Polder, oorspronkelijk Sluispolder, gelegen buiten de Noorder IJ- en Zeedijk in Zaandam, het meest zuidelijke gebied van Zaanstad, aan drie zijden omgeven door Zijkanaal G, het Noordzeekanaal en Zijkanaal H. Vermoedelijk viel de Sluispolder rond de 13e eeuw, de tijd van de eerste omvangrijke bedijkingen, droog. De polder werd in de 16e eeuw ingedijkt. Weliswaar dateert de polder uit de Middeleeuwen maar was in die periode nooit bewoond of bebouwd. Ook industrie, in de vorm van molens, scheepswerven of traankokerijen, ontbrak. Het gebied is tot in de 20ste eeuw in gebruik geweest als veeteeltgebied.

Doordat niet alleen Amsterdam maar ook de landelijke overheid zich met het ontwerp van het in 1876 geopende Noordzeekanaal bemoeide kreeg de polder in 1879 een rechtstreekse verbinding met de zeesluizen bij IJmuiden.

De Eerste Wereldoorlog maakte de aanleg van een militair vliegveld binnen de Stelling van Amsterdam noodzakelijk. Gehaast werd er in augustus 1914, een mini-luchthaven aangelegd in de Achtersluispolder. Afgezien van het naastgelegen, in aanbouw zijnde pakhuis De Vrede was de grond daar toen nog maagdelijk. Met de aanleg van een start- en landingsbaan werd het prototype van Schiphol een feit. Dat wil zeggen: voor even. De polderbodem was namelijk zo zompig dat er ’s winters geen vliegtuig van de grond kon komen. Er moest dus een nieuwe plek worden gevonden en daarmee was de rol die Zaandam in de geschiedenis van de luchtvaart speelde voorbij.

Vanaf 1917 werd de Achtersluispolder een vestigingsplaats voor industrie. Toen werd De Vredeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrede, De

Fabriekspand in de Achtersluispolder, aan het Noordzeekanaal ter hoogte van Zijkanaal H, het Barndegat. De bouw kwam tot stand naar een ontwerp van architect S.B. van Santé, in opdracht van zakenman Van Odijck, toenmalig directeur van de rijstpellerijen van de firma
, nog steeds het meest markante gebouw in het industriegebied, gebouwd waarna de jachtwerf van Kraaier werd gevestigd.

Gedurende de tweede wereldoorlog werd de Achtersluispolder door de Duitsers geheel onder water gezet om een geallieerde landing in de Zaanstreek tegen te gaan.

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er behoefte in Zaandam een gebied in te richten ten behoeve van het bedrijfsleven. Met name waar ruimte kon worden gecreëerd voor de zwaardere industrie. De landelijke politiek stuurde aan op vertrek van grote bedrijven uit de binnensteden door systematischer en consequenter op te treden zo nodig onder dwang van het vergunningenstelsel. Door deze ontwikkeling ontstond ook bij ondernemers de wens zich buiten de bebouwing van de steden gaan vestigen. Daarnaast boden de buitengebieden de industrie meer mogelijkheden in vergelijking met de binnenstedelijke huisvesting, waarbij sprake is een betere bereikbaarheid en ontsluiting. De beslissing de Achtersluispolder te vestigen, destijds natuurgebied, resulteerde tot enig verzet van de natuurminnende burger, niettemin werden de eerste palen voor bebouwing geslagen en wel aan de Sluispolderweg, die als een slagader door het gebied voert.

Als eersten vestigden zich grote houthandels en machinefabriek Bührs in het gebied. De Achtersluispolder was het eerste buiten de bebouwde kom ontwikkelde industriegebied van de Zaanstreek. De eind jaren vijftig gegraven Isaac Baartplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBaart, Isaäc

Leiden, 9 februari 1914 - Zaandam, 17 oktober 1967

Burgemeester van Zaandam van april 1966 tot oktober 1967. Isaäc Baart werd geboren te Leiden, als 15-jarige jongen trad hij in dienst bij de Algemene Nederlandse Metaalbewerkers Bond. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij op het hoofdkantoor van de Verenigde Blikfabrieken te Amsterdam; na de oorlog keerde hij terug in het vakverenigingswerk. Hij werd in 1953 secretaris van de inmiddels omgedoopte Algemene Nederlandse Metaal B…
- en Dirk Metselaarplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMetselaar, Dirk

Zaandam 20 april 1909 - Zaandam 18 september 1975

Raadslid vanaf 1935 van de gemeente Zaandam en wethouder vanaf 1956 tot 1974.

Dirk Metselaar werd op twaalfjarige leeftijd lid van de Arbeiders Jeugd Centrale. Zes jaar later werd hij lid van de SDAP, en weer zes jaar later werd hij penningmeester van de afdeling Zaandam van deze partij. In september 1935 kwam hij, 26 jaar oud, in de gemeenteraad van Zaandam. Hij bleef daarin zitting houden tot de ontbinding van de raad door de…
-haven vormden een belangrijke vestigingsfactor. Nadien vestigde Aholdplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAhold nv, Koninklijke

Het laatste Ahold-logo De naam Koninklijke Ahold werd gevoerd tot 23 juli 2016, daarna werd Ahold Delhaize de handelsnaam als primaire detailhandelsorganisatie, die levensmiddelen en andere consumentenproducten verkoopt via winkelketens in Nederland als
een distributiecentrum en een Centrale Slagerij in de Achtersluispolder. De Achtersluispolder is volledig in gebruik als industriegebied. De aanvankelijk slechte bereikbaarheid over land werd verbeterd in 1987, toen er een aansluiting op de Coentunnelweg kwam.

De Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder 1) is opgericht om voorwaarden te creëren opdat de leden van de BIA optimaal kunnen ondernemen, door middel van belangenbehartiging en stimulering van samenwerking tussen de bedrijven onderling en met de overheden.

Dankzij de tweede Coentunnel is de bereikbaarheid van het industriegebied aanmerkelijk verbeterd.

In 2016 werden vluchtelingen opgenomen in de zogenoemde Bajesboot, afgemeerd aan de Isaac Baart-haven. In 2017 werd een fietspad opgeleverd waardoor fietsers zich autoluw en stoplichtloos naar Amsterdam-Noord kunnen begeven.

Zie ook: Economische geschiedenis 3.6.3plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEconomische ontwikkeling van de Zaanstreek na 1800

3.1. Economische stagnatie

3.1.1. Stagnatie, armoede

Zie ook:

De Franse tijd betekende een absoluut dieptepunt in de economische ontwikkeling van de Zaanstreek. Het zou daarna nog een halve eeuw duren eer van een substantieel economisch herstel sprake was. Van de eertijds zo bloeiende en rijk geschakeerde stuwende nijverheid was omstreeks 1815 nog een beperkt aantal oudere bedrijfstakken over de


  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/achtersluispolder.txt
  • Laatst gewijzigd: 2021/02/15 06:19
  • door zaanlander