De Binnenlandse Strijdkrachten (BS), officieel: Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS), was een op 5 september 1944 officieel opgezette bundeling van de tot dan toe weinig samenwerkende eigenlijke verzetsgroepen. De Binnenlandse Strijdkrachten kwam dan ook voort uit de drie belangrijkste verzetsgroepen: de Ordedienst (OD)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOD (Ordedienst)

Uit de Ordedienst, de OD, aanvankelijk vooral oud-officieren uit het leger die tussen vertrek van de Duitsers en terugkomst van de regering de orde wilden handhaven, kwamen personen voort die aan gewapend verzet gingen meedoen. De Duitsers bestreden het verzet te vuur en te zwaard. Aangehouden verzetsmensen werden gemarteld, doodgeschoten of naar concentratiekampen gestuurd.
, de Landelijke Knokploegen (LKP) en de Raad van Verzet (RVV). Omdat er een tekort was aan voormalig verzetsstrijders, konden zich na de oorlog echter ook vele andere (jonge)mannen aansluiten bij de BS.

Financiering BS

Walraven van Hall betaalde elke maand f 100.000 namens het Nationaal Steunfonds uit aan de overste Wastenecker, bevelhebber van gewest II. Dit bedrag was bestemd voor uitkeringen aan die leden van de BS in Noord-Holland die al hun tijd aan het ondergrondse werk besteden, waardoor zij geen eigen inkomen hadden. De overste zelf leefde van een klein Indisch pensioen en zat er financieel niet ruim voor; maar van alle sommen die door zijn handen gaan, bestemde hij niets voor de eigen behoeften.

Voedselvoorziening BS

De gewestelijk leider van de voedselvoorziening in Noord-Holland was K. Haak (“Ome Kees”), hoofd van een christelijke school te Anna Paulowna. In district VI beschikt Van Os als voedsel-officier in deze streek, die wegens haar grote levensmiddelenindustrie immers aangeduid wordt als de provisiekast van Europa, over omvangrijke voorraden voedingsmiddelen. Deze lagen opgeslagen in het Zaans Veem te Zaandam en in de kelders van de Zaandamse ambachtsschool. Ze werden weggehaald bij fabrieken onder verantwoordelijkheid van de vorderingsofficier W.J. Geytenbeek. Als principieel man zorgde Van Os voor een nauwkeurige registratie van alles wat in beslag genomen werd, en na de oorlog alles punctueel werd betaald. Voorraden in de bedrijven waren dankzij de medewerking van de ondernemers precies bekend bij de voedsel-officier, zodat ze ook ter beschikking stonden van de BS.

De BS speelde volgens sommigen een dubieuze rol. Ten eerste de grote aanwas toen de oorlog de goede kant op ging. Daarnaast hadden de verzetsmensen van het eerste uur moeite met de officieren uit het leger die vanaf 1944 boven hen werden gezet. In de Zaanstreek bleef het goed georganiseerde gewapende verzet onder Jan Brasser (Witte Ko) tamelijk autonoom onder de naam Gewestelijke Sabotage Afdeling (GSA). Dit was overigens wel een BS-afdeling. Er was achterdocht van vooral de communistische leden van het verzet. Er was een gegrond vermoeden dat de BS was opgericht om de macht van de communisten rond de bevrijding bij voorbaat in te tomen.

Op 9 mei 1945 meldde de Typhoon: ,,Hierbij deel ik mede dat het kaalscheren van hoofden van vrouwen, die zich met de vijand hebben afgegeven, achterwege dient te blijven. Zulks niet alleen omdat een dergelijke handelwijze niet overeenkomst met onze waardigheid, maar tevens omdat de vrouwen evenals de mannen, die zich gedurende de bezettingstijd hebben misdragen, hun gerechte straf zullen ontvangen van de bevoegde rechter. De Binnenlandse Strijdkrachten zullen er voor dienen te waken, dat ook het publiek zich niet schuldig maakt aan dergelijke ongewenste gevoels-uitingen.'' Zaandam, 7 Mei 1945. De Gewestelijke Commandant Binnenlandse Strijdkrachten. Gewest II.

Al enkele dagen na de Duitse capitulatie in mei 1945 werd het eerste noodgemaal in de Zaandammerpolderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNoodgemaal Zaandammerpolder

Enkele dagen na de Duitse capitulatie werd op 14 mei 1945 het eerste noodgemaal in de Zaandammerpolder in werking gezet door de Technische Commissie (TC) van de Binnenlandse Strijdkrachten. De bijeenkomst tot overdracht werd geopend door de TC-voorzitter J. Bus. Al tijdens de Duitse bezetting werd dit gemaal vervaardigd op een manier die elke beschrijving van ondernemingsgeest en moed tart. Het gemaal aan de Ringweg in de zuidoosthoek van de Zaandammerpolder behoorde…
in werking gezet door de Technische Commissie van de Binnenlandse Strijdkrachten. Al tijdens de Duitse bezetting werd dit gemaal vervaardigd op een manier die elke beschrijving van ondernemingsgeest en moed tart. Het gemaal in de de zuid-oosthoek van de Zaandammer Polder behoorde tot één van de vijf noodgemalen, waarvan vier op verschillende plaatsen in de provincie hun verlossende arbeid begonnen.

In Amsterdam werd op 11 mei 1945 onder commando van luitenant-kolonel Schuurman een provinciaal militair commando gevestigd, dat de commando's Amsterdam, Alkmaar, Haarlem, Hilversum, Zaandam en Hoorn omvat.

Lees verder over Binnenlandse Strijdkrachten op Wikipedia.

Zie: Tweede Wereldoorlogplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTweede Wereldoorlog

De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor de Zaanstreek en haar inwoners kunnen niet los worden gezien van wat toen elders gebeurde. Bezetting, verlies van vrijheid, armoede, deportaties, spoorwegstaking, honger, verzet en executies, de Zaanstreek kreeg er haar deel van.
2.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/binnenlandse.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)