brandweer_jisp

Vrijdagmorgen 16 augustus 1895 omstreeks elf uur werd de brandweer van Jisp op de been geroepen wegens het uitbreken van brand in de boerderij van P. Rot. Binnen enkele ogenblikken stond de gehele plaats in brand. Een deel van de inboedel kon worden gered. Of de brand het gevolg was van hooibroei of van ander onheil, is onbekend. Zeer spoedig waren ook de spuiten van het naburig Wormer ter plaatse. Huis en inboedel waren verzekerd evenals een groot deel van het hooi.

Burgemeester Voster van Jisp brengt 13 september 1924 ter algemene kennis dat teneinde te geraken tot de oprichting van een vrijwillige brandweer in de gemeente Jisp alle mannelijke ingezetenen boven 20 jaar worden uitgenodigd voor een openbare vergadering in café De Bonte Os op maandag 22 september 20:00 uur.

Burgemeester en Wethouders van Jisp brengen op 17 augustus 1925 ter kennis van belanghebbenden, dat waar thans de Vrijwillige Brandweer geheel is geïnstalleerd, bij deze ontslag wordt verleend aan het personeel van de voormalige verplichte brandweer van Jisp onder dankbetuiging voor de bewezen diensten.

Op 31 augustus 1925 brengen Burgemeester en Wethouders van Jisp ter algemene kennis van de bewoners van Spijkerboor, Kanaaldijk en Starnmeer dat voorlopig in geval van brand in dat gedeelte van gemeente zij zich direct moeten wenden tot de commandant der Vrijwillige Brandweer te Oostknollendam.

Jisper branweer keek toe

Zondagavond 31 juli 1932 werd de vredige stilte in Jisp verstoord door de mare, dat er brand was uitgebroken in de boerderij bewoond door G. Jonker gelegen aan het Broekerdijkje. De brandweer van Wormer was met haar autospuit spoedig ter plaatse, doch het vuur greep zo snel om zich heen, dat een enkel stukje huisraad gered kon worden. De kippen en een geitje konden worden losgelaten en daar het overige vee in de wei liep, werd alleen de boerderij een prooi der vlammen. Doordat het brandende perceel geheel alleen stond, leverde het geen gevaar voor de omgeving op. De vrijwillige brandweer van Jisp stond wel gereed, doch van Wormerzijde werd haar hulp niet nodig geacht en bleek er niets te redden. Tegen halftien werden de muren omgetrokken en was het pleit beslecht. Als vermoedelijke oorzaak werd hooibroei genoemd. Het perceel, eigendom van A. Jonker was op beurspolis verzekerd, het hooi ongeveer 10 koe en de inboedel waren eveneens verzekerd.

Bij veehouder Praag te Jisp, ging begin oktober 1940 een rietklamp in vlammen op. Ook een hooiklamp in de directe nabijheid verbrandde geheel. Door spoedig ingrijpen van de brandweer kon het gevaar dat voor de boerderij ontstond bezworen worden. De vuurgloed was ver in de omtrek te zien en werd dan ook waargenomen door de uitkijkpost van de Luchtbeschermingsdienst te Wormerveer, die hiervan melding maakte. De schade bleef beperkt tot het hooi en riet.

(ANP) De vrijwillige brandweer van Jisp die 18 augustus 1960 de wekelijkse oefenavond had, stond juist geheel gereed om uit te rukken, toen de melding kwam van brand in de boerderij van Th. de Bruine. Hoewel de brandweer bijzonder snel ter plaatse kon zijn is de boerderij geheel uitgebrand. De inboedel kon worden gered. Men schat de schade op ƒ 80.000.

Ambitieuzer verlanglijstje

Commandant E. Zoutman van de Jisper brandweer, gegriefd door een uitlating van wethouder M. Muis, gooide in februari 1965 de handdoek in de ring. Nadat Zoutman vorig jaar naar zijn wensen voor 1965 werd gevraagd meende hij dat een paar nieuwe brandslangen wel voldoende waren. De wethouder vatte dit op als tamelijk verkeerd antwoord. Er mocht wel een wat ambitieuzer verlanglijstje worden verwacht, aldus Muis. Zoutman diende daarop zijn ontslag in. De wethouder herriep zijn uitlatingen een week later, dat hij geen kritiek op het beleid van de commandant had willen geven. PvdA-raadslid Wezel betwijfelde of dit voor commandant Zoutman voldoende zou zijn en eiste rehabilitatie in een openbare zitting. Muis achtte zijn rechtzetting voldoende, maar Zoutman vond dat niet.

