(1542 - Antwerpen 21 december 1578)

Afstammeling van een Henegouws geslacht, lid van de Raad van State en als vroom katholiek in de Spaanse tijdplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSpaanse tijd

Lokale aanduiding voor de jaren 1572 tot en met 1576, de tijd waarin de Zaanstreek gedeeltelijk door troepen in Spaanse dienst bezet was. Feitelijk is het een foutieve naamgeving van de eerste jaren van de opstand in de Nederlanden tegen de toenmalige vorst,
tijd aanvankelijk geheel aan de zijde van regering en kerk. Om die reden werd hij in 1567 in plaats van de uitgeweken Willem van Oranje benoemd tot stadhouder over Holland, Zeeland en Utrecht.

Slag bij Hoorn

Bossu streed tegen de Geuzen bij de inname van Den Briel en bijvoorbeeld ook bij de belegering van Haarlem. Hij werkte nauw samen met Don Frederik en Alva om het Spaanse gezag in Holland te handhaven. In de strijd ter onderwerping van het Noorderkwartier (dus ook van de Zaanstreek) voerde hij het bevel over de Spaanse vloot op de Zuiderzee. Deze werd bij Hoorn verslagen (1573), waarbij Bossu gevangen kon worden genomen.

Aansluiting bij de Staatsen

Na een detentie van enige jaren toonde hij zich bereid de zijde van de Staatsen te kiezen en de Spanjaarden te bestrijden.

In 1576 kwam hij op vrije voeten, waarna hij zich aansloot bij de ontevreden edelen in het zuiden. Als zodanig werkte hij mee aan de totstandkoming van de eerste Unie van Brussel (1577), terwijl hij voorts wist te bereiken dat verschillende Hollandse en Utrechtse steden de Staatse kant kozen, dat wil zeggen zich aan het gezag van Oranje als stadhouder onderwierpen. Kort nadat hij was benoemd tot opperbevelhebber van het Staatse leger overleed hij in Antwerpen aan een ziekte.

Rol in de Zaanstreek

Zijn dood werd door Oranje zeer betreurd. De Zaanstreek werd in de strijd tussen Staatsgezinden en Geuzen en Spaanse troepen met Bossu geconfronteerd toen deze nog het bevel aan Spaanse kant voerde. Hij bezette aan het hoofd van twee vendels Zaandam (1572) en liet daar bijvoorbeeld een schans aanleggen ter hoogte van de huidige Bullekerk.

Ook de plundering en verwoesting van de Zaanse dorpen geschiedden nog onder zijn opperbevel. Onkundig van zijn latere ommezwaai haatten de Zaankanters Bossu als geen ander.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/bossu.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)