laatste_veranderingen

Onderstaande lijst geeft een overzicht van de veranderingen die het afgelopen jaar zijn gedaan.

 • Guisveldplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGuisveld

  Tegenwoordige, pas tussen 1960 en 1970 ontstane naam, voor een deel van het Westzijderveld, gelegen tussen de spoorlijn, Rooswijk te Zaandijk, de Middel te Westzaan en de Nauernasche Vaart. Het kerngebied heeft een oppervlakte van ongeveer 153 hectare en is ten dele eigendom van Staatsbosbeheer. Dit eigendom kwam tot stand na onder meer acties van de Werkgroep Behoud Guisveld en de Vogelwacht Zaanstreek, die een verkoopactie voerden over zeer kleine kavels. De aldus aan particulieren '…
  Peter van den Dongen 2024/02/22 05:08
 • Guispadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGuispad

  Mr. D. Vis merkte over de naam Guispad nog op 'De pogingen tot verklaring zijn niet overtuigend. Er is m.i. een voor de hand liggende verklaring waar nog nooit de aandacht op is gevestigd. Paden kregen vaak de naam van de eigenaar van het eerste pand, waar het pad begon: Arie de Bruynspad, Dr Roggertspad etc. In het begin van de 17e eeuw was de kalkbrander Gaeff Jacobszoon de eigenaar van het eerste pand aan het Guispad. Waarschijnlijk heeft men het daar ontstane pad eerst Gaefspad geno…
  Peter van den Dongen 2024/02/22 04:47
 • Graal, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGraal, de

  Internationale vrouwenorganisatie, in de Zaanstreek met name in de jaren '30 actief.

  De Graal vormde een beweging voor katholieke meisjes en ongetrouwde vrouwen van 14 tot 30 jaar, deels naar model van de Arbeiders Jeugd Centrale. Centraal stond het zoeken naar wegen om het
  Peter van den Dongen 2024/02/15 12:18
 • Vrouwenbond FNVplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwenbond FNV

  Op 27 januari 1948 is de Vrouwenbond NVV opgericht en daarbij ook meteen de afdeling Zaandam. De nadruk werd gelegd op 'De vrouw achter de man'. De bond omschreef toen de stelling dat de voornaamste taak van de vrouw in het gezin lag:
  Gisela Hoeve 2024/02/08 15:38
 • Kaal, Jaapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKaal, Jaap

  Zaandijk, 23 oktober 1893 - Wormer, 6 maart 1960

  Jakob (Jaap) Kaal, beeldend kunstenaar, schilder en tekenaar. Zijn landschappen, stillevens en portretten zijn van expressionistische aard en worden gekenmerkt door sober en somber kleurgebruik. Jaap Kaal behoorde tot een groep Zaanse schilders, o.a. Cor Dik, Arie van Mever, Wim Steijn en Cornelis Koning die een vrijwel apart staande school vormden.
  Peter van den Dongen 2024/01/24 12:15
 • Geselpalenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGeselpalen

  Palen waaraan tot geselstraf veroordeelde misdadigers werden gebonden, voor zij publiekelijk gestraft werden. Geselpalen kwamen uitsluitend in de Franse tijd in de Zaanstreek voor. Nadat er in 1801 in Westzaan al een executie plaats had gevonden ter afschrikking van de criminaliteit, kreeg Zaandam in 1811 een geselpaal en een schavot. Deze hebben slechts korte tijd dienst gedaan.
  Peter van den Dongen 2024/01/22 10:00
 • Gemalen in de Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGemalen in de Zaanstreek

  Aan het einde van de negentiende eeuw werd in de Zaanstreek begonnen met het gebruik van stoomgemalen om het waterpeil te beheersen. In de geschiedenis van de waterhuishouding in de drassige Zaanstreek, neemt Gerard van der Wal, een paar
  Peter van den Dongen 2024/01/14 22:16
 • Gascommissieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGascommissie

  Raadscommissie van Zaandam, die tussen 1913 en 1921 onder leiding van wethouder Jan Duijs geruchtmakende reizen door Europa maakte. De eigenlijke naam van de door de SDAP gedomineerde Gascommissie was commissie voor de Bedrijven. Zij moest onderzoeken welk soort gasfabriek het meest geschikt was voor Zaandam. In 1916 werd een fabriek aangeschaft, die evenwel niet goed functioneerde. Nieuwe reizen, die lang duurden en hoge kosten met zich meebrachten van commissieleden, volgden. Dit…
  Peter van den Dongen 2024/01/14 21:23
 • Gasbedrijf Zaanstreek-Waterland (GZW)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGasbedrijf Zaanstreek-Waterland (GZW)

  Gemeenschappelijke regeling sedert 1952, in welk jaar de gasproductie en distributiebedrijven van Zaandam, Wormerveer en Krommenie een fusie aangingen met twee gasbedrijven uit Waterland. De geschiedenis van de gasvoorziening in de Zaanstreek is veel ouder, zie:
  Peter van den Dongen 2024/01/14 21:15
 • Garenspinnerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGarenspinnerij

