hoopbrug

De Hoopbrug en de gasfabriek aan de Westzijde in 1925, gezien vanaf het fabriekspand van de mengvoederfabriek van Zwaardemaker. Bron Gemeentearchief Zaanstad

Voormalige loopbrug, oorspronkelijk de Jacob de Hoopbrug, ook bekend als de Magere Brug, Loopbrug of Brug der Zuchten over de Zaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaan

Belangrijkste waterloop in de Zaanstreek, waar het gebied zijn naam aan dankt. Naar de meest aangenomen theorie ontstaan als veenstroom, een natuurlijke afwateringsstroom voor de naastgelegen veengebieden, in de loop der eeuwen geëvolueerd tot afwateringskanaal en belangrijke scheepvaartweg voor een groot deel van Noord-Holland. Waterstaatkundig wordt als de Zaan beschouwd: de ruim 10 kilometer lange waterloop tussen de dorpen Oost- en Westknollendam in het noorden en de
te Zaandam, ongeveer driehonderd meter zuidelijk van de tegenwoordige Prins Bernhardbrugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBernhardbrug, Prins

Prins Bernhardbrug te Zaandam, gezien naar het westen. Op de achtergrond de grote, inmiddels verdwenen, gashouder van het gemeentelijk gasbedrijf. Rolbasculebrug, ontworpen en uitgevoerd door bouwkundig opzichter D. Voet, werkzaam sedert 1919 bij de dienst Gemeentewerken. Aanvankelijk één der twee, later drie en nog later één der vier bruggen, de in 1938 meest noordelijke, die het gemotoriseerd verkeer in Zaandam tussen Westzijde en Oostzijde met elkaar verbonden, gebouwd in…
. Het ontwerp was afkomstig van architect J. van der Koogh, gemeentearchitect in dienst van de gemeente Zaandam.

De Hoopbrug werd in 1882 geopend en was een tolbrugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTol

Betaling die men verschuldigd is voor het gebruik van zekere wegen, bruggen, tunnels, kanalen, vaarten en rivieren. In de Zaanstreek waren tolgelden tot in de laren '30 van de 20e eeuw een gemeentelijke bron van inkomsten. Op 'strategische plekken' in de streek waren tolhekken geplaatst. Tegen de tolheffing is in de jaren '20 en '30 veelvuldig actie gevoerd, het voortouw daartoe werd genomen door de
. Wie de twee meter brede en 150 meter lange brug wilde passeren moest tol betalen. De tolgelden werden dankzij het Fonds de Hoopplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoop, Fonds de

Fonds van weldadigheid, te Zaandam, gesticht in 1835. In dat jaar bestemde de Amsterdamse commissionair in effecten Jacob de Hoop bij testamentaire beschikking drie-kwart van zijn vermogen voor de verzachting van het lot van armen en noodlijdenden binnen de gemeente Zaandam.
, geïnitieerd door Jacob de Hoop, grotendeels ter beschikking gesteld aan de minder bedeelden in Zaandam.

Voor voetgangers kon de brug een behoorlijke tijdsbesparing opleveren. Het was fietsers niet toegestaan zich rijdend over de brug te begeven.

Hij lag midden in een bocht en had een doorvaartwijdte van slechts 9,5 meter. Reeds in 1934 werd besloten de toen al bouwvallige Hoopbrug te slopen. Het zou tot 1941 duren voor de Bernhardbrug, door de bezetter Troelstrabrug genoemd, kon worden geopend en de Hoopbrug kon worden gesloopt.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/hoopbrug.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/11 21:18
  • door jan