In 1750 in Koog onder de naam Compagnie van Verfmaelders opgerichte verfindustrie, aanvankelijk gedreven door Pieter en Gerrit Storm en Jan van Bentem. Blijkens het assurantiecontract van de verf- en snuifmaalders uit 1739 waren zowel Storm als Van Bentem al eerder eigenaar van één of meer verfmolens. Volgens een advertentie uit 1959 betreft dat het jaartal 1699. Een eeuw later, toen Albert Kluyver tot de firma was toegetreden, groeide het bedrijf uit tot één van de grootste Zaanse verffirma's.

In 1837 werkte Storm van Bentem & Kluyver met zeven verfmolens:

 • De Bootplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoot, Teunis

  (Wormerveer 1859 - Koog 1939)

  Volksdichter. Teun Boot werd geboren in een arm gezin in Wormerveer-Noord en moest op zijn 9e jaar al van school. Hij ontwikkelde zich als autodidact, vertaalde gedichten en een roman ('En zij komt toch') uit het Duits en kreeg vooral bekendheid door zijn wekelijkse gedichten over wel en wee in de Zaanstreek, geplaatst in '
  ,
 • De Stormplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStorm, de

  Mosterdmolen te Assendelft. ook Het Rode Hert genoemd. Het molentje werd in 1808 aan de Nauemase Vaart in Assendelft neergezet. eerder stond het in Krommenie. Verdere gegevens ontbreken.
  ,
 • Het Zeepaardplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZeepaard, Het Gekroonde

  Verf- en loodwitmolen in Koog aan de Zaan, ook De Mok genoemd. De eerste vermelding dateert uit mei 1694. De molen was toen eigendom van Pieter Claasz. Mock. Hij heeft gestaan ten zuiden van de Weelsloot, tussen de tegenwoordige spoorlijn en de Watering. De molen werd gesloopt in 1886.
  ,
 • Het Haasjeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaasje, het

  Verfmolen te Westzaandam, zie: De Haas, de
  ,
 • De Sluiswachterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSluiswachter, de

  Verfmolen. oorspronkelijk ook tabaksstamper, te Oostzaandam. De Windbrief werd gegeven in mei 1696. ln december 1737 werd hij door brand verwoest, waarna herbouw volgde. Hij heeft gestaan aan en ten zuiden van de Noordervaldeursloot, niet ver van de huizen, en werd gesloopt in mei 1897.
  ,
 • De Reizenaarplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReizenaar, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok, zie: De Reiziger.
  .

Het door de firma gebruikte pakhuis Asia, een in 1788 gebouwd traan- en vleethuisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVleethuizen

Benaming van de 17e- en 18e- eeuwse pakhuizen, die ten behoeve van de walvisvaart in gebruik waren 'Vleet' was een synoniem van 'vloot' (Boekenoogen, De Zaanse Volkstaal), in ruime betekenis werd er de gehele uitrusting mee bedoeld die voor de Groenlandvaart gebruikt werd. In de vleethuizen werden harpoenen en andere benodigdheden, roeiriemen en tuigage, alsmede proviand opgeslagen.
voor de walvisvaartplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWalvisvaart

Vorm van scheepvaart, toegespitst op de vangst en verwerking van walvissen. De Nederlandse walvisvaart kende een bloeiperiode van 1614 tot 1770. Aanvankelijk was het monopolie in handen van de Noordse Compagnie. Na beëindiging van het aan hen verleende octrooi in 1642 konden andere reders, waaronder Zaanse, zich gaan ontwikkelen. Door toenemende concurrentie werden grotere gebieden geëxploiteerd en ontstonden mede daardoor nieuwe technieken, zoals ijsvisserij. In de Zaanstreek kwam …
, staat ten zuiden van de vroegere Kogersluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKogersluis

Voormalige sluis in Koog aan de Zaan, die de Zaan verbond met de Polder Westzaan.

De eerste, vroeg 16e-eeuwse, houten sluis lag op de plaats van de Vermaning, in de Koger Hem. Hier ontstond het dorp Koog. Deze sluis werd meermalen vergroot en gerepareerd in 1600 en in 1710. In 1722 ging de sluis in eigendom over van de Banne van Westzaanden naar Koog. In 1729 is deze sluis vervangen door een enkele honderden meters noordelijker aangelegde, nu stenen sluis, naast De Waakzaamheid. Ein…
in Koog.

Bekendmaking

Blijkens akte op de 29ste mei 1854, voor de te Zaandam gevestigde Notaris Cornelis Hondius, in bijzijn van getuigen verleden, is de vennootschap tot uitoefening van de verfmaalderij, en het drijven van handel in verfwaren, onder de firma van STORM, van BENTEM en KLUYVER, opgericht door mejuffrouw Aaltje van Broek, weduwe van Pieter Kluyver en de heren Jan en Albert Kluyver Albertszoon, allen te Koog aan de Zaan, en na het afsterven van mejuffrouw van Broek, door de beide laatstgenoemde heren en de heer Pieter Kluyver Pieterszoon, te Zaandam woonachtig, voortgezet op de 11de maart 1854 ontbonden, en tevens toegestaan, dat de firma worde aangehouden door bovengenoemde heren Albert Kluyver Albertszoon, en Pieter Kluyver Pieterszoon, die, zo alléén als in vennootschap met derden, onder de gezegde firma de fabricage en handel in verfwaren vermogen voort te zetten, evenwel zonder enige verantwoordelijkheid dienaangaande voor de overige gewezen vennoten of hun erfgenamen.

