ereburgers

Personen die op grond van bijzondere verdiensten door de verschillende Zaangemeenten werden onderscheiden met een erepenning en dientengevolge in het spraakgebruik 'ereburger' werden genoemd.

De in 1974 gevormde gemeente Zaanstad wijkt wat dit betreft af; deze gemeente maakt een duidelijk onderscheid tussen het toekennen van de erepenning en het ereburgerschap. Slechts vier personen Theun van Dam, Reint Laan jr, Albert Heijn en Gerrit Schoen mogen zich met recht ereburger van Zaanstad noemen.

Niet alle gemeenten maakten gebruik van de mogelijkheid tot het verlenen van een plaatselijke onderscheiding: in Jisp, noch in de eerdere gemeenten Westzaan en Zaandijk zijn erepenningen uitgereikt. Oostzaan heeft een aantal malen de 'Gouden Greep' toegekend, die naar ontvangen mededeling gelijkgesteld mag worden met de erepenning.

Van Zaanstad zijn de criteria voor het toekennen van de erepenning of het ereburgerschap duidelijk omschreven in 1976, herzien medio 1989. De erepenning kan worden toegekend aan een persoon of instelling die zich jegens de gemeente of haar ingezetenen gedurende lange tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis meer dan gewoon verdienstelijk heeft gedragen. Het ereburgerschap wordt toegekend aan: gemeentebestuurders die door lange staat van dienst of anderszins belangwekkend hebben bijgedragen aan het beleid en van wie de bijdragen door persoonlijke inzet publieke erkenning of herkenning hebben gekregen; ingezetenen die lange tijd hebben bijgedragen aan de beeldvorming van de gemeente in nationaal en/of internationaal verband door activiteiten op meerdere uiteenlopende maatschappelijke terreinen; personen wier maatschappelijke activiteiten een duidelijke bijdrage hebben geleverd aan het aanzien of de naamsbekendheid van Zaanstad in nationaal en/of internationaal verband.

Van de overige Zaangemeenten die tot instelling van een erepenning zijn overgegaan, zijn de criteria die bij de toekenning hebben gegolden, niet duidelijk. Voor zover kon worden nagegaan ontbreken geschreven reglementen; de indruk bestaat dat min of meer toevallige omstandigheden en overwegend bestuurlijke, wellicht af en toe ook politieke, voorkeuren tot benoeming leidden. Het heeft voorts de schijn dat enkele plaatselijke overheden betrekkelijk gulhartig tot toekenning overgingen, terwijl andere selectiever te werk zijn gegaan.

Hoewel de benoemden zonder uitzondering ongetwijfeld grote verdiensten voor de plaatselijke gemeenschap zullen hebben gehad, dient de hierna opgenomen lijst van ereburgers te worden beschouwd met inachtneming van genoemde nuances en restricties.

De vermelding geschiedt alfabetisch, zo mogelijk onder toevoeging van de aanleiding en het jaar van verlening. Aangezien te vaak andere bijzonderheden, zoals geboortejaar ontbraken, zijn deze gegevens niet opgenomen.

