hoop14

Fonds van weldadigheid, te Zaandam, gesticht in 1835. In dat jaar bestemde de Amsterdamse commissionair in effecten Jacob de Hoop bij testamentaire beschikking drie-kwart van zijn vermogen voor de verzachting van het lot van armen en noodlijdenden binnen de gemeente Zaandam.
Twee dagen na het passeren van de akte overleed hij. Jacob de Hoop was geboren Zaandammer, zoon van een doopsgezinde dominee. Het testament bevatte enkele bijzondere bepalingen. Zo moest met zekerheid zijn aangetoond dat de erflater niet schijndood zou worden begraven. Het testament werd aangevochten (zie de tekst in de marge), maar na anderhalf jaar besliste de Koning dat de gemeente de schenking mocht aanvaarden.

Het vermogen bestond uit effecten en ander waardepapier met een gezamenlijke waarde van f 160.000. voor die tijd een zeer hoog bedrag. Een te benoemen bestuur diende de uitkeringen te regelen. De rente-inkomsten bleken uiteindelijk niet voldoende om alle behoeftigen te steunen. Daarom richtten de bestuurders van het Fonds zich in 1877 met een opmerkelijk voorstel tot de gemeente. Zij verzochten een vergunning tot het aanleggen van een tolbrug over de Zaan. De tolgelden zouden voldoende inkomsten garanderen om de uitkeringen tot in lengte van jaren voort te zetten.
Hoewel de minister van Financiën zich tegen het verlenen van de vergunning verzette, tolheffing paste naar zijn oordeel niet meer in de tijd, werd de toestemming gegeven. In 1881 werd de Hoopbrugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoopbrug

Voormalige loopbrug, oorspronkelijk de Jacob de Hoopbrug, ook bekend als de Magere Brug, Loopbrug of Brug der Zuchten over de Zaan te Zaandam, ongeveer driehonderd meter zuidelijk van de tegenwoordige Prins Bernhardbrug. Het ontwerp was afkomstig van architect J. van der Koogh, gemeentearchitect in dienst van de gemeente Zaandam.
aanbesteed, een jaar later werd hij opengesteld. De bouwkosten bedroegen ruim f 20.000 voor een brug met 100 meter lengte. Het toltarief bedroeg 1 cent voor voetgangers, 2 cent voor kruiwagens 21/2 cent voor runderen en paarden en 12 cent voor beladen wagens.

De jaarlijkse inkomsten waren zeer bevredigend. Pas na 30 jaar gingen er stemmen op om de tolheffing te beëindigen. De gemeente Zaandam kocht in 1912 de brug voor f 28.000 en schafte in 1914 het tolgeld af. De twee meter brede Hoopbrug werd in 1942 gesloopt, na aanleg van de Prins Bernhardbrugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBernhardbrug, Prins

Prins Bernhardbrug te Zaandam, gezien naar het westen. Op de achtergrond de grote, inmiddels verdwenen, gashouder van het gemeentelijk gasbedrijf. Rolbasculebrug, ontworpen en uitgevoerd door bouwkundig opzichter D. Voet, werkzaam sedert 1919 bij de dienst Gemeentewerken. Aanvankelijk één der twee, later drie en nog later één der vier bruggen, de in 1938 meest noordelijke, die het gemotoriseerd verkeer in Zaandam tussen Westzijde en Oostzijde met elkaar verbonden, gebouwd in…
. Het Fonds de Hoop heeft nog een aantal jaren, naar zijn doelstelling, steun verleend in bijzondere gevallen van sociale nood tot in de jaren '60 tenslotte zodanig op het aanvankelijke vermogen was ingeteerd dat het zijn betekenis verloor. Er kon geen zekerheid worden verkregen of het daarna formeel is opgeheven.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/hoop14.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)