spuitfeest

Feest voor leden van de vrijwillige brandweer. dat om de drie jaar werd gehouden. In de dorpsgemeenschappen waren de spuitfeesten belangrijke sociale gebeurtenissen. Het eerste spuitfeest werd in oktober 1881 gehouden te Zaandijk. in cafe De Zwaan. Het bekendst werden echter de feesten te Koog. Deze hielden ook het langst stand'. in 1927 werden ze zelfs weer hervat. Het belangrijkste onderdeel van het `spoitfeest` was het maal` officieel heette het feest dan ook [[spuitmaal`. Het maal bestond uit rundvlees met grauwe erwten en bier of rode wijn. In de tweede helft van de 19e eeuw ver?auwde de belangstelling voor de brandweer. Om vrijwilligers aan te trekken besloten de gemeentebesturen geld beschikbaar te stellen voor de ontspanning van de brandweervrijwilligers. Deze werd gezocht in een spuitmaal. dat mede werd bekostigd uit de premies die werden gegeven aan de spuit die bij een brand het eerste water had gegeven of als beloning voor goed bluswerk. Het spuitfeest werd gehouden op een zaterdag. Het begon 's avonds om 7 uur en eindigde niet zelden pas om 7 uur de volgende ochtend. Twee timmermannen werden aangevv ezen om de dag voor het feest de tafels samen te stellen. Een van de tafels was bestemd v oor de autoriteiten: B&W en de hoofdcommandeurs. De overige tafels werden in dertig vakken van tien man verdeeld. leder vak kreeg een nummer. ln het midden van elk v ak stond een bruine stenen bierkan met een inhoud van vijf liter. die het nummer van het vak droeg. Een kaderlid van de brandweer had er zorg voor te dragen dat deze kan nooit leeg raakte. als hij het nummer v an de kan riep. w erd deze bijgev uld. Een vak (later een hele tafel) \v as ingericht voor hen die geen bier dronken. de zogenoemde 'Sukkeltafel`. De kaderleden maakten de middag voor het feest het brood klaar. hun v rouwen braadden het vlees. Dat was afkomstig van een op de Purmerender markt gekochte koe, die feestelijk versierd het dorp werd binnengehaald. Bij het binnenkomen in de zaal kregen de deelnemers aan het feest sigaren in zakjes. waarop de tekst van het welkomstlied was afgedrukt. Er werd afwisselend samen gezongen en van het toneel door solisten. Werd het publiek te rumoerig. dan werden er schoteltjes met augurken op tafel gezet om de gemoederen te bedaren. De op het podium opgevoerde toneelstukjes en liedjes werden in de loop der jaren steeds belangrijker. Omstandigheden waar men onvrede mee had werden bezongen en een aantal personen uit het korps werd op de hak genomen. Na verloop van tijd kregen de sketches en liedjes het karakter van een revue. Liederen over branden uit de voorbije periode werden met groot enthousiasme ontvangen. Zo werd nadat de restanten van molen De Gans werden verbrand (1913) een complete kerkdienst met kansel en collectenetjes opgevoerd. De brandpredikatie werd gehouden door Jan Woudt “die allen die dit nodig hadden tot veler genoegen een afstraffende beurt gaf`. De spuitfeesten trokken zo'n 300 bezoekers. ln oktober 1887 consumeerden zij per hoofd anderhalf pond brood met beleg. 4 a 5 liter bier en 10 sigaren. De kosten bedroegen f 568.41.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/spuitfeest.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/15 21:31
  • door jan