  Fase in de zeildoekvervaardiging, waarbij de gekookte hennepvezels tot garen werden gespannen. De spinnerij geschiedde tot ver in de 19e eeuw in huisnijverheid. De rolreders maakten ook gebruik van de vele spinhuizen die overal in het land in het kader van de armenzorg en bestraffing van kleine delicten waren ingericht. Het met de hand spinnen werd in de tweede helft van de 19e eeuw gaandeweg verdrongen door de machinale spinnerijen, die te Krommenie in de zeildoekweverijen werde…
  Peter van den Dongen 2024/01/14 21:03
 • Garenkokerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGarenkokerij

  Fase in de zeildoekfabricage, waarbij de gesponnen hennepvezels werden gekookt in loog. Door droging in de buitenlucht werd het van oorsprong grauwe hennepgaren nagenoeg wit. Door het koken of zieden werd de duurdere soort Hollands zeildoek verkregen.
  Peter van den Dongen 2024/01/14 21:00
 • Buitendijks landplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBuitendijks land

  De aanleg van dijken in de 13e eeuw en daarna volgde lang niet overal nauwkeurig de grenzen tussen land en water.

  Men legde zoveel mogelijk rechte stukken dijk aan en sneed de landtongen in het IJ en de Zaan geheel of ten dele af. Hierdoor ontstonden grote stukken buitendijks land, zoals op de hierbij gereproduceerde kaart naar
  Peter van den Dongen 2024/01/14 20:55
 • Gans, de Grauweplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGans, de Grauwe

  Papiermolen te Zaandijk en later pelmolen te Oostzaandam, ook de Witte Gans genoemd en in Zaandijk ook Zaandijker Grauw en Zaandijker Oud. De eerste vermelding dateert uit 1702. De molen heeft gestaan in het veld, niet ver achter het Verlanenpad, en werd in 1742 afgebroken om aan de Kalverringdijk te Oostzaandam, op enige afstand ten noorden van de tegenwoordige Julianabrug, eerst als gerstpelmolen, later als rijstpelmolen herbouwd te worden. In juli 1914 werd hij, nadat eerder …
  Peter van den Dongen 2024/01/14 13:35
 • Centrale keukensplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCentrale keukens

  In de Tweede Wereldoorlog bevonden zich overal in het land door de gemeenten ingestelde diensten, die voor de verschaffing van warme maaltijden aan de bevolking zorgden. Maaltijden bestonden doorgaans uit stamppot; ze werden centraal gekookt en in gamellen naar verschillende distributiepunten gebracht. De gebruikers moesten er o.a. hun aardappel-distributiebonnen voor inleveren en een relatief lage vergoeding betalen.
  Peter van den Dongen 2024/01/14 13:03
 • Vrouwenonderwijsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwenonderwijs

  Onderwijs speciaal gericht op meisjes is gedurende de 20-ste eeuw in Nederland een normaal verschijnsel. Onderwijs heeft in dit kader nog vaak tot doel de meisjes voor te bereiden op hun rol in de samenleving. De emancipatorische doelstelling van onderwijs komt pas in de loop van de 20-ste eeuw in beeld.
  Peter van den Dongen 2024/01/14 12:30
 • 2.1. Inleidingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big2.1. Inleiding

  In 1963 werd een wettelijke regeling voor het voortgezet onderwijs, de zogenoemde mammoetwet, van kracht. Deze op 1 augustus 1968 effectief geworden wet bouwde het voortgezet onderwijs via een algemeen vormende en een beroepsgerichte structuur als het ware trapsgewijs op:
  Peter van den Dongen 2024/01/14 04:26
 • Basisonderwijsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBasisonderwijs

  Sinds 1985 de naamgeving voor het onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 à 13 jaar. Voordien bekend als Kleuter- en Lager Onderwijs, gegeven in aparte scholen. Per 1 april 1987 maakten er in de Zaanstreek 15.010 leerlingen deel uit van het basisonderwijs. Zie verder:
  Peter van den Dongen 2024/01/14 04:01
 • Onderwijs 1.3.13plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOnderwijs 1.3.13

  De laatste ontwikkelingen

  In 1974 kwam er een landelijk beleid dat erop gericht was leerlingen in achterstandsituaties extra te stimuleren. De in 1935 te Koog geboren onderwijskundige en latere hoogleraar dr. Co van Calcar, overleden in 1986, had op grond van experimenten in Enschede en Amsterdam een belangrijke inbreng bij de totstandkoming en vormgeving van dit beleid. Onderwijsminister Jos van Kemenade uit het kabinet Den Uyl, 1973-1977, bracht dit beleid tot ontwikkeling.
  Peter van den Dongen 2024/01/14 03:56
 • Goresluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGoresluis

  Voormalig 17e-eeuws sluisje bij Jisp, op het einde van de Goresloot. Beide zijn genoemd naar een stuk land, 'De Gore', als naam van talloze stukken land, die laag gelegen zijn. Langs de Goren loopt meestal diep en groot water.
  Peter van den Dongen 2024/01/13 20:43
 • ChristenUnieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigChristenUnie

