kluyver_prof._dr._jan_cornelis

Koog aan de Zaan, 2 mei 1860 - Leiden, 31 december 1932

Jan Cornelis Kluyver 1860-1932

Hoogleraar en van 1909-1910 rector aan de Universiteit van Leiden. Hij bezocht de HBS te Zaandam en studeerde te Delft, waar hij in 1881 het diploma van civiel ingenieur verwierf. Hij was achtereenvolgens leraar aan de HBS te Breda en aan een HBS te Amsterdam, daarna sedert 1892 hoogleraar te Leiden. Hij promoveerde in juli 1896 te Groningen honoris causa tot doctor in de wis- en natuurkunde.

Spoedig na het beëindigen van de Delftse studie vestigde Kluyver de aandacht op zich door verschillende verhandelingen van meetkundige aard, waartoe zijn kennismaking met de Groningse hoogleraar P. H. Schoute hem een gerede aanleiding gaf. Het ligt voor de hand, dat deze publicaties voorlopig lagen op het terrein van de toen in Nederland zoveel beoefende afstellende meetkunde. Ze werden echter spoedig gevolgd door anderen over onderwerpen en volgens methoden, die tot die tijd in Nederland weinig aandacht hadden getrokken.

In 1892 werd hij aan de Leidse universiteit benoemd tot hoogleraar in de wiskunde als opvolger van prof. Bierens de Haan; hem werd opgedragen, onderwijs te geven in de hogere stelkunde, de differentiaal- en integraalrekening, de theorie van de functies en de waarschijnlijkheidsrekening. Hoewel hij niet gepromoveerd was, destijds was dat de ingenieur niet mogelijk, en hoewel hij zich met het door hem te doceren deel van de wiskunde maar weinig had bezig gehouden, viel toch de keus op hem, van wie men kon verwachten, dat hij in de analyse weldra even goed zou thuis zijn, als hij in de meetkunde getoond had te zijn door een reeks van belangrijke publicaties, die blijk hadden gegeven van een destijds hier te lande ongewone beheersing van dit vak.

Op 73-jarige leeftijd overleed hij, na een ziekbed van tien dagen, op 31 december 1932 in zijn huis te Leiden

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kluyver_prof._dr._jan_cornelis.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)