industrieschap

In 1953 opgericht samenwerkingsverband tussen acht Zaanse gemeenten (Assendelft, Koog, Krommenie, Westzaan, Wormer, Wormerveer, Zaandam en Zaandijk) en de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zaanlandplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKamer van Koophandel en fabrieken voor de Zaanstreek

Prins Bernhardbrug Door de wet ingesteld orgaan ter behartiging van de economische belangen van industrie, ambacht en dienstverlening. Aanvankelijke benaming Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zaanland: op verzoek van de Kamer op l juli 1988 tot huidige naam gewijzigd.
. Het Industrieschap beoogde verdere industriële ontwikkeling van de streek en kreeg daartoe de gronden in beheer die de toen nog afzonderlijke gemeenten hadden bestemd (en al of niet ingericht) voor de vestiging van nieuwe bedrijven. Het schap was gevestigd in het toenmalige gebouw van de Kamer van Koophandel, Westzijde 39 in Zaandam; directeur werd mr. W.M. Otten.

Hoewel het Industrieschap ogenschijnlijk weinig resultaten boekte en in de jaren '60 (na de geleidelijke toetreding van de gemeenten tot het Ontwikkelingsschap Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOntwikkelingsschap Zaanstreek

Op 21 maart 1965 ingesteld bestuurlijk samenwerkingsorgaan van een aantal Zaangemeenten met het doel om door gemeenschappelijke regelingen het voorzieningenpeil te verbeteren. In feite was de oprichting van het schap de voornaamste stap op de weg tot de vorming van Zaanstad. De instelling was het gevolg van een in 1964 aan het Instituut voor Bestuurswetenschappen verstrekte opdracht. Dit instituut had de Commissie Belinfante, genoemd naar haar voorzitter samengeste…
) geruisloos is verdwenen, heeft het wel degelijk bijgedragen aan de naoorlogse ontwikkeling van de Zaanstreek. Zo werd de ontwikkeling van de Achtersluispolderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAchtersluispolder

Polder, oorspronkelijk Sluispolder, gelegen buiten de Noorder IJ- en Zeedijk in Zaandam, het meest zuidelijke gebied van Zaanstad, aan drie zijden omgeven door Zijkanaal G, het Noordzeekanaal en Zijkanaal H. Vermoedelijk viel de Sluispolder rond de 13e eeuw, de tijd van de eerste omvangrijke bedijkingen, droog. De polder werd in de 16e eeuw ingedijkt. Weliswaar dateert de polder uit de Middeleeuwen maar was in die periode nooit bewoond of bebouwd. Ook industrie, in de vorm van…
tot industriegebied werd door het schap ter hand genomen. Belangrijk waren ook de stimulansen die van het Industrieschap uitgingen ter verbetering van de infrastructuur. Met name bij de opinievorming over de noodzaak tot ondertunneling van het Noordzeekanaalplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCoentunnel

Door Rijkswaterstaat, directie Sluizen en Stuwen ontworpen en tussen 1961 en 1965 aangelegde, 1283 meter lange ondertunneling van het Noordzeekanaal als deel van de Ringweg A 10 Amsterdam en de Coentunnelweg A8 tussen de Zaanstreek en achterliggend Noord-Holland. De lengte van het onderwatergedeelte is 587 meter, de afrit aan de Zaanse kant 300 meter. De tunnel is zo diep aangelegd dat het Noordzeekanaal ter plaatse een diepte van 15,5 meter beneden NAP kan behouden bij een bodembree…
speelde het een rol; directeur mr. Otten wasactief lid van het zogenoemde Tunnelcomité. Bovendien kan worden aangenomen dat het Industrieschap gold als een der eerste samenwerkingsverbanden van de Zaanse gemeenten. Het maakte de bestuurders vertrouwd met de gedachte aan samenvoegingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSamenvoeging

In de Zaanstreek zijn herhaaldelijk samenvoegingsplannen voorgesteld; een aantal daarvan werd ook daadwerkelijk uitgevoerd. Het bekendst zijn de samenvoeging tot de stad Zaandam in 1811 en die tot Zaanstad in 1974, hierachter apart behandeld. Daarnaast is de samenvoeging van
, zoals die per 1 januari 1974 tot stand is gekomen.

  • Zie ook: Ontwikkelingsschap Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOntwikkelingsschap Zaanstreek

    Op 21 maart 1965 ingesteld bestuurlijk samenwerkingsorgaan van een aantal Zaangemeenten met het doel om door gemeenschappelijke regelingen het voorzieningenpeil te verbeteren. In feite was de oprichting van het schap de voornaamste stap op de weg tot de vorming van Zaanstad. De instelling was het gevolg van een in 1964 aan het Instituut voor Bestuurswetenschappen verstrekte opdracht. Dit instituut had de Commissie Belinfante, genoemd naar haar voorzitter samengeste…
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/industrieschap.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)