  Politieke Partij in Zaanstad. De ChristenUnie is ontstaan als samenwerking tussen twee landelijke politieke partijen, de Gereformeerd Politieke Vereniging (GPV) en de Reformatorische Politieke Federatie (RPF). Beide partijen hadden hun aanhang vooral in de protestantse reformatorische/gereformeerde kerken.
  oude revisie hersteld (2016/10/03 14:38) — 35.222.80.112 2024/01/09 08:31
 • Onderwater, Henkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOnderwater, Henk

  (1936 Enschede, 2021 Zaandam)

  Henk was een bevlogen en flamboyante persoonlijkheid met een adellijke allure. Henk was overtuigd communist, aanvankelijk begon hij zijn politieke loopbaan als raadslid in de gemeente Wormer. Later werd hij ook Statenlid in Noord-Holland voor de CPN. Bij de samenvoeging van de
  Winnie de wit 2023/12/11 15:10
 • Onderwijs 1.2.2plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOnderwijs 1.2.2

  Nevenfuncties

  De combinatie van verschillende functies was uit financieel oogpunt voor de onderwijsgevenden een bittere noodzaak. Het beroep van schoolmeester behoorde tot de slechtst betaalde. Heel lang bestond het inkomen van schoolmeesters uit stoffelijke goederen die de leerlingen ten behoeve van de eerste levensbehoeften van de onderwijsgevende meenamen.
  Winnie de wit 2023/12/11 11:14
 • nieuwepag2 verwijderd — Winnie de wit 2023/12/11 10:45
 • Onderwijs 1.2.5.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOnderwijs 1.2.5.

  Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

  De grote armoede en het geestelijk verval aan het eind van de 18e eeuw leidden ertoe dat grote groepen verlichte burgers allerlei genootschappen stichtten met het doel de burgerij op te voeden. Hierbij speelden emancipatorische motieven bij de meeste genootschappen nog nauwelijks een rol en ging het er vooral om bij te dragen aan het herstel van orde en rust. Het belangrijkste genootschap dat werd gesticht is de
  Winnie de wit 2023/12/11 10:18
 • Gorterspadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGorterspad

  Pad te Zaandijk. westelijk vanaf de Lagedijk. Het Gorterspad ontstond in de tweede helft van de l'i'e eeuw. De naamsoorsprong is niet bekend. mogelijk woonden er personen met de familienaam Gorter aan het pad. mogelijk was er een gorterij (grutterij) aan gevestigd. De naam komt overeen met die van de
  Eelco Hoff 2023/12/09 18:01
 • Mplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigM

  M
  Winnie de wit 2023/12/09 15:08
 • Tplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigT

  T
  Winnie de wit 2023/12/09 15:07
 • Louw, Otplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLouw, Ot

  (Koog aan de Zaan, 10 januari 1946 - Bussum 21 januari 2021)

  Ot Louw was een Nederlandse filmeditor. Hij was vooral bekend als vaste editor van het duo van Kooten en de Bie. Andere programma's waar hij aan meewerkte waren onder andere Het Gat van Nederland.
  Winnie de wit 2023/12/02 11:08
 • ZAANSTAD EN DE BOMplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZAANSTAD EN DE BOM

  In 1983 verscheen in het Verenigd Koninkrijk het boekje “Leeds and the Bomb” (geschreven door Bryan North, wethouder voorlichtingszaken in de Engelse stad Leeds) over de gevolgen van het gebruik van een atoombom. De aankondiging hiervan in Hervormd Nederland trok de aandacht van het Komité Gezondheidszorg tegen Kernbewapening. In verschillende steden ging men aan de slag om ook voor Nederland de effecten in kaart te brengen; zo ook In Zaanstad.
  Winnie de wit 2023/12/02 11:05
 • Nieuwe pagina toevoegenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNieuwe pagina toevoegen

  Kies “Root” voor normaal gebruik en vervolgens de naam van de nieuwe pagina.
  Winnie de wit 2023/12/02 11:03
 • Hplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigH

  H
  Winnie de wit 2023/12/02 11:01
 • Gplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigG

  G
  jan 2023/12/02 10:54
 • Fplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigF

  F
  jan 2023/12/02 10:54
 • Eplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigE

  E
  jan 2023/12/02 10:53
 • Dplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigD

  D
  jan 2023/12/02 10:53
 • Cplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigC

  C
  jan 2023/12/02 10:53
 • Alle Pagina'splugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAlle Pagina's

  Alle Pagina's
  jan 2023/12/02 10:51
 • Bplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigB

  B
  jan 2023/12/02 10:51
 • Aplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigA

  A
  jan 2023/12/02 10:50
 • Vrouwenarbeidplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwenarbeid

  In de vroegere Zaanse industrie kwam vrouwenarbeid in bescheiden mate voor. Alleen in de beschuitbakkerijen, de papiermolens waar zij als lompenscheurders werkten, de lijnbanen en vooral in de spinnerij en zeildoekweverij werd relatief veel werk door vrouwen verricht. Bij de arbeidsenquête van 1891 is ook aan hun arbeidsomstandigheden veel aandacht gegeven. Hun beloning was laag in verhouding tot die van mannen, vaak minder dan de helft bij gelijkwaardig werk. Zie ook:
  Gisela Hoeve 2023/11/29 13:43
 • Vrouwen voor Vredeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwen voor Vrede