Alfabetische lijst van ereburgers/penningen

 • Piet Bakker, Oostzaan, 1978; bij afscheid als CPN-raadslid na 15-jarig wethouderschap.
 • Marcelis C. Beerling, Oostzaan, 1973; bij afscheid als gemeente-secretaris.
 • Henk W. Berghege, Zaanstad, 1986; directeur De Boerejonker, (erepenning) voor zijn verdiensten inzake de integratie van inwoners van Zaanstad en haar mede-inwoners van buitenlandse origine.
 • Cor Beunder, Wormerveer, 1966; wegens verdiensten voor het amateurtoneel.
 • Jan Blanken, Krommenie, 1956; wegens wethouderschap. Zwammerdam 27 februari 1896
 • Jan de Boer, Assendelft, 1971; wegens burgemeesterschap.
 • J. de Boer, Oostzaan, 1975; wegens betrokkenheid bij De Lishof en andere activiteiten.
 • Jan Adriaan de Boer, Zaanstad, 1977; (erepenning) in verband met zijn grote kwaliteiten op het gebied van de schilderkunst en in het bijzonder met betrekking tot het typisch Zaanse landschap.
 • S.J.A. de Boer, Oostzaan, 1988; wegens langdurig raadslidmaatschap en overige bestuurlijke en kerkelijke activiteiten.
 • Cornelis Bunschoten, Koog, 1973; wegens zijn inzet voor het voetbal en de bestuursfuncties die hij daarin vervulde.
 • Ir. Huibertus Buter, Zaandam. 1973; wegens bestuurlijke verdiensten onder meer ten dienste van het technisch onderwijs.
 • Johannes Jacobus (Joco) Contelaar, Wormerveer, 1965; wegens verdiensten voor de voetbalsport, erevoorzitter van QSC.
 • Henricus Wilhelmus Leonardus (Han) Coret, Zaanstad, 1988; (erepenning) vanwege zijn grote verdiensten voor de Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek.
 • Theun van Dam, Zaanstad, 1988; ereburger wegens wethouderschap Zaandam en Zaanstad.
 • Dick Dekker, 2018; voor zijn initiatieven (Z)aan de Wandel, Anna's Huis en 't Lokaal.
 • Gerrit Emmer, Zaandam, 1939; Sociaal Democraat, wegens raadslidmaatschap gedurende 28 jaar.
 • P. Flens, Oostzaan, 1975; bij zijn afscheid als wethouder.
 • G. Fraay, Zaanstad, 1982; wegens zijn verdiensten voor het welzijn van geestelijk en lichamelijk gehandicapten.
 • Gerrit Johan Daniel (Ge) Franken, Zaandam, 1966; bij zijn afscheid als burgemeester.
 • Ir. Bruno van Gelder. Zaanstad, 1984; (erepenning) wegens zijn grote verdiensten voor het bedrijfs- en maatschappelijk leven in Zaanstad.
 • Mieke de Goeje, Zaanstad, 1988; erepenning vanwege haar bijzondere bijdrage aan het culturele leven en culturele imago van Zaanstad.
 • Jacobus Leonardus Christiaan (Jacques) Gordijn, Krommenie, 1970; bij beĂ«indiging wethouderschap.
 • Dirk Grin, Wormerveer, 1966; wegens langdurige bestuurlijke verdiensten.
 • Bart Groeneveld, Wormerveer, 1967; wegens grote verdiensten voor het amateurtoneel.
 • C. van der Harst, Wormerveer, 1970; wegens zijn verdiensten op sociaal en medisch gebied.
 • W. Hartog, Koog (1970); wegens raadslidmaatschap en maatschappelijke verdiensten.
 • Albert Heijn, Zaanstad, 1989; wegens grote verdiensten in velerlei opzicht, bij zijn afscheid als president-directeur van Ahold.
 • J. Heijn, Oostzaan, 1978; wegens raadslidmaatschap en maatschappelijke verdiensten.
 • J. Heijne, Assendelft; wegens 35-jarige vervulling van het secretariaat van woningbouwvereniging 'Goed Wonen'.
 • Rinus Hille, Zaandam, 1968; bij zijn afscheid na een 23-jarig wethouderschap. Bovendien benoemd als ereburger van Wormerveer, 1973; bij zijn afscheid als laatste burgemeester van deze gemeente.
 • C.J. Honig, Koog (jaar onbekend); als fabrikant, wegens zijn grote sociale betrokkenheid.
 • Nic Hooijschuur, Koog (30 september 1909 - 17 januari 1973); bij zijn afscheid na een langdurig wethouderschap.
 • Jan Houtman, Wormer, 1967; wegens zijn 40-jarig raadslidmaatschap.
 • J. Huijgen, Assendelft, 1966; wegens verdiensten als gemeenteraadslid en wethouder.
