buitenhuizen

Voormalige buitendijkse polder, vroeger geheel behorend tot het grondgebied van Assendelft, na de inpoldering van het IJ en het graven van het Noordzeekanaalplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNoordzeekanaal

Kanaal dat Amsterdam sinds 1876 met de Noordzee verbindt. Daartoe werd de duinenkust doorgraven bij Velsen en het vervolgens ontstane IJmuiden. Een sluizencomplex en twee zich ruim 1500 meter in zee uitstrekkende pieren werden tevens aangelegd. Het kanaal, grotendeels met de hand gegraven waar 'Holland op z'n smalst' is, vormt een ruim 26,5 km lange verbinding tussen Noordzee en IJsselmeer en is van grote betekenis, niet alleen voor Amsterdam als havenstad, maar ook voor de Zaans…
grotendeels in de IJ-polders bij Spaarndam, dus ten zuiden van het kanaal, gelegen.
De aan de noordkant gelegen kleine polder (ongeveer 92 hectare) wordt begrensd door onder andere Assendelver Zeedijk en Noordzeekanaal. Buitenhuizen Was een buitendijks schiereiland in het Wijkermeerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWijkermeer

Voormalig meer, de noordwestelijke uitloper van het IJ, tussen Assendelft, Beverwijk, Velsen, Santpoort en Spaarndam.

Over de ontstaansgeschiedenis van het meer is weinig bekend. Mogelijk was het meer aanvankelijk een diepe kom, die door verschillende doorbraken met het IJ in contact kwam. Vanaf ongeveer 1100 tot 1357 vormde het meer een serieuze bedreiging voor het land benoorden het IJ; het stond via het IJ in direct contact met de Zuiderzee en via het Kromme IJ met de Schermer e…
en werd een `buitenpolder` in het midden van de 16e eeuw (besluit daartoe: 1522). Het buiten de Zeedijk brengen van de polder verkortte de afstand van deze dijk aanmerkelijk en verhoogde dus de veiligheid. Toen nadien de dijk van Buitenhuizen brak, bleef de Assendelver polder inderdaad voor overstroming gevrijwaard.

De inwoners van het buitendijkse Buitenhuizen vielen onder het bestuur van het Hoogheemraadschapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoogheemraadschappen

Zelfstandige lichamen, opgericht door Provinciale Staten en belast met de waterstaatszorg in een uitgebreid en welomschreven gebied. Ze worden bestuurd door een dijkgraaf en hoogheemraden benevens hoofdingelanden, een college, vergelijkbaar met dat van de burgemeester, wethouders en raadsleden die tezamen een gemeente besturen. (Zie
. De Pont Buitenhuizen vaart op de plaats waar vroeger het meest oostelijke punt van de polder lag. Bij de verbreding van het Noordzeekanaal omstreeks 1930 ging enige grond verloren. Verschillende landerijen werden toen verkocht aan de Staat en er vond een verlegging van de Assendelver Zeedijk plaats. Waarbij de Buitenhuizer braak en de Westerbraak werden gedempt. Van oudsher voer vanuit Buitenhuizen een veer over het IJ, dat tot op heden (thans over het Noordzeekanaal) in stand is gehouden. Handelsartikelen uit Haarlem, Leiden en Gouda kwamen hier het Noordhollandse Noorderkwartier binnen. Op één na (een nog aanwezige boerderij) verdwenen de ongeveer dertig panden van de buurtschap bij een verbreding van het Noordzeekanaal omstreeks 1930.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/buitenhuizen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)