  Vrouwen voor Vrede streeft naar een geweldloze, respectvolle en veilige mondiale samenleving, waarin de rechten van de mens worden nagestreefd en waarin welvaart en welzijn rechtvaardig zijn verdeeld met eerbied voor natuur en milieu en conflicten geweldloos worden opgelost. (
  Gisela Hoeve 2023/11/29 13:39
 • Internationale Vrouwendag op 8 maart in de Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigInternationale Vrouwendag op 8 maart in de Zaanstreek

  In 1949 hield de Nederlandse Vrouwenbeweging Zaanstreek-Noord een viering met als thema “Tegen Koloniale Oorlog in Indonesië en tegen het Marshall-plan”. Met zang en pianospel. Jaarlijks vonden er in de Zaangemeenten dergelijke vieringen plaats tot 1981. In 1981 richtten vrouwen, betrokken bij Het Vrouwenoverleg, een 8 maartcomité op. De organisatie werd breder gedragen. Dat jaar vond in De Pellekaanschool, voorheen De Lindenboomschool, een…
  Gisela Hoeve 2023/11/29 13:38
 • Vrouwencabaretgroepenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwencabaretgroepen

  Vanuit de VBB (Vrouw Blijf Bij)-groep Peldersveld is de cabaretgroep Vrouw Blijf Bij ontstaan; aanvankelijk bedoeld voor een 1-malig optreden tijden de “Pelderia” van 1977, maar wegens succes is de cabaretgroep doorgegaan (tot 1992 als
  Gisela Hoeve 2023/11/29 13:35
 • Vrouw Blijf Bijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouw Blijf Bij

  In 1975 werd in het Peldersveld de eerste Vrouw Blijf Bij (VBB) gestart. Het ontstond na de start van de VOS-cursussen. De VBB-bijeenkomsten waren koffieochtenden met onderwerpen die de vrouwen aangingen zoals over gezondheid, seksualiteit, politiek, gezonde voeding, medicijnverslaving etc. Vrouwen leerden hier ook te vergaderen en te discussiëren. Later kwamen ook VBB-groepen in Assendelft, Poelenburg en het Kalf. Meer of minder bekende vrouwen als Hedy d'Ancona en Liesbeth den…
  Gisela Hoeve 2023/11/29 13:26
 • Vrouwencafésplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwencafés

  Eind jaren '70 waren er in de Zaanstreek verschillende vrouwencafés. Deze hadden geen eigen locatie maar kwamen bijeen op speciale avonden in buurthuizen. In de vrouwencafés werden maandelijks thema-avonden georganiseerd. In die tijd vonden veel vrouwen het nog lastig om een gewoon ‘mannencafé’ binnen te stappen.
  Gisela Hoeve 2023/11/29 13:24
 • VOS cursusplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVOS cursus

  In 1972 ontwikkelde Krijnie Verlaan de cursus ‘Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving’ (VOS-cursus). Zij deed dat als vormingsleidster in dienst van de Culturele Raad van Noord-Holland. De VOS-cursus werd een groot succes; er zijn er honderden gegeven. De cursus telde twaalf ochtenden, de cursusprijs was ƒ 25.
  Gisela Hoeve 2023/10/27 12:47
 • Werkzaamheden aan de website Zaans Erfgoedplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWerkzaamheden aan de website Zaans Erfgoed

  Vanwege werkzaamheden aan de website van Zaans Erfgoed wordt (tijdelijk) uitgeweken naar de Zaanwiki.

  [Powerpoint Geschiedenisquiz inclusief uitslagen]

  Jurering klompen

  Bakfiets avonturen

  Filmpje de Jonge Honden

  Doorgaan naar De website van Zaans Erfgoed
  jan 2023/10/19 11:54
 • Zaanse Geschiedenisquizplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanse Geschiedenisquiz

  De Grote Zaanse Geschiedenisquiz is een initiatief van Gemeentearchief Zaanstad en de Vereniging Zaans Ergoed. De quiz wordt jaarlijks gehouden tijdens de maand van de geschiedenis in oktober.

