iwema_bakker_stichting

Dit is een oude revisie van het document!


Rechtspersoonlijke organisatie die zich ten doel stelt verbeteringen tot stand te brengen in de me- dische beroepsuitoefening door kennisbevor- denng en uitwisseling van gegevens De Stichting werd in 1986 te Zaandam opgericht en kreeg de naam van de in 1984 overleden vrouwenarts G Iwema Bakker, die geduren- de 35 jaar de gynaecologie in de Zaanstreek had uitgeoefend, was verbonden aan respec- tievelijk Gemeente-ziekenhuis, Juliana- ziekenhuis en De Heel en daarbij opleidingen verzorgde en op voorbeeldige wijze zijn ken- nis wist over te dragen De oprichters van de Stichting constateerden dat vele medici, zo- wel specialisten als huisartsen en anderen die bij de gezondheidszorg betrokken zijn, te ge- ïsoleerd blijven voor wat betreft de kennisna- me van de voortdurende wetenschappelijke ontwikkelingen binnen hun uitgebreide vak- gebied Door het organiseren van lezingen, symposia en congressen en door samenwer- king met universiteiten wordt getracht ken- nisoverdracht te bereiken en betere verbin- dingen (verhoudingen)tussen de beroepsbe- oefenaars in de verschillende medische disci- plines tot stand te brengen.

  • iwema_bakker_stichting.1446543979.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2015/11/03 10:46
  • door jan