Zoelen, 5 februari 1842 – De Bilt, 24 september 1920

Arend François Louis Gerard Henri van den Steen van Ommeren, was twee maal burgemeester, zoon van Diedrich Jacob Arend G.F. en Eleonora Cornelia Ruijsch, gehuwd op 23 maart 1867 met Adrienne Wilhelmine Sophie van Swieten. Hij werd op 13 september 1884 benoemd tot burgemeester van Krommenie als eerste burgemeester van buiten de Zaanstreek.

Op gemotiveerd voorstel van burgemeester Van den Steen van Ommeren, werd door de gemeenteraad op 20 mei 1885 met algemene stemmen besloten; de Burgerschool tot een inrichting van meer uitgebreid lager onderwijs te maken, waar behalve de, verplichte leervakken ook de vakken onder, letters l, o. p. en q. der wet van 7 augustus 1878 zullen worden onderwezen: De Burgerschool, die een belangrijke verbouwing onderging, zal op die wijze aan de eisen des tijds en de behoeften van de gemeente kunnen voldoen.

Geschil

Naar aanleiding van een voorgekomen geschil in de laatst gehouden raadsvergadering, gaf Van den Steen van Ommeren op 30 juli 1890 te kennen tot zijn ontslag als burgemeester van de gemeente Krommenie te zullen verzoeken.

Het plotseling bedanken van de burgemeester werd door velen betreurd. Voor ongeveer zes jaar werd hij door de Koning benoemd. Met nieuwsgierigheid werd de man begroet en al spoedig gaf hij blijken van vaste wil en strenge opvattingen. Als gepensioneerd majoor van het Indische leger toonde hij een zelfstandigheid en werkkracht, waarover velen een woordje te zeggen hadden, niet gewoon aan zulk flink optreden van een hoofd van de gemeente Krommenie.

Hij toonde in vele opzichten, als in de organisatie van de brandweer, bij de aanleg van de waterleiding, op het gebied van onderwijs, bij heersende ziekten, bij onvermogen in het betalen van belastingen, in het strijden tegen onrechtmatige handelingen, bij het verzamelen van het gemeentearchief, bij het reinigen en herstellen van publieke wegen, het dempen van onreine sloten, enz. enz., een man te zijn, die niemand ontzag, en verwierf daardoor veler achting.

Dat zulke handelingen in een kleine gemeente, waar ieder gaarne meespreekt, te eniger tijd tot botsingen aanleiding moesten geven was te voorzien. Hij, de man, die jarenlang in Indië gewoond had en daar tot een hoge rang was opgeklommen, moest dikwijls strijden tegen de meningen van personen van weinig ondervinding, bekrompen van gedachten en daarbij een zekere vreesachtigheid tonende, veeltijds door eigenbelang gekweekt en die personen en zaken niet van elkander durfden onderscheiden.

Van der Steen van Ommeren zal bij velen een goeden indruk achterlaten. Moeilijk zal het zijn hem een opvolger te geven, en jammer, als hier de oude sleur van zaken, zo nadelig voor de vooruitgang van een plaats, weer ingevoerd werd. Het blijkt voor een gemeente van groot belang wie haar hoofd is. (Bron: Heldersche en Nieuwedieper Courant 3 augustus 1890.

Verzoek ingezetenen

Te Krommenie circuleerde op 4 augustus 1890 dan ook een lijst onder de ingezetenen aan burgemeester Van den Steen van Ommeren om hem te bewegen terug te komen op zijn besluit om ontslag te vragen. Burgemeester Van den Steen van Ommeren, heeft per gedrukte missive aan alle ondertekenaars van de lijst, waarbij hem wordt verzocht op zijn aanvraag om ontslag terug te komen, op 6 augustus 1890 bericht, dat hij zich gedrongen voelt om bij zijn eenmaal genomen besluit te volharden.

Op 16 augustus 1890 volgde eervol ontslag. Bij zijn afscheid van de vereniging Werkverschaffing werd hem in de vergadering een aangename verrassing bereid. Bij monde van Cornelis Walig ontving hij namens het bestuur van de vereniging een barometer als blijk van waardering voor de diensten door hem aan die inrichting bewezen. Na Krommenie volgde de gemeente Nijkerk in 1893 waarvan hij tot 1904 de burgervader was.

Het Departement van Oorlog bevorderd bij de militaire administratie, tot majoor-int. de kaptein.int. A. F. L. G. H. van den Steen van Ommeren; tot 1e luitenant-kwartier de 2e luitenant-kwartier.

Van den Steen van Ommeren is een telg uit het patriciërsgeslacht Van den Steen. De Nijmeegse burgemeester Arend François van den Steen (1766-1842) was een broer van zijn overgrootvader Jacob Diederik van den Steen (1751-1823), heer van Ommeren en van Wadestein.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/steen_van_ommeren_arend_van_den.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)