  De quiz werd voor het eerst gespeeld in 2016, tijdens de presentatie van de Zaanwiki, in de Raadszaal van het
  [Uitslagen en filmpje 2023] — jan 2023/10/19 11:12
 • powerpoint_gzgq_2023.pdf aangemaakt — jan 2023/10/19 10:45
 • Vrouwencentrum - Van Maidenhois tot Vrouwencentrum 1981-2003plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwencentrum - Van Maidenhois tot Vrouwencentrum 1981-2003

  Eind jaren ’70 waren er al veel groepen voor vrouwen actief in de Zaanstreek. Op 21 maart 1981 opent Hedy d'Ancona het eerste Vrouwencentrum in de Zaanstreek 't Maidenhois in de Mauritsstraat in Zaandam. In 1982 wordt de huur opgezegd.
  Gisela Hoeve 2023/10/12 12:47
 • Bejaardenoordenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBejaardenoorden

  Ooit door de rijksoverheid geïntroduceerde benaming voor verzorgings- en verpleeghuizen voor ouderen die om gezondheidsredenen niet meer volledig zelfstandig kunnen wonen. Behalve voor de eigen bewoners vervullen de instellingen ook een verzorgende functie voor in de omgeving zelfstandig wonende ouderen. Daarnaast is aandacht voor de toewijding aan met name psychogeriatrische patiënten met lichte geestelijke storingen zoals verwardheid of vergeetachtigheid.
  Peter van den Dongen 2023/10/11 22:32
 • Dolle Minaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDolle Mina

  Dolle Mina was een linkse, radicaal feministische actiegroep, ontstaan in december 1969. Met ludieke acties wilde zij de rechten van vrouwen verbeteren. Ondanks de formele rechten die vrouwen hadden, was er nog veel onrecht en achterstelling. De naam 'Dolle Mina' ontleende de actiegroep aan de bijnaam van de vrouwenstrijdster Wilhelmina Drucker (1847-1925). Deze strijdbare feministe van het eerste uur had als bijnaam ‘IJzeren Mina’. Wilhelmina Drucker streed tegen onrechtvaardige we…
  Gisela Hoeve 2023/10/05 14:25
 • Zaandenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanden

  Naam van middeleeuwse nederzetting, adellijk geslacht, heerlijkheid en slot; ook Saenden, Out-Saenden, Oud-Zaanden, Zaenden etc. genoemd. Zie ook: Archeologie 3. en Bestuur en rechtspraak 1.2.1.

  De eerste geschreven literatuur over de nederzetting Zaanden dateert uit 1640; Hendrik Soeteboom gaf een aantal gegevens over de nederzetting, die op de
  Peter van den Dongen 2023/09/17 23:41
 • Amor Vincit Omniaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAmor Vincit Omnia

  Uitgeverij te Westzaan, in 1979 opgericht door Jaap Leguijt. De uitgeverij is gespecialiseerd in Zaanse titels.

  In 2018 waren ruim 30 boekjes en kalenders verschenen waaronder:

  * Hans Bosma - Heel de ziekenhuizen - Van plaatselijk Zaans ziekenhuis naar De Heel.
  Peter van den Dongen 2023/09/17 22:03
 • Topografieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTopografie

  Letterlijk: plaatsbeschrijving. Onder topografie wordt de nauwkeurige voorstelling van een landstreek, een plaats, een terrein en dergelijke verstaan. De topografie kan zijn vastgelegd in geschriften, in schilder- en prentkunst, in fotografie enzovoort. Dit artikel behandelt niet alleen de topografie, maar eerst de cartografie, de tot de wiskundige geografie behorende, zo getrouw mogelijke weergave van het aardoppervlak of gedeelten daarvan. Voor een overzicht van de behandelde stof …
  Verwijzingen naar digitale kaarten toegevoegd. — Henk Laloli 2023/08/23 22:09
 • Tot + Beers bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTot + Beers bv

  Bedrijf in de elektrotechniek en de meet- en regeltechniek, gevestigd te Zaandam. Het bedrijf werd opgericht in 1945 door elektromonteur Klaas Beers (1906-1962) en ankerwikkelaar Klaas Tot (1918-2000), die begonnen op de zolder van het huis van Tot aan de Savornin Lohmanstraat te Zaandam. Het duo kende elkaar al jaren, werkten samen bij het Zaandamse installatiebedrijf Redelaaren en hielden ook in de oorlogsjaren contact met elkaar. Het beginkapitaal bedroeg twee keer f 40.
  jan 2023/08/20 12:22
 • Overzetverenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOverzetveren

  De Zaan en andere brede waterwegen, zoals de Nauernasche Vaart, waren vroeger niet of nauwelijks overbrugd. Om al te lange omwegen te voorkomen, brachten overzetveren, op vaste punten, personen en later ook kleine voertuigen van de ene oever naar de andere. Meestal werd gebruik gemaakt van geroeide veerschuiten, maar er kwamen in de loop der tijd ook handbediende of mechanisch voortbewogen kabelponten voor. Het gebruik van grotere overzetveren hing soms samen met de wens om in geva…
  Peter van den Dongen 2023/08/18 01:00
 • Zuiderveerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZuiderveer

  Voormalig overzetveer tussen de buurtschap Bartelsluis in Wormer en het zuidelijk deel van het Zuideinde in Wormerveer ter hoogte van 't Wolfrak.

