Aanvankelijk samenwerkingsverband van diverse (milieu)organisaties met als doelstelling het bevorderen van het milieubewustzijn. Later omgezet in een vereniging met in 1990 ongeveer 400 leden en deel uitmakend van de milieufederatie Noord-Holland (CMN).

Eind jaren zestig van de 20e eeuw groeide het besef dat als gevolg van de gehanteerde productiewijze schade aan het milieu werd toegebracht en dat daartegen stappen ondernomen dienden te worden. Het jaar 1970 werd uitgeroepen tot Natuurbeschermingsjaar. In de Zaanstreek vonden twee groepen milieu-activisten elkaar. Een groep van de Zaanse Studenten Verenigingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanse Studenten Vereniging (ZSV)

Vereniging ten behoeve van 'spoorstudenten', met een eigen gebouw aan de Parkstraat in Zaandam. De ZSV werd opgericht in 1949 ten behoeve van in de Zaanstreek wonende en naar universiteitssteden pendelende studenten. De vereniging is in levensbeschouwing en politiek opzicht neutraal.
en leden van de Vogelbeschermingswacht Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVogelbeschermingswacht Zaanstreek

Tijdens de Tweede Wereldoorlog opgerichte vereniging, aanvankelijk met het doel het rapen van eieren in de onbeschermde veenweidegebieden van de Zaanstreek tegen te gaan. De oprichting had plaats op 17 april 1943 na een oproep in de Zaanse dagbladen door een aantal verontruste vogelwachters.
Zaanstreek.

Samen richtten zij op 7 april 1971 het Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ) op om de diverse activiteiten te bundelen en beter op elkaar te kunnen afstemmen. Later sloten andere organisaties zich aan, niet alleen milieugroeperingen maar ook buurtgroepen en streekorganisaties zoals de vereniging De Zaansche Molenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaansche Molen, Vereniging De

Vereniging van molenliefhebbers, die zich ten doel stelt molens en met molens samenhangende attributen te bewaren en zo mogelijk aan het publiek ten toon te stellen, dan wel voor het publiek toegankelijk te maken. De Zaansche Molen behoort tot de grotere verenigingen in de streek (2750 leden in 1992) en is eigenaar van het
.

Het KMZ werd actief bij educatieve projecten zoals de lesbrieven voor voortgezet onderwijs 'Stik' en 'Barst'. Ook de ruimtelijke ordening werd werkterrein voor het KMZ. Als reactie op de grootscheepse haven- en industrieplannen aan beide zijden van het Noordzeekanaal werd begin jaren zeventig een eigen visie ten aanzien van de ruimtelijke ordening in de Zaanstreek gepubliceerd in een 'Leefplan voor de Zaanstreek'.

Landelijk werd het KMZ bekend door haar strijd tegen het bebouwen van het Guisveldplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGuisveld

Tegenwoordige, pas tussen 1960 en 1970 ontstane naam, voor een deel van het Westzijderveld, gelegen tussen de spoorlijn, Rooswijk te Zaandijk, de Middel te Westzaan en de Nauernasche Vaart. Het kerngebied heeft een oppervlakte van ongeveer 153 hectare en is ten dele eigendom van Staatsbosbeheer. Dit eigendom kwam tot stand na onder meer acties van de Werkgroep Behoud Guisveld en de Vogelwacht Zaanstreek, die een verkoopactie voerden over zeer kleine kavels. De aldus aan particulieren '…
. Ook het landschapsbeheer behoort tot de taken van het KMZ. Daar het rietmaaien en het maaien van afgelegen hooilandjes steeds minder door de boeren werd gedaan, dreigden de Kalverpolder en het Guisveld botanisch en ornitologisch achteruit te gaan. De werkgroep Landschapsbeheer heeft daarom vele jaren vrijwillig enkele terreintjes en rietkanten in de Kalverpolder en later in het Guisveld onderhouden.

Er zijn nog steeds vrijwilligers actief in het Guisveld, zij het nu onder auspiciën van de Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer. Op milieuhygiënisch terrein was het KMZ actief door het uitgeven van een 'Gifkrant van de Zaanstreek' in 1984 en 1989, waarin een overzicht gegeven werd van de plaatsen met bodemverontreiniging, gevolgd door een uitgave in maart 1987 over de vuilstortplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVuilstort

Zie: Milieubeheer bij welk trefwoord de ontwikkeling van de reinigingsdienst, de afvalverbrandings-installatie AVI enzovoort zijn behandeld. Hierbij werd niet aangegeven dat op vele plaatsen in de Zaanstreek in het verleden afval is gestort, tengevolge waarvan inmiddels min of meer ernstige bodemverontreinigingen zijn geconstateerd. Stort van huisafval had door de gemeenten sinds omstreeks 1890 plaats op belten; voor en na die tijd werden ook sloten met huisvuil, toen nog voornamelijk…
in de Nauernasche polderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNauernasche Polder

Polder tussen Nauerna, Zijkanaal D, het Noordzeekanaal en Veerpont Buitenhuizen. De polder is drooggemaakt tijdens de aanleg van het Noordzeekanaal (1873-1876) en heeft lange tijd een agrarische functie gehad. In 1984 kreeg hij een andere bestemming, namelijk voor de stort van grove
. Het KMZ ontvangt een subsidie van de gemeentelijke dienst milieuhygiëne.

L.E. Snuif-Verwey

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kontakt.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)