wijkoverleg

Door de gemeente Zaanstad erkend orgaan dat gevraagd en ongevraagd adviezen geeft over onderwerpen als milieu. bebouwing en verkeer, met als doelstelling het in stand houden en bevorderen van het algemeen woon- en leefklimaat binnen de grenzen van de voormalige gemeente Wormerveer. Deze doelstelling tracht men te realiseren door het activeren van bewoners en organisaties. Na de Samenvoeging van de diverse gemeenten tot Zaanstad in 1974 ontstonden in sommige voormalige Zaangemeenten Wijkraden. Deze ontbrak in Wormerveer en in het kader van de Nota Openbaarheid en Bestuur werd naar een alternatief gezocht. In 1979 peilde de gemeente Zaanstad de behoefte aan georganiseerd overleg bij de buurthuizen en de Wormerveerse Gemeenschap. Na een overlegperiode kwam een model voor een adviesorgaan tot stand. Hierbij werd gekozen voor een overlegstructuur met afgevaardigden van maatschappelijke organisaties. Politieke partijen kregen de mogelijkheid om waarnemers naar de (maandelijks te houden) vergaderingen te sturen. Onderwerpen waarmee het wijkoverleg zich bezighield waren (zijn) het behoud van de Polikliniek Wormerveer, de aanleg en bouw van de Noordweg-Noordbrug, de verbetering van de verkeerscirculatie, het houden van acties voor verbetering van het milieu, het participeren in projectgroepen ten behoeve van de stadsvernieuwingen,het behoud van de tuin van het voormalige kraamcentrum (De Behouden Hot) en het geven van adviezen omtrent bouw- en hinderwetvergunningen. Naast het bestuur bestaat het wijkoverleg uit drie werkgroepen: Verkeer, Milieu en Bouwen. Zaken die op een bepaalde buurt of wijk betrekking hebben worden in een vooroverlegbijeenkomst met de buurtbewoners besproken alvorens tot standpuntbepaling wordt overgegaan. Het wijkoverleg is een vrijwilligersorganisatie en ontvangt een kleine gemeentelijke subsidie. Bestuur en werkgroepen tellen 17 leden. R. Woudsma

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/wijkoverleg.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)