  Het Zuiderveer was één van de twee veren, die de gemeente (of Banne) Wormer in de vaart hield. Toestemming tot het instellen van het veer werd gegeven in oktober 1638 door de Staten van Holland. Oorspronkelijk was het alleen een voetveer, later ook een wagenveer voor het verkeer met bestemming Purmerend. Het Zuiderveer was een initiatief v…
  Frans Hoving 2023/08/16 15:03
 • tot_beers_24.08.1949.jpg aangemaakt — Frans Hoving 2023/07/31 15:00
 • Laanstra, Willemplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLaanstra, Willem

  Gerkesklooster, gemeente Achtkarspelen, Friesland 1946

  Kunstkenner en publicist. Willem Laanstra werd na de lerarenopleiding (wis- en natuurkunde) te Amsterdam in 1968 docent aan de scholengemeenschap Cor Kakes te Zaandam. In 1970 werd hij benoemd tot adjunct-directeur van die school. Een jaar later stapte hij over naar MAVO Groen van Prinsterer, waar hij in 1974 directeur werd. Hij bleef dat tot 1986. Nadien werd hij artistiek directeur van Gijselman Kunstveilingen te Amst…
  Peter van den Dongen 2023/07/29 04:46
 • Gezondheidszorg vóór 1800.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGezondheidszorg vóór 1800.

  * Voorwoord * Voor 1800 * 19e eeuw * Gezondheidszorg in de 20e eeuw

  Gezondheidszorg vóór 1800.

  1.1. Inleiding. Filosofische geneesheren en heelkundige handwerkers.

  Vóór de 19e eeuw waren de wetenschappelijke kennis, het sociale gevoel en de maatschappelijke organisatie niet toereikend voor een adequate zorg voor de volksgezondheid. Waardevolle geneeskundige ervaringskennis en doeltreffende technieken werden in ons werelddeel evenwel reeds in het klassieke Griekenland beschreven. Hippoc…
  Peter van den Dongen 2023/07/25 06:21
 • Weer-en Sterrenkundige Kring Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWeer-en Sterrenkundige Kring Zaanstreek

  De Weer-en Sterrenkundige Kring Zaanstreek is in 1967 opgericht om astronomische, kosmologische en weerkundige onderwerpen voor een breed publiek toegankelijk te maken. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer-en Sterrenkunde.
  weer- en sterrenkundige kring zaanstreek 2023/07/16 11:29
 • Bannehofplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBannehof

  Algemeen gebruikte naam voor het voormalige gemeentehuis van Zaanstad, ofschoon feitelijk niet juist; officieel luidde de naam: Gemeentehuis Zaanstad, en was het adres: Bannehof 1. Het Bannehof werd gebouwd in de jaren 1974-'75 als rechtstreeks gevolg van de samenvoeging van zeven gemeenten tot Zaanstad per 1 januari 1974, naar ontwerp van ir.
  Grammaticale fouten verbeterd, locatie nieuwe stadhuis verbeterd en datum ingebruikname nieuwe stadhuis gecorrigeerd. — Peter van Doesburg 2023/07/01 22:32
 • Franse tijdplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFranse tijd

  De Franse tijd in Nederland duurde van 1795 tot 1813 en was een periode van grote veranderingen. Nederland werd bezet door Franse troepen onder leiding van Napoleon Bonaparte, wat leidde tot economische en politieke veranderingen. De Zaanstreek werd hard getroffen door de Franse bezetting, vooral door het Continentaal stelsel dat de handel en economie negatief beïnvloedde. Ondanks alle veranderingen bracht de Franse tijd ook nieuwe ideeën met zich mee, zoals wetten die gelijkheid vo…
  [Franse tijd] — jan 2023/06/12 16:11
 • Regelsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRegels

  Wees helder en schrijf zakelijk

  Dit is een Zaanse encyclopedie. Artikelen die worden toegevoegd moeten dus wel encyclopedische waarde hebben, en over echt Zaanse onderwerpen gaan. Van belang is de schrijfstijl: helder en zakelijk, zonder persoonlijke meningen erin.
  [Citeer uw bronnen] — jan 2023/06/03 10:44
 • Zwembadenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZwembaden

  In het vele open water in de Zaanstreek is mogelijk altijd al gezwommen, hoewel het in de 19e eeuw en daarvoor blijkbaar weinig gebruikelijk was zich vrijwillig te water te begeven. Pas aan het eind van de 19e eeuw werden daarvoor - aan of in buitenwater - zwembaden gebouwd.
  jan 2023/06/02 12:50
 • zaanlandsebad.jpg aangemaakt — jan 2023/06/02 12:48
 • Welkom op de ZaanWikiplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWelkom op de ZaanWiki

  De online encyclopedie van de Zaanstreek.

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W IJ Z Onderwerpen

  * Archeologie, * Bestuur en rechtspraak * Bevolking, * Bewoningsgeschiedenis, * Bouwen in de Zaanstreek, * Crisisjaren '30, * Cultuur,
  jan 2023/05/19 21:57
 • TOC (Teun Oly & Compagnon)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTOC (Teun Oly & Compagnon)

  Cacao-verwerkend bedrijf dat van 1900 tot 1955 in Zaandijk was gevestigd. De TOC verwerkte cacao-afval. In de jaren dertig van de 20e eeuw was het een van de eerste bedrijven die de resterende vetten uit cacao-afval extraheerde. Deze extractie vond plaats met vetoplosmiddelen. Moleneigenaar Teun Oly begon zijn onderneming in 1900 in pakhuis Het Kalf aan de
  Frans Hoving 2023/05/16 15:00
 • Beeldentuinplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBeeldentuin

  .

