schoen_gerrit

Zaandam 24 augustus 1915

Raadslid en wethouder te Zaandam en Zaanstad voor de CPNplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCommunisme

Politieke stroming, met in de Zaanstreek lange tijd grote aanhang en belangrijke invloed.

Algemeen

Onder communisme wordt verstaan: een maatschappelijk stelsel waarin de productiemiddelen gemeenschappelijk eigendom zijn en waarin bij de verdeling der voortgebrachte goederen en diensten het beginsel wordt gevolgd dat elk lid van de gemeenschap daarover kan beschikken naar behoefte. Bij ontbreken van dit stelsel wordt onder communisme tevens verstaan: het streven naar die maatsch…
; ereburgerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEreburgers

Personen die op grond van bijzondere verdiensten door de verschillende Zaangemeenten werden onderscheiden met een erepenning en dientengevolge in het spraakgebruik 'ereburger' werden genoemd.

De in 1974 gevormde gemeente Zaanstad wijkt wat dit betreft af; deze gemeente maakt een duidelijk onderscheid tussen het toekennen van de erepenning en het ereburgerschap. Slechts vier personen
van beide gemeenten. De toekenning van het ereburgerschap aan Schoen in 1982 was een unanieme beslissing van de raad.

Gerrit Schoen werd op 15-jarige leeftijd timmerman. Tijdens de oorlog was hij actief in het verzet tegen de Duitse bezetters. Na de oorlog werd hij vrijgesteld voor de Algemene Bond van Werkers in de bouwnijverheid, één van de bonden binnen de Eenheids Vakcentrale tot 1963. Op 3 september 1945 werd hij voor de CPN raadslid te Zaandam; hij zou dat blijven tot de opheffing van de gemeente Zaandam op 31 december 1973. De laatste drie jaar was hij wethouder.

Schoen was in deze periode ook enige tijd voorzitter van de afdeling Zaandam van de CPN, vanaf het midden van de jaren '60 bestuurslid van de kampeervereniging Jan van Speijk te Egmond aan Zee en vanaf 1967 elf jaar bestuurslid van het Erasmushuis te Zaandam.

Bij zijn aantreden als wethouder van volkshuisvesting, één van de zwaarste posten in elk college, werd Gerrit Schoen in 1970 met een slepend en afgekeurd bestemmingsplan Plan Kalf in Zaandam geconfronteerd. Na vele moeilijkheden en bezwaarschriften gaf Gedeputeerde Staten in 1973 groen licht voor de bouw van de eerste 420 woningen.

Schoen stond in 1975 aan de basis van het eerste stadsvernieuwingsproject in Zaanstad, de Transvaalbuurt, waar een verhuisketen werd toegepast; een aantal van de uiteindelijk 79 opgeleverde woningen werd ingeruimd voor mensen uit de buurt, waarna hun oude woningen werden gesloopt en vervolgens door nieuwbouw vervangen.

Wat die stadsvernieuwing betreft tastte Gerrit Schoen in 1975 voor een deel in het duister bij gebrek aan duidelijke regelingen en financiële mogelijkheden. ,,Wat voor ons wel duidelijk is, is dat ook wat dit betreft betaalbaarheid voorop moet staan. Huren die naar de 400 gulden gaan zijn voor ons rampzalig, zelfs huren die naar de 300 gulden gaan. En toch kom je daarop uit als je niet bereid bent de mouwen op te stropen en het gevecht met het ministerie aan te gaan voor het verkrijgen van extra subsidies. Wij zijn tot dat gevecht bereid'' aldus Gerrit Schoen in dagblad De Waarheid van 29 maart 1975.

Na de samenvoeging tot Zaanstad werd hij wethouder 1974 tot 1978, raadslid van 1978 tot 1982, voorzitter van de Welstands- en de Indicatiecommissie van Zaanstad en lid van het dagelijks bestuur van de CPN.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/schoen_gerrit.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)