genealogie

Geslachtkunde, de leer van de ontwikkeling en de verwantschap van ge- slachten (families) en in algemene zin het on- derzoek naar voorgeslacht en familiegeschie- denis. Met het woord genealogie wordt ook de stamboom of de geslachtslijst aangeduid. Het naspeuren van de eigen afstamming is voor velen een intrigerende liefhebberij. Er bestaat een Nederlandse Vereniging voor Ge- nealogie met plaatselijke en/of regionale af- delingen (ook in de Zaanstreek). die door middel van publikaties en lezingen voorlich- ting geeft over de bij stamboomonderzoek mogelijke methoden. terwijl de leden onder- ling gegevens uitwisselen. Ook kan men te- gen betaling door professionele genealogen (dee1)onderzoek laten verrichten. Bij dit on- derzoek wordt gebruik gemaakt van de be- staande archieven en de vele in de loop der tijd reeds uitgezochte gegevens. In beginsel vangt elke naspeuring aan in het gemeente- lijk archief van de eigen geboorteplaats of die van zijn ouders. men kan daar ook naar enige voorlichting vragen. Bij voortgang wordt ge- bruik gemaakt van bijvoorbeeld kerkelijke en notariële archieven. Voor wie begint met stamboomonderzoek is enige orientatie op de gebruikte methoden en de in de genealogie gebezigde tekens raadzaam. Ook in de Zaanstreek is van een groot aantal geslachten onderzoek naar de afstamming verricht. Sommige van deze onderzoeken vonden reeds lang geleden plaats, deze en an- dere kunnen zeer uitvoerig zijn vastgelegd in gedrukte publikaties (stamboeken, ook wel in de vorm van zogenaamde parentelen). Zulke publikaties kunnen ook anderen van nut zijn bij voortgaand onderzoek. Enkele bekende voorbeelden van Zaans genealogisch onder- zoek betreffen de geslachten Appel, Cardi- naal, Duyvis, Van Gelder, Gras, Honig, Knots, Laan, Reijne, de Ridder. Rogge, Smit, van de Stadt en Vis. In sommige geval- len reikt het onderzoek tot zeer ver in het ver- leden; zo is bijvoorbeeld bij het geslacht Vis de afstamming aangetoond van de stichter van het dorp Zaandijk in 1494.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/genealogie.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)