In 1750 in Koog onder de naam Compagnie van Verfmaelders opgerichte verfindustrie, aanvankelijk gedreven door Pieter en Gerrit Storm en Jan van Bentem. Blijkens het assurantiecontract van de verf- en snuifmaalders uit 1739 waren zowel Storm als Van Bentem al eerder eigenaar van één of meer verfmolens. Volgens een advertentie uit 1959 betreft dat het jaartal 1699. Een eeuw later, toen Albert Kluyver tot de firma was toegetreden, groeide het bedrijf uit tot één van de grootste Zaanse verffirma's.

In 1837 werkte Storm van Bentem & Kluyver met zeven verfmolens:

Het door de firma gebruikte pakhuis Asia, een in 1788 gebouwd traan- en vleethuis voor de walvisvaart, staat ten zuiden van de vroegere Kogersluis in Koog.

Bekendmaking

Blijkens akte op de 29ste mei 1854, voor de te Zaandam gevestigde Notaris Cornelis Hondius, in bijzijn van getuigen verleden, is de vennootschap tot uitoefening van de verfmaalderij, en het drijven van handel in verfwaren, onder de firma van STORM, van BENTEM en KLUYVER, opgericht door mejuffrouw Aaltje van Broek, weduwe van Pieter Kluyver en de heren Jan en Albert Kluyver Albertszoon, allen te Koog aan de Zaan, en na het afsterven van mejuffrouw van Broek, door de beide laatstgenoemde heren en de heer Pieter Kluyver Pieterszoon, te Zaandam woonachtig, voortgezet op de 11de maart 1854 ontbonden, en tevens toegestaan, dat de firma worde aangehouden door bovengenoemde heren Albert Kluyver Albertszoon, en Pieter Kluyver Pieterszoon, die, zo alléén als in vennootschap met derden, onder de gezegde firma de fabricage en handel in verfwaren vermogen voort te zetten, evenwel zonder enige verantwoordelijkheid dienaangaande voor de overige gewezen vennoten of hun erfgenamen.

WAARSCHUWING

Alzo Jacobus de Jong, enige jaren bediende is geweest van Cornelis Kuyper en Cornelis Kuyper en Zoon, fabrikeurs in verfwaren en inlandse Potasch, te Wormerveer, en sedert weinige dagen in dienst is gegaan van Storm van Bentem en Kluyver, medefabrikeurs in verfwaren, te Koog; zo worden alle diegenen, die met Cornelis Kuyper en Zoon handel drijven, verzocht, om voornoemde Jacobus de Jong niet meer te erkennen als bediende van Cornelis Kuyper en Zoon, en dus verzocht, in geen opzicht, aangaande hun affaire, te handelen; te meer, daar voornoemde Jacobus de Jong misbruik gemaakt heeft van hunne handtekening, op de 13e juni 1798 en 17e April 1799.

Blijkens akte op de 17de augustus 1854, ten overstaan van de te Zaandam residerende Notaris Hondius en getuigen gepasseerd, hebben de heren Albert Kluyver Albertszoon, en Pieter Kluyver Pieterszoon, kooplieden en fabrikeurs in verfwaren, wonende de eerstgenoemde te Koog aan de Zaan en de laatst gemelde te Zaandam, met elkander een vennootschap aangegaan, en te dien aanzien, onder meerder vastgesteld dat deze vennootschap zich bepalen zal tot het uitoefenen van de verfmaalderij, en het drijven van handel in verfwaren, wordt verstaan een aanvang genomen te hebben, met den 12de maart 1854, voortdurend zal tot zolang dezelve door één der Vennoten wordt opgezegd of met onderling goedvinden ontbonden, en zal worden gedreven onder de firma van STORM, van BENTEM en KLUYVER dat de werkzaamheden aan deze vennootschap verbonden, door de vennoten met gemeenschappelijke overleg, en met assistentie van de heer Albert Kluyver Albertszoon Junior, te Koog aan de Zaan zullen worden verlicht en ten uitvoer gebracht, en dat ieder der vennoten, zo mede de gemelde heer Albert Kluyver Albertszoon Junior, tot de tekening der Firma bevoegd en gerechtigd zal zijn, zonder dezelve echter tot enig ander einde dan voor zaken de vennootschap rechtstreeks betreffende en inzonderheid niet tot het opnemen van gelden of het stellen van borgtochten te mogen bezigen, als wordende tot deze laatste en dergelijke handelingen de verbintenis van beide vennoten, volstrekt vereist.

In 1903 werd Storm van Bentem & Kluyver overgenomen door Handelsonderneming Jan Dekker te Wormerveer en vervolgens in de jaren '60 door H. Stuurman die er de kleine, uit 1861 daterende, verfindustrie van de firma Peereboom aan de Veerdijk in Wormer mee uitbreidde. Na enkele naamswijzigingen is dit laatste bedrijf voortgezet onder de naam SBK-Lakchemie. In 1986 werd SBK-Lakchemie overgenomen door multi-national W.R. Grace & Company, een chemieconcern uit de Verenigde Staten dat ook al bijzonder grote belangen had in de Zaanse cacao-industrie. In 1995 verkocht Grace & Company SBK–Grace Coatings aan de Amerikaanse agro-industrieel Archer Daniels Midland ADM, één van de grootste multi-nationals in de voedselindustrie met haar hoofdkantoor in Chicago, Illinois.

Het voormalig onderkomen van SBK-Lakchemie aan de Veerdijk, Pakhuis Wormerveer, werd na veel juridische touwtrekkerij tussen Rijk, Zaans Erfgoed, de gemeente Wormer en ADM uiteindelijk in 2009 beslecht in het voordeel van het monumentale pand door het de onherroepelijke status van gemeentelijk monument te verlenen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/storm3.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)