  Een der laatst overgebleven Zaanse Overtuinen te Zaandijk. De Beeldentuin hoorde als overtuin aanvankelijk bij het pand Lagedijk 104, het latere raadhuis van Zaandijk.

  Als overtuin was (is) de Beeldentuin uitzonderlijk door de vijf grote witte beelden, die er in 1804 werden geplaatst.
  jan 2023/05/15 17:31
 • Gemeentehuisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGemeentehuis

  Het gebouw in de gemeente waar het bestuur is gevestigd. In het gemeentehuis vergadert de gemeenteraad (daarom ook wel: raadhuis), voorts houden burgemeester en wethouders er kantoor en zijn er gemeentelijke diensten gehuisvest. In dit artikel worden kort de (al dan niet voormalige) gemeentehuizen in de Zaanstreek beschreven. Het gemeentehuis van Zaanstad is apart opgenomen, zie:
  [Assendelft] — Ada Hannaart 2023/05/09 17:44
 • Gezondheidszorgplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGezondheidszorg

  * Voorwoord * Voor 1800 * 19e eeuw * 20e eeuw

  De gezondheidszorg heeft een lange geschiedenis. De wetenschap der geneeskunde is stap voor stap ontwikkeld en raakte gaandeweg in een stroomversnelling van steeds nieuwe inzichten, ontdekkingen, behandelingswijzen en -technieken, geneesmiddelen enzovoort.
  jan 2023/04/29 14:04
 • Gezondheidszorg in de 20e eeuwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGezondheidszorg in de 20e eeuw

  * Voorwoord * Voor 1800 * 19e eeuw * 20e eeuw

  Gezondheidszorg in de 20e eeuw

  3.1. Ontwikkelingen van het zorgsysteem in Nederland.

  Bij overheid en vooruitstrevende werkgevers openbaarde zich rond de eeuwwisseling een groeiende aandacht en een gevoel van verantwoordelijkheid voor de zwakken in onze samenleving. Zoals eerder in omringende landen geschiedde werd in ons land een nieuwe sociale wetgeving gericht op bescherming van werknemers tegen gezondheidsbedreigingen in en door hun arbe…
  jan 2023/04/29 13:58
 • Gezondheidszorg in de 19e eeuwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGezondheidszorg in de 19e eeuw

  * Voorwoord * Voor 1800 * 19e eeuw * Gezondheidszorg in de 20e eeuw

  Gezondheidszorg in de 19e eeuw

  2.1. De Franse bezetters en de hygiëne (1794-1813)

  2.1.1. Vooruitgang door de Franse bezetting

  De Fransen, tezamen met hun Nederlandse medewerkers, bewezen reeds drie jaar na hun komst dat zij vele mogelijkheden kenden om de gezondheid van de burgers te beschermen. Hun denkbeelden stamden uit de 18e eeuw, die der Verlichting. Zij waren gebaseerd op ervaring en onderzoek, op verstandelijk…
  jan 2023/04/29 13:56
 • dw-backup-20230422-120535.tar verwijderd — jan 2023/04/22 15:24
 • dw-backup-20230422-120704.tar verwijderd — jan 2023/04/22 15:23
 • Banning, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBanning, de

  Snuifmolen te Westzaan. De windbrief werd gegeven in februari 1730. Hij heeft gestaan aan en ten oosten van de Reef, tegenover de Krabbelbuurt, en is gesloopt in 1814.
  jan 2023/04/21 13:36
 • Hoffer-Hietbrink, Cockyplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoffer-Hietbrink, Cocky

  Marie en Anna Cocky Hoffer-Hietbrink, keramiste, woonachtig in Zaandijk aan de Lagedijk, volgde lessen en workshops in handvormen en beeldhouwen en is vooral autodidact.

  Zij raakt geboeid door vergankelijkheid. Afgedankte versleten materialen, oude industrie, maar ook het milieu en de gebeurtenissen om ons heen. Dingen die we vast willen houden maar toch verdwijnen. Via keramische objecten probeert zij een band te scheppen tussen wat is en wat is geweest. Telkenmale een…
  Peter van den Dongen 2023/04/20 06:20
 • logplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_biglog

  Log for :

  * 2023/04/06 09:16 jan: Backup gemaakt met de Backuptool. Duurde vrij lang 1.1 Gb. Volgende ochtend kreeg ik rare foutmeldingen in de Zaanwiki: HY000 10 disk I/O error. BU bestand gedownload naar mijn computer en verwijderd op de site. Daarna was het probleem opgelost. Diskruimte?
  New log entry — jan 2023/04/06 09:16
 • dw-backup-20230405-104224.tar verwijderd — jan 2023/04/06 09:12
 • tstplugin-autotooltip__default aangemaakt — jan 2023/03/27 16:57
 • Aten, Willemplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAten, Willem

  Zaandam, 15 januari 1894 - Soestdijk, 12 juli 1973 Zicht op houthandel Remmert Aten in het Westzijderveld Directeur en mede-eigenaar van houthandel en -zagerij De Bark te Zaandam. Kreeg bekendheid als amateur-kunstschilder, werkte als zodanig in Zaandam, Haarlem en van 1959 af in Laren N.H. Tekenaar van het vlakke Nederlandse landschap en portretten.
  Knip en plakwerk ven een recensie in het Parool verwijderd — jan 2023/03/27 16:20
 • Ereburgersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEreburgers

  Personen die op grond van bijzondere verdiensten door de verschillende Zaangemeenten werden onderscheiden met een erepenning en dientengevolge in het spraakgebruik 'ereburger' werden genoemd.

