notariaat

Het ambt van notaris; ook: de standplaats, het notariskantoor. Een notaris is openbaar ambtenaar, belast met het opmaken van authentieke akten op privaatrechtelijk terrein en andere hem/haar door de wet opgedragen werkzaamheden. Notarissen worden door de Kroon benoemd. Om voor benoeming in aanmerking te komen moeten zij een notariële studie met goed gevolg hebben voltooid en een aantal jaren als kandidaat-notaris ervaring hebben opgedaan.

De notaris is een staatsambtenaar zonder salaris; zijn honorarium ontvangt hij van degenen die van zijn diensten gebruik maken. Het notariaat werd al in de Oudheid uitgeoefend. In onze gewesten was het in de middeleeuwen in handen van de geestelijkheid. De eerste wettelijke regeling van het ambt dateert in onze contreien van 1524 en is uitgevaardigd door Karel V. Tijdens de Republiek was het ambt al gebonden aan een af te leggen examen, zij het dat notarissen toen hun werkzaamheden vaak combineerden met andere, meestal openbare, functies. Zo waren bijvoorbeeld leden van het geslacht Jongewaardplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJongewaard

Geslacht van notarissen te Westzaan in de 18e eeuw. Na de splitsing van de oorspronkelijke Polder Westzaan en Krommenie (1729) werd Simon Jongewaard in 1730 naast zijn notarisambt belast met het secretariaat van de Banne (de Polder) Westzaan. Hij werd in beide functies opgevolgd door zijn zoon Simon Jr., die in 1772 bovendien tot schout werd benoemd. Simon Jongewaard Jr. was daardoor een machtig man. Als schout nam hij deel aan de rechtspraak, maar hij was ook dijkgraaf, gerechtsbode…
, in de 18e eeuw, naast notaris zowel secretaris als schout van de Banne Westzaan; Simon Simonides Jongewaard was ook koopman en werd later burgemeester van Westzaan. Het notariaat was toen nog overdraagbaar door verkoop van de standplaats. Door wetswijziging is daaraan pas in de Franse tijd een einde gekomen.

Het aantal notarissen en hun standplaatsen is bij Koninklijk Besluit geregeld. Op de uitoefening van het ambt en de gevoerde boekhouding wordt van staatswege toezicht uitgeoefend. De notarissen zijn allen lid van een standorganisatie, de Broederschap der notarissen, die vooral de striktheid van ethische opvattingen bij de ambtsuitoefening bevordert.

Notariële akten bezitten rechtsgeldigheid; aan de formulering, die niet voor verschillende uitleg vatbaar mag zijn, wordt de uiterste zorg besteed. Van elke akte bewaart de notaris het origineel en hij houdt een register van alle door hem verleden akten. Behalve dit eigenlijke wettelijke werk verricht hij ten gerieve van het publiek ettelijke andere juridische werkzaamheden. Bekend is bijvoorbeeld zijn adviserende rol, zijn bemoeienis bij de afwikkeling van nalatenschappen en zijn optreden als toezichthouder op een juiste rechtsgang bij openbare verkopingen. Terwijl advocaten voor hun cliënten optreden en dus subjectief zijn, staat de notaris steeds boven de partijen. In de Zaanstreek zijn zeven standplaatsen waarin notarissen zijn benoemd, te weten vier in Zaandam en één in respectievelijk Krommenie, Wormerveer en Zaandijk. Afhankelijk van de omvang van hun praktijk werken in hun kantoor een of meer kandidaten.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/notariaat.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)