noordersluis-pad

Voormalige sluis in het toenmalige centrum van Wormerveer. De valdeursluis lag in het verlengde van de Noordersluissloot, die dwars door de huidige markt liep. Aan de sloot lagen het Bredase- en het Kikkerspad. Deze paden zijn in het begin van de 17e eeuw aangelegd. Dat was op een moment dat de sluis, die voornamelijk voor afwatering bestemd was, er al lag. Aanvankelijk was het belang van de sluis dan ook niet groot. Wel gaf hij toegang op de sloot die naar de sluis De Noordse Balkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNoordse Balk

Voormalige schutsluis te Wormerveer, waar in de huidige situatie de Provincialeweg en de Nauernasche Vaart elkaar kruisen. De banne-sluis verbond de Vaart, via de Noordersluissloot met de Noordersluis en daarmee met de Zaan. De sluis werd noodzakelijk door de aanleg van de Nauernasche Vaart in 1633, was van groot belang en bleef na 1722 dan ook onderhouden worden door de gehele banne van Westzanen terwijl voor andere sluizen de dorpen waarin zij lagen het onderhoud betaalden. Tot …
voerde.

Deze sluis heeft hier niet altijd gelegen. In 1588 bezat Pieter Sijmonsz hier een erf met een huis wat in 1612 getaxeerd werd op f. 637,- In 1722 werd deze laatste sluis onder het beheer van de banne gehouden, terwijl de Noordersluis, zoals ook zijn pendant, de Zuidersluis verder voor rekening van Wormerveer zou komen. Het huis zou nog tot 1731 als huis blijven voortbestaan en is als laatste bewoond geweest door Leendert Stoop. Op dit erf hadden regenten hun keus laten vallen voor een nieuwe sluis toen de valdeur in de tegenwoordige markt (lees: Plaats waar de Marktstraat bij de Zaan komt) slecht begon te worden. Leendert Stoop is van deze transactie niet slechter op geworden en ook de regenten hadden niet te klagen door de welwillendheid van een harer burgers. In 1731 namelijk verkocht Dirk Jacobsz. Kipper, een vermogend kaaskoper, de hypotheek, groot f. 800,-, die te zijnen behoeve op het pand gevestigd was, aan regenten voor f. 100,- . En regenten kochten toen van Leendert Stoop diens erf, onder voorwaarde dat deze alles wat daarop stond, tot de regenwaterbak en de straatstenen incluis, naar elders moest overbrengen en bevrijd zou zijn van de door regenten gekochte hypotheek met de interesten, de onbetaalde lasten van verponding, 100' 1e en 200' 1e penning en schotgeld “tot heden te quaat sijnde': Hij kreeg verder het huis, thans no. 119, op zijn naam en nog f. 825,- toe.

En zo kreeg het dorp de gelegenheid om op deze gunstige plaats een nieuwe sluis te bouwen. In 1733 werd de valdeur vervangen en werd de sluiskolk vergroot. De gebroeders Walig en Jeroen van Zanen profiteerden onmiddellijk van de gelegenheid om aan het Domineespad en de Nagtegaalsloot een pakhuis te bouwen, dat als pakhuis 'Nieuwe Sluis' nog bestaat. Achter aan de sloot lag het Noordersluispad. Dit pad had in ieder geval in 1720 een reglementplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPadgemeenschappen en -reglementen

In de Zaanstreek is in het verleden door de bewoners van vele paden een zogenoemde padgemeenschap gesticht met het oog op gezamenlijke belangen en plichten. Deze padgemeenschappen zijn er in vele gevallen toe overgegaan de gemaakte afspraken notarieel vast te leggen. Hiermee werden op een voor Holland unieke manier gedragsregels vastgelegd waaraan alle bewoners van het pad zich moesten houden. Vermoedelijk waren notariële bewonersovereenkomsten elders onbekend.…
. De stenen sluis van 18 voet breed en 69 voet lang bleef eeuwenlang in gebruik en heeft dienst gedaan tot 1964, in welk jaar de sluiskolk is dichtgegooid en in een plantsoentje herschapen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/noordersluis-pad.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)