zuiderpolder

Polder in Assendelft, oostelijk en westelijk van de Dorpsstraat en het Zuideinde.

Met de aangrenzende Noorderpolder is de Zuiderpolder één der vroegst bewoonde delen van de Zaanstreek. De twee polders vormen de Assendelverpolder. Al rond het begin van de jaartelling vestigden zich hier de eerste bewoners, die weer wegtrokken toen de waterspiegel rees en het gebied verziltte. Vanaf de 10e eeuw werd de nog ongedeelde polder vanuit de hoger gelegen duingebieden steeds verder voor bewoning geschikt gemaakt, het noordelijk deel het eerst. De scheiding tussen Noorder- en Zuiderpolder kwam pas tot stand in de tweede helft van de 17e eeuw, toen de Nieuwedijk, ook wel Zijdewindsdijk werd opgeworpen. Op deze dijk werd later de Communicatieweg aangelegd.

In 1871 werd Poldermolen De Hoop aan de westkant van de Nauernasche Vaart in de Zuiderpolder geplaatst. Deze verving de afgebrande molen De Bul. Meer informatie over de molens en de Zuiderpolder vindt u op de daartoe samengestelde pagina van de molendatabase.

De Zuiderpolder ligt tussen de provinciale weg N246, De Nauernasche Vaart, de Communicatieweg en de Assendelver Zeedijk en omvat onder ander de Vlietpolder en de Veenpolder en het lint van Assendelft. De Zuiderpolder was tot het einde van de 19e eeuw groter dan tegenwoordig het geval is. Bij de aanleg van het Noordzeekanaal ging een deel van de polder door doorgraving verloren. Latere verbredingen van het kanaal zorgden eveneens voor grondverlies. Bij een van die verbredingen ging vrijwel de gehele buurtschap Buitenhuizenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBuitenhuizen (polder)

Voormalige buitendijkse polder, vroeger geheel behorend tot het grondgebied van Assendelft, na de inpoldering van het IJ en het graven van het Noordzeekanaal grotendeels in de IJ-polders bij Spaarndam, dus ten zuiden van het kanaal, gelegen.
verloren.

De studiecommissie Assendelver Veenpolder is in 1975 ernstig bezorgd over de manier, waarop de polder gekozen dreigt te worden voor vestiging voor een vuilstortplaats voor Zaanstad. In een brief meldt de studiecommissie dat de besluitvorming bedroevend is verlopen. Het gemeentebestuur van Assendelft heeft destijds de mening van de Assendelver bevolking, die gekant is tegen de vuilstortplaats, genegeerd.

De commissie vindt ook dat de stortplaats te dicht bij de woonkernen Assendelft en Westzaan zou komen en bovendien op het fouragegebied van het vogelbeschermingsgebied De Reef. Als alternatief noemt de commissie het reeds in uitvoering zijnd grondverbeteringsobject in de Zuiderpolder, waar 30 ha land beschikbaar is.

Zie ook: Landschappenplugin-autotooltip__default 3.6.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zuiderpolder.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/16 20:09
  • door jan