Ten behoeve van de scheepvaart kunstmatig op diepte gehouden geul in de Zaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaan

Belangrijkste waterloop in de Zaanstreek, waar het gebied zijn naam aan dankt. Naar de meest aangenomen theorie ontstaan als veenstroom, een natuurlijke afwateringsstroom voor de naastgelegen veengebieden, in de loop der eeuwen geëvolueerd tot afwateringskanaal en belangrijke scheepvaartweg voor een groot deel van Noord-Holland. Waterstaatkundig wordt als de Zaan beschouwd: de ruim 10 kilometer lange waterloop tussen de dorpen Oost- en Westknollendam in het noorden en de
. Voor de economische ontwikkeling van de Zaanstreek was de diepte van de Zaan steeds van groot belang. Vooral in het verleden, toen zeilschepen tegen wind in laverend over de waterweg moesten kunnen, was ook de breedte van de geul van belang.

Regelmatig werd er door de verschillende Zaanse gemeenten van gedachten gewisseld over de percentages van de bijdragen én over de breedte en diepte van de vaargeul die noodzakelijk was om het alsmaar in omvang toenemende scheepvaartverkeer in goede geulen te geleiden.

In 1915 werd het boezemwater voor gemeenschappelijke rekening van Zaandam, Koog, Zaandijk en Wormerveer op geregelde diepte van 3 meter met een vaargeul van 3.60 M. gebracht. Dat kostte toen ƒ 160.000. Bij onderlinge overeenkomst werd besloten dat de Kamer van Koophandel zou bijdragen ƒ 20.000 van de ƒ53.237 die er voor de gemeenten overbleven, na de subsidies van Rijk en Provincie. De Wormerveerse fabrikanten namen ƒ 10.000 voor hun rekening, zodat Wormerveer ten slotte nog slechts ƒ 3253 te betalen had.

In 1926 werd er door de schippers en de directie van de Alkmaar Packet herhaaldelijk geklaagd over de vele ondiepten en hinderlijke banken in de Zaan. Het uitdiepen van de vaargeul en 't verwijderen van enkele hinderlijke banken zou ƒ 85.600 moeten kosten, waarvan Zaandam en Wormerveer ieder 40 %, De Koog 12 %, Zaandijk en Wormer ieder 4 % zouden betalen volgens het oude contract van 1915. Intussen zijn de toestanden in deze zin verandert, dat Wormer geacht moet worden meer bij te dragen, daar het met 33 Ha. wateroppervlak tegen 39 voor Wormerveer hoge inkomsten trekt uit de forensenbelasting van de Wormerveerse fabrikanten, wier fabrieken op Wormers grondgebied staan. De gemeente Wormerveer wil nu tot een billijke regeling komen en zal daarvoor een bespreking houden met de andere Zaangemeenten, daar zij een bijdrage van ƒ 34.240 zou moeten betalen terwijl Rijk en Provincie niet meer genegen zijn subsidies te verlenen.

De raad van Wormerveer dacht, dat 14 % voor Wormer met zijn 3662 inwoners en 30 % voor Wormerveer met 8650 inwoners een betere verhouding zou zijn. Komt men niet tot een vergelijk in deze, dan bestond het plan om ieder maar voor eigen gebied te laten zorgen, wat dan voor Zaandam met 83 Ha wateroppervlak wat duurder dan 40 % van de onkosten zou worden, doch voor Wormer veel duurder dan de 4 % van voorheen, terwijl Wormerveer dan ongeveer 20 % der totale kosten zou hebben te betalen of de helft van hetgeen, waarvoor het nu zou moeten opkomen.

Na een peiling van de vaargeul in de Zaan, april 1937, waaruit bleek dat ruim 130.000 M2 grond uit de vaargeul verwijderd moet worden om de vereiste diepte in de vaargeul te verkrijgen, stelden B. en W. van Zaandam aan de gemeenteraad voor tot uitdieping over te gaan. De kosten werden geraamd op ongeveer ƒ 100.000. Krachtens een regeling tussen de gemeenten Zaandam, Wormerveer, Koog aan de Zaan, Zaandijk en Wormer, komt 40 % van de kosten voor rekening van Zaandam. De werkzaamheden werden uitgevoerd door Fa. Gebr. Dikkerboom & Sybrandij uit Oudehaske (Fr.)

November 1954 wilde het Zaanse bedrijfsleven haar concurrentiepositie voor naar schatting 12,5 miljoen gulden verbeteren door de tien kilometer lange Zaan vijf meter diepte te geven, de vaargeul te verbreden tot veertig meter en de vijf bruggen en sluizen te vernieuwen of te verdiepen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/vaargeul.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)