezen is onmogelijk. Vroeger zat ik met rode oortjes en nu denk ik meteen: nou nou, wat een hijgerig stijltje…“  
-er in een brief op wees, dat enkele ​te- + 
-keningen ​in de Encyclopedie ten on- +MARJAN VAN DEN BERG 
-rechte ​waren toegeschreven aan +JAN BONGERS ​
-Frans Mars. Vis had de bewuste ​teke- +
-ningen ​zelf gemaakt. „Toen heb ik op +
-de pers Frans Mars eruit laten kras- +
-sen. Nu staat er niets onder, maar dat +
-is beter dan dat het er fout staat." +
-Een volstrekt objectief boekwerk is de +
-Encyclopedie niet geworden. Dat hin- +
-dert niet, vinden Klaas en Ian Pieter. +
-, Er mag best hier en daar een per- +
-soonlijk ​getinte verhalen in staan, ​zo- +
-lang de lezer dat maar weet. Dat soort +
-verhalen is ondertekend. Zoals het +
-stuk van Klaas Woudt over anarchis- +
-me. „Wat daar staat, heb ik dan ge- +
-zegd. Het vrije socialisme, het socia- +
-lisme van Domela Nieuwenhuis,​ is in: +
-de Zaanstreek heel belangrijk ​ge- +
-weest, maar de manier waarop ik het +
-beschreven heb, blijft subjectief.+
-De keuze van de onderwerpen ​even- +
-eens. Wie alles over de Zaanstreek +
-zou willen vertellen, moet een uit +
-tientallen delen bestaande ​encyclope- +
-die maken. ​Ie moet dus selecteren: +
-wat nemen we op, wat slaan we over? +
-Ian Pieter: „Dat is altijd moeilijk, +
-maar ik kan niet zeggen dat het tot +
-eindeloze discussies heeft geleid. Wel +
-merkten we dat de deelredacties +
-moeilijk tot een keuze konden ​ko- +
-men.+
-Zo leverde de deelredactie '​Overheid +
-en Politiek'​ een lijst in met de namen +
-van alle raadsleden van na de Tweede +
-Wereldoorlog. Uiteindelijk zijn alleen+
  
-de mensen in de encyclopedie opge- 
-nomen die buiten hun raadswerk nog 
-andere belangrijke functies hadden. 
-Zelfs niet alle wethouders staan erin. 
-Een encyclopedie waar je jaren mee 
-bezig bent, kan verouderd raken. Dat 
-is met een aantal verhalen gebeurd. 
-Klaas Woudt: „Zo'​n stuk over Ahold is 
-drie jaar geleden geschreven. Intus- 
-sen heeft dat bedrijf een totaal andere 
-structuur gekregen. Daarom hebben 
-we het helemaal omgegooid. Het is 
-een totaal ander verhaal geworden."​ 
-Dat gold voor talloze onderwerpen. 
-Sinds De Typhoon met het publice- 
-ren van de Encyclopediepagina'​s be- 
-gon, is er veel ebeurd: de Gedempte 
-Gracht werd gesloten, er kwam een 
-Zaanoeverproject,​ de Den Uylbrug is 
-geopend en Zaanstad kreeg een cre- 
-matorium. „Op dat moment waren 
-wij de '​c'​ van '​crematorium'​ allang 
-voorbij."​ ~ 
-Om alles in de encyclopedie zo veel 
-mogelijk up to date te krijgen, moest 
-er eindeloos aan de 868 bladzijden 
-gesleuteld worden. „Het is de laatste 
-drie, vier maanden takken werk ge- 
-weest. Echt: letters tellen",​ zegt Ian 
-Pieter. Geen wonder, want sinds de 
-encyclopediepagina'​s in De Typhoon 
-waren gepubliceerd,​ stonden formaat 
-en indeling vast. Het invoegen van 
-actuele informatie betekende onver- 
-mij delijk schrappen in de bestaande 
-tekst. Of het laten vallen van een fo- 
-tootje. Alles moest tot de laatste milli- 
-meter kloppen. 
-Na acht jaar herschrijven merkte Ian 
-Pieter tot zijn verbazing dat hij geen 
-enkel boek kan pakken of hij zit bij de 
-eerste regel al te bewerken. „0, dat 
-heb ik al jaren",​ bevestigt Klaas deze 
-beroepsdeforrnatie. „Met een beetje 
-lol een boek lezen is onmogelijk. 
-Vroeger zat ik met rode oortjes en nu 
-denk ik meteen: nou nou, wat een hij- 
-gerig stijltje..."​ 
-MARJAN VAN DEN BERGGJAN BONGERS Jan 
  • knipsel/twee.txt
  • Laatst gewijzigd: 2015/11/03 11:32
  • door jan