Dit is een oude revisie van het document!


Geugjes, Cor

Koog aan de Zaan, 30 februari 1922 - Amsterdam, 16 april 1982

Cor Geugjes, communistische voorman uit de Zaanstreek. Actief in het verzet onder de schuilnaam Striker, leider van de illegale CPN in de Zaanstreek, mede-organisator van de februaristaking, na de oorlog bestuurder van de communistische vakbond, de Eenheids Vakcentrale EVC, en directeur van De Waarheid. Gemeenteraadslid in Zaandam en Eerste Kamerlid waar hij zich onder meer bezig hield met financiën, economische zaken, verkeer, defensie, overzeese gebiedsdelen en buitenlandse zaken. Bezocht vaak congressen van zusterpartijen van de CPN. Kwam in december 1957 samen met B. Brandsen in conflict met de CPN-leiding over de door het bestuur genomen maatregelen tegen bestuurder A. Verreijt in Tilburg. Werd daardoor ontheven van zijn functie als directeur van De Waarheid. Nam ontslag als partijbestuurder en Eerste Kamerlid.

Cor Geugjes sloot zich daarop aan bij de Brug-groep, de officiële naam van een bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1959 meedingende lijst van communistische dissidenten, die in het maandblad De Brug hun spreekbuis vonden. De verschijning van De Brug was de vrucht van spanningen die de Communistische Partij Nederland vanaf 1956 beroerden.


Resolutie inzake uittreden van C. Geugjes uit het P.B.

Sinds het 20ste Congres van de Communistische Partij van de Sowjet Unie waren in het Partijbestuur meningsverschillen gerezen met partijgenoot Cor Geugjes. Deze meningsverschillen liepen over de beoordeling van de kritiek op Stalin, de leidende rol van de Sowjet-Unie in de communistische wereldbeweging en spitste zich toe op de democratisch-centralistische organisatiebeginselen van de partij.

Partijgenoot Geugjes verklaarde hierbij in te stemmen met de beginselen van het democratisch centralisme, waarbij de meerderheid beslist en de minderheid na discussie, zich aan het besluit van de meerderheid onderwerpt en dit mede helpt uitvoeren. Doch in de praktijk hield hij zich daar niet aan en heropende zelf herhaaldelijk de discussie in het Partijbestuur over besluiten, die met meerderheid van stemmen waren genomen, doch waarmee hij het niet eens was. Deze besluiten betroffen praktische kwesties, doch zijn bezwaren daartegen kwamen in het algemeen voort uit een opportunistische zienswijze.

Partijgenoot C. Geugjes had reeds voor het 18e Partijcongres zijn kandidatuur als lid van het Partijbestuur en als lid van de Eerste Kamer afgewezen. Enkele maanden geleden trachtte hij de benoeming van een secretaris voor de pers te verhinderen door de mededeling, dat hij bij zulk een benoeming zijn functie als directeur van De Waarheid zou neerleggen.

Door overtuiging en overreding heeft het Partijbestuur hem hiervan teruggehouden en in principiële discussie gepoogd, hem van de onjuistheid van zijn inzichten te overtuigen. Ondanks dat partijgenoot Cor Geugjes zich eens verklaarde met de “Resolutie over het werk van het Partijbestuur sinds het 18e Congres” was hij tegen de toepassing daarvan in het geval A. Verreijt. Hij besloot in verband hiermede uit het Partijbestuur te treden.

Het Partijbestuur betreurt deze houding van partijgenoot C. Geugjes, die niet anders kan worden opgevat dan als een zich losmaken van de partijpolitiek en die het werk van de partijleiding schade toebrengt. Dit is bijzonder ernstig, nu onze partij voor zware taken is gesteld en aan de vooravond staat van verkiezingen. Het Partijbestuur heeft in verband met zijn uittreden als lid van het P.B. partijgenoot Geugjes van zijn functie als directeur van De Waarheid ontheven en is met hem overeengekomen, dat hij op een andere post voor de partij zal blijven werken. Partijgenoot C. Geugjes zal met het oog op zijn huidige positie in de partij als lid van de Eerste Kamer bedanken. De Waarheid, 10 december 1957


Op de website van Erik Schaap valt een fraaie anekdote over Cor Geugjes te bewonderen: “Het bitterste wat CPN-districtsbestuurder Bertus Brandsen me vertelde, ging over de rede die partijbestuurder Cor Geugjes hield over de Sovjetunie als het leidend centrum van de arbeidersbeweging in de hele wereld. De zaal had driftig geapplaudisseerd. Na de pauze ging De Groot er scherp tegen in. Geugjes had een ernstige fout gemaakt. De Sovjetunie was niet het centrum maar het middelpunt van alle progressieve krachten. Nog meer applaus. Eenmaal buiten had een toch wat twijfelende Brandsen aan de bleke Geugjes gevraagd of middelpunt en centrum niet hetzelfde waren. Volgens mij ook, had Geugjes geantwoord, ‘maar ik klapte maar mee want anders doe ik net of ik het niet begrijp en dat wilde ik niet.’ Niemand heeft mij ooit beter de aard van het Nederlandse stalinisme uitgelegd.”

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/attic/geugjes_cor.1487578954.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/06 18:03
  • (Externe bewerking)