 • T. de Jong, Oostzaan, 1975; bij de opening van 'De Lishof`.
 • Pieter Kaaijk, Koog, 1970, wegens raadslidmaatschap en wethouderschap.
 • Cor Kakes, Zaandam, 1951; wegens verdiensten voor de brandweer, als commandant en na 40-jarig lidmaatschap.
 • J. Kamp, Wormer, 1968; na 40 jaar onderwijzer te zijn geweest en in verband met verdiensten voor de voetbalsport en in de plaatselijke politiek.
 • Klaas Kan Kz, Zaandam, 1939; in verband met langdurig wethouderschap.
 • Wim van de Kapelle, Wormer, 1968; was meer dan 40 jaar onderwijzer en in verband met politieke en maatschappelijke verdiensten.
 • J. Kelder Pz. Koog (jaar onbekend), wegens verdiensten voor het verenigingsleven.
 • Th.M. van der Koogh, Zaanstad, 1977; erepenning in verband met zijn meer dan 20-jarige activiteit voor het reservaat van Zaanse houtbouw, De Zaanse Schans te Zaandam.
 • Simon Kooijman, Wormerveer, 1968; in verband met vele activiteiten op sociaal en cultureel gebied, onder meer voor het amateurtoneel.
 • E. Krom-Duits, Koog (jaar onbekend).
 • Gerbrand Kruijver, Zaandam, 1972; grote verdiensten voor de sportwereld waaronder VVZ, NKS en KNVB.
 • L. van Kuijk, Koog (jaar onbekend).
 • J. van der Laan, Assendelft; wegens langdurig wethouderschap.
 • Dr. Johannes Leonardus LabbertĂ©, Krommenie, 1952; arts met grote verdiensten voor het plaatselijke Verpleeghuis.
 • J. van Leyden, Krommenie, 1950; fabrikant met verdiensten voor het maatschappelijk leven, onder meer oprichter van De Volkswoning.
 • Amelius Loggers, Wormer, 1975; bij zijn afscheid als burgemeester, was onder meer voorzitter van de Zaanse gemeenschap.
 • Mr. Johan Carel Lycklama, Wormerveer, 1968; bij zijn afscheid als burgemeester 'voor grote menselijke kwaliteiten'.
 • Dirk Metselaar, Zaandam, 1973; wegens langdurig wethouderschap.
 • Jacobus Johannes Meulenkamp, Zaandam, 1964; bij zijn afscheid als gemeenteraadslid en wethouder.
 • Albert Wzn Meijns, Wormerveer, 1960; bij zijn 80e verjaardag wegens grote verdiensten op cultureel (muzikaal) gebied.
 • C. Meijns, Zaanstad, 1977; (erepenning) in verband met zijn verdiensten op het gebied van het muzikale leven in de Zaanstreek, bestaande uit het gedurende 30 jaar - als amateur - verlenen van vocale solistische medewerking aan tal van zanguitvoeringen.
 • A. Molenaar-Abbestee, Zaandam, 1960; in verband met bijzondere bestuurlijke verdiensten voor de Leeszaal in Zaandam en het verenigingsleven.
 • D. Noe, Assendelft, 1962.
 • Dick van Onselder, Zaanstad, 1980; (erepenning) wegens zijn verdiensten voor de Stichting Zaandamse Gemeenschap en het maatschappelijk leven in het algemeen.
 • Cornelis (Cees) Pels, Zaanstad, 1985; (erepenning) wegens zijn verdiensten voor het maatschappelijk leven in het algemeen en voor de geestelijk gehandicapten in het bijzonder.
 • Marcus Plooijer, Zaandam, 1955; bij zijn afscheid als wethouder, na langdurig raadslidmaatschap.
 • J. Posch, Zaandam, 1969; dijkgraaf van het Hoogheemraadschap, bij de opening van de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
 • K. Prins, Zaandam, 1939; in verband met langdurig lidmaatschap van de gemeenteraad en wethouderschap.
 • Dr. W.J. Prud'homme van Reine, Zaanstad, 1988; (erepenning) vanwege zijn bijzondere inzet om de liefde voor de natuur en het milieu met name bij de jeugd aan te moedigen en te vergroten.
 • J.C.A. Provily, Krommenie, 1956; bij zijn afscheid als burgemeester.
 • Mr. P.B.J. Reeling Brouwer, Oostzaan, 1986; bij zijn afscheid als burgemeester.
 • S.L. Reeling Brouwer-Carriere, Oostzaan, 1986; wegens maatschappelijke betrokkenheid, bestuurslid van onder meer Gezinsverzorging en Verpleeghuis.
 • T. de Regt, Wormerveer, 1970; bij zijn pensionering als onderwijzer, mede in verband met culturele verdiensten (onder meer amateurtoneel).