De commandant van het korps, die aannemer is, handhaafde zijn ontslag. De kans dat een aantal brandweerlieden zich solidair zou verklaren en eveneens ontslag zou nemen was niet gering. Muis deed zijn uitlatingen in de raadsvergadering van december 1964 waarbij hij zich ook al niet schaarde achter de begroting voor 1965. Met Muis, die al met een felle aanval van de PvdA kreeg te kampen en de raad is het nog steeds geen koek en ei. Muis bleef voet bij stuk houden en wilde van geen excuus weten. Hij onttrok zich aan het gebruikelijke babbeltje achteraf en keerde onmiddellijk na de openbare vergadering huiswaarts. Muis was lid van Gemeentebelangen, die vier van de zeven zetels bezet.

Ontslag uit solidariteit

Het conflict tussen wethouder en commandant stond landelijk in de belangstelling. Vijftien van de zeventien leden van brandweerkorps Jisp boden de burgemeester per 15 april 1965 hun ontslag aan om zich solidair te tonen met hun commandant Zoutman, die al eerder zijn ontslag aankondigde. De korpsleden waren wél bereid om in geval van brand te assisteren tot 1 januari 1966. De gemeente stond intussen voor de opdracht nieuwe vrijwilligers aan te trekken en mocht de korpsloze periode onverhoopt lang gaan duren, dan zou Jisp regelingen moeten treffen om zich bij brand verzekerd te weten van de steun van een snel te alarmeren korps uit een buurgemeente. Het is echter de vraag of het ooit zo ver zal komen. Een brandweerman in hart en nieren zal nimmer gedogen dat anderen zijn brand komen blussen.

Het brandweerconflict in Jisp leek eind februari 1965 van de baan te zijn. De ontslagaanvragen werden ingetrokken, nadat wethouder Muis in het openbaar had verklaard, niet de bedoeling te hebben gehad kritiek uit te oefenen op commandant Zoutman. De commandant besloot daarop zijn ontslagaanvraag in te trekken. De vijftien van de zeventien brandweerlieden die er eveneens het bijltje bij wilden neerleggen, volgden en bleven de Jisper brandweer trouw.

1965 bleek ook het jaar waarop Jisp een nieuwe brandweergarage ter beschikking kreeg waar bovendien een Jeep in stond die voor het vervoer van de brandspuit diende.

De twee eenheden/groepen van de brandweer Jisp hadden een eigen verzorgingsgebied, Dorpsstraat en Spijkerboor.

Post Jisp wordt gesloten

Het Bestuur van VrZW heeft op 4 december 2015 een definitief besluit genomen over het Regionaal dekkingsplan. Hierbij is ook besloten dat post Jisp wordt gesloten. Op maandag 9 januari 2017 zijn de collega's van de Post Jisp voor de laatste keer samen geweest op de post. Zij blikten terug op 92 jaar brandweerhistorie. De post is per 1 januari 2017 gesloten.

Directeur Hilda Raasing sprak haar waardering uit. Raasing: “Het is geen gemakkelijke avond. De sluiting komt eruit voort dat de post niet strikt noodzakelijk is voor de dekking in de regio. Dat laat onverlet dat de inzet en de kwaliteit van de brandweermensen altijd goed is geweest”.

Burgemeester Tange sprak zijn dank uit voor de bijdrage aan de veiligheid, de adviezen en het enthousiasme van de ploeg in Jisp. Vier collega's van de post Jisp sluiten zich aan bij de brandweerpost Wormer, zeven nemen er afscheid. Zij ontvingen een oorkonde. Frank Kuntz, Hoofd Incidentbestrijding en plaatsvervangend commandant reikte een aandenken aan de post uit.

Per 1 januari 2017 werd de brandweer van Jisp opgeheven in verband met het fijnmazige dekkingsplan, uitgewerkt door de Veiligheids-regio Zaanstreek-Waterlandplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVeiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

De Wet veiligheidsregio’s Zaanstreek-Waterland bepaalt dat de colleges van burgemeester en wethouders uit de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang een gemeenschappelijke regeling treffen, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de aanduiding veiligheidsregio.
.

Eigen hulpdienst

De brandweermannen van Jisp besloten niettemin om een eigen hulpdienst op te zetten. Mede dankzij de hulp van burgemeester Tange kregen zij de beschikking over een wagentje met brandweerspuit. De Jisper IJsclub heeft hiervoor huisvesting beschikbaar gesteld.

,,Als er brand is in Jisp mogen zij wel uitrukken maar niet als eerste het pand betreden. Dat moet de ‘echte’ brandweer doen! Onze goed opgeleide Jisper brandweermannen staan erbij en kijken ernaar! Alles wat geïnvesteerd is in opleidingen spoelt door het putje,” riep Leo Remmelzwaal in de akelig lege brandweerkazerne van Jisp. ,,Waarschijnlijk moet eerst blijken dat de aanrijtijden in de regio niet gehaald worden, waarna dan met inhuur van nieuwe externen de regio opnieuw georganiseerd kan worden.“

Bron: o.a. Delpher en Ons Dorp Jisp 19 juni 2017

Lees en bekijk ook Het gevecht tegen vuur, rook en storm.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/brandweer_jisp.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)