(Haarlem, 5 augustus 1805 - Zaandam, 24 februari 1871)

Bartel van Geuns, 19e-eeuwse inwoner van Zaandam, Doopsgezindplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoopsgezinden (Doopsgezinde gemeenten)

Protestants kerkgenootschap, broederschap, van grote betekenis in de Zaanse geschiedenis, zowel doordat de ondernemersstand sinds de 17e eeuw overwegend doopsgezind was als door het feit dat de leefgewoonten der doopsgezinden een stempel drukten op de streekmentaliteit.
Predikant te Haarlem. Bartel studeerde vanaf 1822 aan de Kweekschool der Doopsgezinden te Amsterdam. Hij werd in 1828 als proponent bij de Algemene Doopsgezinde Societeit aangesteld om de Mennonitische gemeente te Akkrum te dienen. Op 11 januari 1829 hield hij zijn intreerede.

In Westzaandamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWestzaandam

Vroegere naam voor het ten westen van de Zaan gelegen deel van Zaandam, dat deel uitmaakte van de Banne van Westzanen. Het dorp is, in tegenstelling tot Oostzaandam, nooit zelfstandig geweest - en dat terwijl het in de loop der geschiedenis in economisch opzicht en wat betreft het aantal inwoners belangrijker werd dan zijn 'overbuur`. De oorzaak van de aanvankelijke, tot 1811 in stand gebleven scheiding tussen West- en Oostzaandam was eenvoudigweg dat de dorpen in verschillende rec…
werd hij een jaar later op 16 Mei 1830 aangesteld als predikant bij het ‘Oude-Huis’ of de Friesche gemeente. Deze gemeente is in 1841 verenigd met die van het ‘Nieuwe Huisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNieuwe Huys, het

Vermaning der doopsgezinden in Westzaandam. Zie: Doopsgezinden.
’ van de verenigde Vlamingen en Waterlanders onder de naam Friesch-Doopsgezinde gemeente. De toespraken van de beide predikanten Bartel van Geuns en Cornelis Leendertz zijn verschenen als:

  • Leerredenen bij de godsdienstige viering der Vereeniging van de Vereenigde en Friesche Doopsgezinde gemeenten te Zaandam- Westzijde op 21 Februari 1841 (1841)

Van de hand van Bartel van Geuns verschenen voorts:

  • Beschrijving van Zaandam, Hollandse en Franse tekst (Amsterdam, Zaandam 1842); Dit boekje is door latere geschiedschrijvers mede als bron gebruikt.
  • Gods openbaringen aan den mensch (Zaandam 1851; herdruk Krommenie 1860); lees- en onderwijsboekje, ten gebruike bij het godsdienstig onderwijs onder de Doopsgezinden,
  • In de Letteroefeningen van 1837 is een Preek van hem opgenomen over 1 Petrus 1:17b, tot godsdienstige viering van 's Konings verjaardag, één der zeer weinige over dit onderwerp die in druk zijn uitgegeven.
  • Herinneringen aan D. Donker Hz. met J. de Groot (Zaandam 1841).
  • Hulde aan T.J. de Hoop bij gelegenheid van het 50-jarig jubelfeest van deszelfs predikdienst op 26 augustus 1827 (Zaandam 1827),
  • Herinneringen aan Taedse Jakles de Hoop, leraar te West-Zaandam (Amsterdam 1838) verscheen na diens dood.

Bartel was getrouwd met Hermina Juliana ten Cate van Enschede, zij hadden een dochter.

Pagina 56 uit het boek. Bron Google Books
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/geuns.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/11 12:05
  • door jan