WAARSCHUWING

Alzo Jacobus de Jong, enige jaren bediende is geweest van Cornelis Kuyper en Cornelis Kuyper en Zoon, fabrikeurs in verfwaren en inlandse Potasch, te Wormerveer, en sedert weinige dagen in dienst is gegaan van Storm van Bentem en Kluyver, medefabrikeurs in verfwaren, te Koog; zo worden alle diegenen, die met Cornelis Kuyper en Zoon handel drijven, verzocht, om voornoemde Jacobus de Jong niet meer te erkennen als bediende van Cornelis Kuyper en Zoon, en dus verzocht, in geen opzicht, aangaande hun affaire, te handelen; te meer, daar voornoemde Jacobus de Jong misbruik gemaakt heeft van hunne handtekening, op de 13e juni 1798 en 17e April 1799.

Blijkens akte op de 17de augustus 1854, ten overstaan van de te Zaandam residerende Notaris Hondius en getuigen gepasseerd, hebben de heren Albert Kluyver Albertszoon, en Pieter Kluyver Pieterszoon, kooplieden en fabrikeurs in verfwaren, wonende de eerstgenoemde te Koog aan de Zaan en de laatst gemelde te Zaandam, met elkander een vennootschap aangegaan, en te dien aanzien, onder meerder vastgesteld dat deze vennootschap zich bepalen zal tot het uitoefenen van de verfmaalderij, en het drijven van handel in verfwaren, wordt verstaan een aanvang genomen te hebben, met den 12de maart 1854, voortdurend zal tot zolang dezelve door één der Vennoten wordt opgezegd of met onderling goedvinden ontbonden, en zal worden gedreven onder de firma van STORM, van BENTEM en KLUYVER dat de werkzaamheden aan deze vennootschap verbonden, door de vennoten met gemeenschappelijke overleg, en met assistentie van de heer Albert Kluyver Albertszoon Junior, te Koog aan de Zaan zullen worden verlicht en ten uitvoer gebracht, en dat ieder der vennoten, zo mede de gemelde heer Albert Kluyver Albertszoon Junior, tot de tekening der Firma bevoegd en gerechtigd zal zijn, zonder dezelve echter tot enig ander einde dan voor zaken de vennootschap rechtstreeks betreffende en inzonderheid niet tot het opnemen van gelden of het stellen van borgtochten te mogen bezigen, als wordende tot deze laatste en dergelijke handelingen de verbintenis van beide vennoten, volstrekt vereist.

In 1903 werd Storm van Bentem & Kluyver overgenomen door Handelsonderneming Jan Dekkerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker, Jan

Handelsonderneming en aanvankelijk ook (chemische) industrie te Wormerveer; familie-onderneming vanaf eind 18e eeuw, in 1991 onderdeel van Naarden International te Naarden.

In 1774 richtte Jan Gerbrandsz. Dekker gehuwd met Guurtje Cornelisd. Schenk, samen met zijn zwager Lammert Trip gehuwd met Claartje Jansd. Schenk, de firma Trip & Dekker op, maar in 1778 besloot hij onder eigen naam door te gaan met zijn 'handel in potasch en weedasch', met daarnaast een trashandel. De tras werd…
te Wormerveer en vervolgens in de jaren '60 door H. Stuurman die er de kleine, uit 1861 daterende, verfindustrie van de firma Peereboom aan de Veerdijk in Wormer mee uitbreidde. Na enkele naamswijzigingen is dit laatste bedrijf voortgezet onder de naam SBK-Lakchemie. In 1986 werd SBK-Lakchemie overgenomen door multi-national W.R. Grace & Company, een chemieconcern uit de Verenigde Staten dat ook al bijzonder grote belangen had in de Zaanse cacao-industrie. In 1995 verkocht Grace & Company SBK–Grace Coatings aan de Amerikaanse agro-industrieel Archer Daniels Midland ADM, één van de grootste multi-nationals in de voedselindustrie met haar hoofdkantoor in Chicago, Illinois.

Het voormalig onderkomen van SBK-Lakchemie aan de Veerdijk, Pakhuis Wormerveer, werd na veel juridische touwtrekkerij tussen Rijk, Zaans Erfgoed, de gemeente Wormer en ADM uiteindelijk in 2009 beslecht in het voordeel van het monumentale pand door het de onherroepelijke status van gemeentelijk monument te verlenen.

 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/storm3.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/28 17:46
 • door 86.93.232.243