Christelijke Jongelings-Vereniging Hebt de Waarheid en den Vrede lief afdeling Zaandam van het Ned. Jongelingsverbond, opgericht 18 juli 1867 en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 19 november 1888 was gevestigd aan de Langestraat 22 te Zaandam. De vereniging ontstond uit een fusie van de Gereformeerd getinte Jongeren-Vereniging Koopt de Waarheid en verkoopt ze niet en de Christelijke Jongeren Vereniging, Gedenk aan uwen Schepper in de dagen uwer jongelingschap die haar ontstaan te danken had aan de Evangelische kring uit de Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid.

De jongelingsvereniging was aangesloten bij het nationale Nederlandse Jongelingsverbond dat deel uitmaakte van de Young Men Christian Association YMCA waarvan het embleem, met dat van de landelijke organisatie, in het vaandel was opgenomen.

Jubileum-uitgave

Ter ere van het 50-jarig bestaan werd in 1917 een 64 pagina's tellend Gedenkboekje uitgegeven. De notulen van 5000 vergaderingen vormden de basis van de jubileum-uitgave.

Voorzitter L. J. van Wijngaarden, sprak in het oprichtingsjaar 1867 van een bange tijd, van broosheid en vergankelijkheid van alles, wat de wereld geeft. Tronen werden omvergeworpen, scepters vertrapt, traktaten verscheurd, duizenden vielen op het bloedig oorlogsveld buiten onze landpalen, terwijl daar binnen door de vreselijke cholera 20.000 landgenoten werden weggemaaid. Ons land wordt nu op een andere wijze geteisterd, maar is 't niet, of wij in de zelfde tijd, als 50 jaar geleden, leefden?

Om de vergaderingen aantrekkelijk en leerzaam te maken, werden opstellen en voordrachten geleverd op 't gebied van Vaderlandse-, Algemene- en Kerkgeschiedenis, terwijl de rubrieken werden uitgebreid met Zendingsgeschiedenis, natuurkunde, politieke onderwerpen en vrije stof, zulks tot opscherping van het verstand, tot veredeling van de smaak, tot vermeerdering de kennis, maar bovenal tot verheerlijking van Hem, Die ook in de natuur en de geschiedenis tot ons spreekt, Wien eer en lof toekomt beide in Hemel en op aarde.

Frisser van toon

Ook tot de zangkunst voelde men zich aangetrokken, twee maanden na de oprichting werd een clubje gevormd, dat de zangkunst beoefende. Dit leidde in 1889 tot de oprichting van een Mannenkoor, dat zelfs enkele malen in openbare uitvoering van zich liet horen. In 1895 en 1913 besloot men de psalmen en gezangen wat frisser van toon te zingen door gebruik te maken van hele en halve noten.

Behalve de zangkunst te beoefenen werd ook gemusiceerd. Muziekvereniging Soli Deo Gloria, opgericht op 29 juni 1899 vond haar wortels in de vereniging en maakte er geruime tijd deel van uit.

Het bestuur van de vereniging:

 • K. IJdenberg, voorzitter,
 • G. Knerf, vice- voorzitter,
 • G. Kornet, secretaris,
 • W. van der meer, vice-secretaris,
 • J. E. Meijer, penningmeester,
 • J. Riet, bibliothecaris,
 • J. W. Scheffer, vice-bibliothecaris.

De commissie van advies:

 • Ds. Leendert Jacobus Blanson Henkemans,
 • J. Brand,
 • J. C. Scheffer.

Comité van oud-leden:

 • R. Bets Pz, voorzitter,
 • C. Scheffer, secretaris,
 • J. Brand, penningmeester,
 • W. Bets,
 • A. Bouman jr,
 • A. De Carpentier,
 • Nic. De Carpentier,
 • J. Dorjee,
 • A. Kuijper Kz,
 • M. Kuijper Jz,
 • C. Polderman,
 • F. De Roos.

Bron: o.a. Het Gedenkboekje

 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/christelijke_jongelings-vereniging.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
 • (Externe bewerking)