  De in 1974 gevormde gemeente Zaanstad wijkt wat dit betreft af; deze gemeente maakt een duidelijk onderscheid tussen het toekennen van de erepenning en het ereburgerschap. Slechts vier personen
  jan 2023/03/22 14:08
 • erepenning.jpg aangemaakt — jan 2023/03/22 14:06
 • dw-backup-20230319-215620.tar verwijderd — jan 2023/03/19 22:04
 • dw-backup-20230316-215140.tar verwijderd — jan 2023/03/19 21:57
 • Lijmkokerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLijmkokerij

  Vroegere tak van nijverheid in de Zaanstreek, vooral in Oost- en Westzaandam bedreven. Loosjes vermeldde bijvoorbeeld in 1794: 'Benevens het gebruik der Moolens zijn er nog verscheie Fabrieke' en noemt daarbij dan 'lijmmakerijen, die gelijkelijk en de Arbeidsman en de Koopman geduurige bezigheid en bestaan verschaffen'.
  jan 2023/03/17 17:23
 • dw-backup-20230316-171349.tar verwijderd — jan 2023/03/16 20:04
 • Spelen en spelletjesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSpelen en spelletjes

  Hoewel de hieronder opgesomde spelen en spelletjes lang niet alle specifiek Zaans waren. wordt een aantal bijzondere vormen van vermaak - vroeger door volwassenen en/of kinderen bedreven - vermeld. Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. waaronder bijvoorbeeld ook de toename van (dikwijls meer prestatiegeriehte) sportbeoefening. ging de belangstelling voor eerdere spelen verloren; ze raakten in het vergeetboek. Dat is voldoende reden voor een kort overzicht van in he…
  jan 2023/03/11 14:14
 • Afvalwaterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAfvalwater

  Door industrie en huishoudens op het oppervlaktewater of de riolering na gebruik geloosd water, dat door verontreiniging problemen kan opleveren voor het milieu. Het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland, gevestigd te Edam, belaste zich met de zorg voor en de controle van het opper vlaktewater.
  [Kwaliteitsbaggeren] — jan 2023/03/11 13:10
 • statplugin-autotooltip__defaultjan 2023/03/10 23:24
 • Kerling-Simons, Cockplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKerling-Simons, Cock

  Den Haag, 24 februari 1929 - Leiden, 19 februari 2023

  Cornelia Alida (Cock) Kerling-Simons, burgemeester van Wormer van 1 november 1982 tot 1 januari 1991. Op die datum ging Wormer op in de nieuwe gemeente Wormerland en ging Kerling met vervroegd pensioen. Zij was de eerste vrouwelijke burgemeester in de Zaanstreek. De landelijke campagne ’Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’ werd door haar geïnitieerd; haar
  Peter van den Dongen 2023/03/06 23:43
 • EVA-Zaanstreek (Economie, Vrouwen en Armoede); voorheen: werkgroep Kerkvrouwen / Bijstandsvrouwen.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEVA-Zaanstreek (Economie, Vrouwen en Armoede); voorheen: werkgroep Kerkvrouwen / Bijstandsvrouwen.

  Ontstaan en opheffing

  De ontkerkelijking en de trek naar de steden na de Tweede Wereldoorlog brachten de Nederlandse kerken ertoe bedrijfsaalmoezeniers en predikanten voor het bedrijfsleven te benoemen. Hun taak was om mensen en kerken dichter bijeen te brengen; om hulp bij nood te zijn als gevolg van werk in de industrie en tot hulp te zijn bij arbeidsconflicten. Zo ontstonden van katholieke zi…
  Gisela Hoeve 2023/02/28 09:34
 • Vrouwenactiesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwenacties

  Over de periode 1970 tot 1980 hebben wij (nog) niets kunnen vinden. Toch kunnen we ons niet voorstellen dat er in die jaren niets gebeurde. Weet U nog iets? Vul deze pagina dan aan alstublieft.

  1970 Dolle Mina De Dolle Mina’s voeren een crèche-actie door het Gemeentehuis aan de Burcht te bezetten. De Pisbakkenactie was een ludieke actie voor openbare toiletten voor vrouwen. Hierbij werd aan burgemeester Laan een po met roze strik aangeboden. In 1970 werd een noodtoilet geplaatst …
  Gisela Hoeve 2023/02/27 10:53
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/laatste_veranderingen.txt
 • Laatst gewijzigd: 2023/02/10 13:25
 • door jan