Gemeentelijke dienst van Zaanstad. voortgekomen uit Gemeentewerken Zaanstad, die op zijn beurt weer ontstond uit de verschillende afdelingen Gemeentewerken voor de samenvoeging tot Zaanstad in 1974. Vooruitlopend op deze samenvoeging was er al een vorm van samenwerking tussen de verschillende Zaanse gemeenten in het Ontwikkelingsschap Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOntwikkelingsschap Zaanstreek

Op 21 maart 1965 ingesteld bestuurlijk samenwerkingsorgaan van een aantal Zaangemeenten met het doel om door gemeenschappelijke regelingen het voorzieningenpeil te verbeteren. In feite was de oprichting van het schap de voornaamste stap op de weg tot de vorming van Zaanstad. De instelling was het gevolg van een in 1964 aan het Instituut voor Bestuurswetenschappen verstrekte opdracht. Dit instituut had de Commissie Belinfante, genoemd naar haar voorzitter samengeste…
Deze samenwerking betrof ook Gemeentewerken: de directeur van Gemeentewerken Zaandam was bijvoorbeeld waarnemend directeur van Gemeentewerken Wormerveer en Westzaan. DSOW is na de laatste verkiezingen van maart 1990 over drie wethouders verdeeld, te weten die van Stadsontwikkeling. Verkeer en Vervoer, die van Openbare Werken en die van Grondzaken. Daarvoor viel DSOW onder de portefeuille Stadsontwikkeling en Openbare Werken en de portefeuille Grondzaken. terwijl nog eerder Grondzaken onderdeel was van Openbare Werken en er twee wethouders waren: die van Stadsontwikkeling en die van Openbare Werken. Thans is DSOW opgesplitst in vier hoofdafdelingen: Stadsontwikkeling, Openbare Werken. Grondzaken en Algemene Zaken. Bij de hoofdafdeling Stadsontwikkeling worden de stedebouwkundi ge en verkeerskundige plannen voor Zaanstad voorbereid. bij respectievelijk de afdeling Stedebouw en Verkeer. Dit kan varieren van grootschalige structuurplannen (zowel stedebouwkundi g als verkeerskundig) tot en met bestemmingsplannen, alsmede de stedebouwkundi ge inpassing van kleine bouwplannen en buurtverkeerscirculatieplannen. Bij verkeer worden tevens vergunningen verleend voor taxizaken. groepsvervoer enzovoort. Het stadsvernieuwingsbeleid wordt vorm gegeven op de afdeling Stadsvernieuwing. waar bewoners ook terecht kunnen voor begeleiding bij participatie in het stadsvemieuwingsproces. Ook is de afdeling actief op het gebied van subsidiemogelijkheden. Een andere belangrijke afdeling van Stadsontwikkeling is Bouw- en Woningtoezicht. Hier worden alle binnenkomende bouwplannen getoetst en beoordeeld op technische en planologische consequenties. Bovendien heeft deze afdeling ook een taak in het kwalitatieve beheer van de stad. Onder Stadsontwikkeling valt ook de afdeling volkshuisvesting. Deze is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en planning op het terrein van de woningbouw in Zaanstad. De afdeling Planologisch Juridische Zaken tenslotte redigeert en bewaakt bestemmingsplanvoorschriften en -procedures Het geheel wordt ondersteund door de Stafgroep van Stadsontwikkeling. Onder de hoofdafdeling Openbare Werken vallen de binnenafdelingen Civiele Techniek en Bouwkunde. waar de uitvoeringswerkzaamheden voor werken van openbaar nut (wegen, bruggen. openbare gebouwen enzovoort) worden voorbereid en begeleid. Ook de afdeling Havens. Bruggen en Markten valt onder Openbare Werken, evenals de onderhoudsafdelingen (ook wel de Buitendienst genoemd), zoals Onderhoud Wegen en Rioleringen, Bouwkundig en Civiel Onderhoud (die gemeentelijke gebouwen. bruggen. gemalen etc. onderhoudt) en de afdeling Plantsoenen (die ook zorg draagt voor het onderhoud van parken en recreatiegebieden). De hoofdafdeling Grondzaken draagt zorg voor de verwerving en uitgifte van onroerend goed en exploitatie van gronden. Andere taken zijn huur- en pachtzaken. gebruiks- en ontruimingsregelingen en taxaties. Tevens valt de afdeling Landmeten en Kadaster hieronder. Deze afdeling verzorgt de ondersteuning voor de landineetkundige aspecten van de technische afdelingen alsmede voor Stadsontwikkeling. De hoofdafdeling Algemene Zaken bestaat uit de afdelingen Financiele Administratie. Personeelszaken. Automatisering en het Planburo. Deze afdelingen staan ten dienste van het gehele apparaat van DSOW. De kantoorfuncties van DSOW zijn sinds februari 1991 samen met de Gemeentelijke Sociale Diensten Buro Bevolking ondergebracht in het nieuwe Stadskantoorplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStadskantoor

In 1991 aan het Ebbehout (Westerspoor) gebouwd kantoor ten behoeve van de gemeente Zaanstad. waarin de Sociale Dienst. een Hulpsecretarie en de Dienst Stadsontwikkeling en Openbare Werken zijn gehuisvest.
aan het Ebbehout te Zaandam. De drie onderhoudsafdelingen zijn ondergebracht in het gebouw De Drieling aan de Oostzijde te Zaandam. Bij DSOW werkten in 1991 490 personen. Het merendeel daarvan werkte in de onderhoudsafdelingen: 140 personen in de afdeling Plantsoenen. 107 personen bij Onderhoud. Wegen en Rioleringen, 75 personen bij Bouwkundig Onderhoud. De resterende 168 personeelsleden hebben een kantoorfunctie. Zie ook het verwijstableau op blz. 568. D. Sc'hilp

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/stadsontwikkeling.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)