gemeenteziekenhuis_wormerveer

Het in 1905 geopende Gemeenteziekenhuis aan de Paul Krugerstraat te Wormerveer

Onder veel belangstelling vierde dr. Pieter Cornelis Korteweg, lid van de gemeenteraad, op 3 februari 1904 zijn zilveren jubileum als geneesheer van de gemeente Wormerveer. Er werd druk gevlagd, de scholen hadden vakantie en werklieden op de fabrieken kregen een uur vrijaf om dr. Korteweg te complimenteren. Er was een commissie samengesteld onder voorzitterschap van burgemeester, jhr. mr. T.A.M.A. van Humalda van Eysinga, om geld in te zamelen voor een huldeblijk aan de jubilaris.

De commissie wenste geen geschenk aan te bieden, ze wilde liever een plan verwezenlijken dat Korteweg reeds jaren in zijn hoofd had; het stichten van een ziekenhuis. De kosten daarvan werden op f 15.000 begroot, de gulle gevers tekenden zelfs voor een bedrag van meer dan f 16.000. De jubilaris nam deze som aan op voorwaarde, dat er een ziekenhuis voor zou worden opgericht, het 'Korteweg-Ziekenhuis' om het later over te kunnen dragen aan de gemeente.

Een voorstel van de gemeenteraad van Wormerveer betreffende het bouwen van een ziekenhuis en de verbouwing van het bestedelingenhuis, naast welke het eerstgenoemde zal verrijzen, is het aanleggen van een verbindingsweg van de Marktstraat naar de Transvaalstraat en verder naar het Sluispad. De kosten hiervan werden op ƒ 23,500 begroot. Van dr. Korteweg was een schrijven ontvangen, dat hij het door hem ontvangen fonds voor de bouw van een ziekenhuis aan de gemeente afstond, als bijdrage in de kosten van bovengenoemd werk.

Op 20 februari 1904 laat Gemeentewerken Wormerveer weten een bekwaam Bouwkundig Opzichter bij de bouw van een Ziekenhuis en Bestedelingenhuis te Wormerveer te zoeken tegen een salaris ƒ70 per maand. Brieven en referentiën te zenden aan architect G.J. Hiddink, te Wormerveer.

Burgemeester en wethouders van Wormerveer maken bekend, dat zij op 3 mei 1904, in het openbaar zullen aanbesteden: Het bouwen van een ziekenhuis en een bestedelingenhuis en het verbouwen van het bestaande bestedelingenhuis, in één perceel. De Gemeenteraad van Wormerveer besloot op 20 mei 1904 de bouw van een ziekenhuis met bijbehorende werken op te dragen aan de laagste inschrijver, de Heer S. te Velsen, voor f 21,793.

De gemeenteraad van Wormerveer heeft op 23 juli 1904 gunstig beschikt op het verzoek van de Vereniging Volksgezondheid om de door haar te benoemen wijkverpleegsters van gemeentewege kost en inwoning in het ziekenhuis te verschaffen, onder bepaling, dat de vereniging jaarlijks ƒ 100 in de gemeentekas stort, en dat bij voorkomende gevallen de verpleegdiensten ten behoeve van de gemeente voorgaan bij die aan particulieren.

Het Burgerlijk Armbestuur van de gemeente Wormerveer roept op: Sollicitanten naar de betrekking van Vader en Moeder in het Bestedelingenhuis, tevens belast met het toezicht op het daaraan verbonden ziekenhuis, op een salaris van ƒ250.— per jaar, benevens kost, inwoning en geneeskundige hulp. De man moet geschikt zijn, ook als Directeur van het Werkhuis te fungeren, salaris ƒ200.- per jaar. Gegadigden moeten zijn: Echtelieden zonder kinderen, P. G., gezond, niet boven 45 jaar oud. Aanbiedingen schriftelijk, met opgave van leeftijd, vroegere en tegenwoordige werkkring, en afschrift van getuigschriften, worden ingewacht bij de Voorzitter van het Burgerlijk Armbestuur, vóór 5 november 1904.

Dondermorgen 9 februari 1905 is met enige plechtigheid het nieuwe ziekenhuis geopend. Het ingezamelde stichtingskapitaal werd door dr. Korteweg aan de gemeente overgedragen en is met een gemeentelijke lening van ruim f 35,000 aangevuld voor het bouwen van een ziekenhuis. Bij de opening waren alle leden van de Raad tegenwoordig en werd het woord gevoerd door Burgemeester Van Humalda van Eijsinga.

De inrichting bood plaats aan 40 á 50 patiënten en is in moderne stijl, opgetrokken, voorzien van alle gemakken. Het onderkomen bevatte twee zes-persoons kamers en twee één-persoons kamers. Er was een operatiekamer, het beddenhuis werd later uitgebreid en in 1945 kwam er ook een verloskamer met opnamecapaciteit voor twaalf kraamvrouwen. Operaties werden tot 1945 verricht door de Amsterdamse chirurg Backer. Na 1945 werd er geopereerd door chirurgen uit het Gemeenteziekenhuis te Zaandam, geassisteerd door de plaatselijke huisartsen die ook narcose toedienden.

In 1967 raakte het ziekenhuis haar vergunning kwijt, waarna het nog tot midden jaren tachtig als kraamkliniek functioneerde. Het markante gebouw werd daarna gesloopt om plaats te maken voor een seniorenflat.

Naar dr. Pieter Cornelis Korteweg is de Doctor Kortewegstraat vernoemd ter hoogte van het voormalige Gemeenteziekenhuis. In het Zaans Medisch Centrum is de Korteweg Kliniek gevestigd, een professionele kliniek voor specialistische medische zorg met een zeer divers aanbod van behandelingen, variërend van de behandeling van obesitas tot en met de begeleiding bij het stoppen met roken.

  • gemeenteziekenhuis_wormerveer.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/06/03 12:56
  • door zaanlander