 • Carolus D.E. de Roy van Zuydewijn, Wormerveer, 1960; wegens verdiensten voor verpleeghuis en kraamkliniek.
 • Russische Buurt (Vereniging), Zaanstad, 1985; (erepenning) wegens haar bijzondere verdiensten voor de stadsvernieuwing in de Russische Buurt en voor de stadsvernieuwing in het algemeen.
 • August W. Sabel, Zaandam, 1964; bij zijn afscheid als directeur van een verffabriek, vooral in verband met veelzijdige maatschappelijke activiteiten en organisatorische betrokkenheid bij het Verzet.
 • J. Schaap, Zaanstad, 1988; (erepenning) vanwege zijn bijzondere bijdrage aan het culturele leven en het culturele image van Zaanstad.
 • G. Schaar, Krommenie, 1956; wegens grote en langdurige verdiensten voor de amateurmuziek.
 • Gerrit Schoen, Zaandam, 1973; wegens wethouderschap en tevens benoemd tot ereburger van Zaanstad wegens wethouderschap en andere verdiensten.
 • Dr. Hubart G. Scholten, Zaandam, 1946; bij zijn afscheid als gemeente-secretaris.
 • C. Schoone, Assendelft, 1970; wegens langdurig wethouderschap.
 • J. Slot, Zaanstad, 1980; (erepenning) wegens zijn verdiensten voor het maatschappelijk leven in het algemeen en voor het bejaardenwerk in het bijzonder.
 • G. in 't Slot, Oostzaan, 1986; wegens zijn inzet voor ouderenzorg, Ons Verpleeghuis en De Lishof.
 • J. Smit, Oostzaan, 1981; bij zijn afscheid als dijkgraaf en na lidmaatschap van de gemeenteraad.
 • Sjoerd Soeters, 2017; voor het ontwerp van het nieuwe stadhuis.
 • Cees Stam, wielrenner, Koog (jaar onbekend).
 • Gerrit Stam, Oostzaan, 1985; bij zijn afscheid na een 30-jarig bestuurslidmaatschap van voetbalvereniging OFC.
 • Jaap Stellaart, 1990, voor zijn bijdragen aan de kunst.
 • Oeds Stienstra, Zaanstad, 1977; (erepenning) in verband met zijn bijzondere verdiensten voor de plaatselijke voetbalsport, voor de sport in het algemeen en zijn buitengewone belangstelling voor de jeugdsport en de opvang van de jeugd.
 • Dr. Fredrik Willem Thorbecke, Oostzaan; 1981; bij zijn afscheid als arts.
 • G. van der Stroom, Krommenie, 1957.
 • Wim Thomassen, Zaandam, 1958; bij zijn afscheid als burgemeester.
 • Jan Tilkema, Zaandam, 1964; na langdurig lidmaatschap van de gemeenteraad en 15-jarig wethouderschap.
 • C. Tuijn, Zaanstad, 1987; (erepenning) vanwege zijn verdiensten voor muziekgezelschap Harmonie te Assendelft.
 • A. Tijmes, Oostzaan, 1978; bij zijn afscheid als raadslid en wethouder.
 • Dirk Veen, Oostzaan, 1985; wegens verdiensten als organisator bejaardentochten en 50-jarig lidmaatschap damclub Oostzaan.
 • J. Veenis Cz., Assendelft, 1955.
 • Mr. dr. Joris in 't Veld, Zaandam, 1948; bij zijn afscheid als burgemeester.
 • L. Verbeek, Oostzaan, 1975; ter gelegenheid van de opening van 'De Lishof'.
 • Anton Verkade, Zaandam, 1950; fabrikant met grote verdiensten in organisatorisch opzicht, onder meer als voorzitter van de Kamer van Koophandel.
 • Joannus Maria Vermeulen, (pastoor), Assendelft, 1966; wegens zijn maatschappelijke verdiensten.
 • Henri (Harry) Jules, Zaandam, 1939; fabrikant met verdiensten voor het verenigingsleven, onder meer als voorzitter school- en werktuinen.
 • C. Vries, Krommenie, 1970.
 • J.C. Wals, Oostzaan, 1987; in verband met grote bestuurlijke betrokkenheid bij het verenigingsleven en raadslidmaatschap.
 • Piet de Wit, Wormer, 1967; in verband met het behalen van een wereldkampioenschap als wielrenner (amateur-stayer).
 • H. van Wijk, Zaanstad, 1980; (erepenning) in verband met zijn verdiensten voor het Zaanse maatschappelijke en verenigingsleven.
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/ereburgers.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
 • (Externe bewerking)