Amsterdam, 1 november 1914 - Wormerveer 17 december 2004

Johanna Antonia (Han) Hille-​Kalsbeek, juf Kals­beek, voorvecht­ster van de Vrouwen­be­weg­ing in de Zaanstreek, onderging haar eerste politieke vorming in de Arbeiders Jeugd Centrale. Zij was al vroeg actief in de vrouwenbeweging, reeds in de jaren '30 assisteerde zij de secretaresse van de Bond van Sociaal Democratische Vrouwenclubs en organiseerde cursussen in het Bennekomse vormingscentrum De Born om vrouwen meer bewust te maken van de mogelijkhe­den in de samenleving.

Zij kwam in het oorlogsjaar 1941 naar Zaandam, als onderwijzeres verbonden aan de toen­ma­lige school 6, de lat­ere Duinjager​school. Als eerste vrouw onderwees zij jonge vrouwen die bij Verkade werkten in de Verkade-​school. De vrouwen wer­den daar voor­bereid op het leven als vrouw en moeder zodra zij het huwelijk zouden instap­pen en dan ook niet meer mochten werken.

Na de oorlogsjaren waarin zij betrokken was bij de door de illegaliteit opgezette Noodorganisatie werd zij opnieuw actief in de Vrouwen­be­weg­ing. Niet uitsluitend in de Zaanstreek, maar ook lan­delijk was zij lid van de Rooie Vrouwen en sec­re­taris van de Bond van Soci­aal Democ­ra­tis­che Vrouwenclubs.

Met haar man, Rinus Hille, PvdA-​wethouder, loco-​ en oud-burgemeester van Zaan­dam en laat­ste burge­meester van Wormerveer tot de samen­voeg­ing van de zeven Zaange­meen­ten, betrok zij een woning aan de Burcht. Han Hille was geridderd in de Orde van Oranje Nas­sau, een onder­schei­d­ing die zij ver­di­ende dankzij haar vele activiteiten op het gebied van de vrouwen­be­weg­ing. In 1987 ontv­ing zij als eerste de Ina Kakes-​Veenprijs, de Eman­ci­patieprijs van de gemeente Zaanstad.

Han wordt gerekend tot één van de oprichters van de Fed­er­atieve Vrouwen­raad Zaanstad. Een Vrouwen­raad die in het jaar 2001 is opge­heven. Tevens vervulde zij een func­tie bij de Sticht­ing Gezinszorg. Een bewogen vrouw die zich inzette voor de ver­be­ter­ing van de rol van de vrouw in de maatschap­pij. Op haar 73ste, nog altijd actief in werk­groepen en dis­cussieclubs, in het Wijkover­leg en in de gemeen­telijke com­missie voor de beroep­schriften kondigde ze aan: „Maar ik ga me verder terugtrekken. De jon­geren zullen het moeten gaan overnemen.”

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/hille_kalsbeek.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)