Tijdens de Tweede Wereldoorlog opgerichte vereniging, aanvankelijk met het doel het rapen van eieren in de onbeschermde veenweidegebieden van de Zaanstreek tegen te gaan. De oprichting had plaats op 17 april 1943 na een oproep in de Zaanse dagbladen door een aantal verontruste vogelwachters.

Om het eierrapen tegen te gaan werden 'Controleurs Vogelwet' opgeleid, terwijl Nol Binsbergenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBinsbergen, Nol

Zaandam, 12 januari 1908 - Zaandam, 25 september 1945

Nol Binsbergen, fotograaf en cineast, met name actief als vogelfotograaf en -beschrijver. Na een kennismaking met Jan P. Strijbos, een bekend vogelfotograaf uit Haarlem, besloot Binsbergen in het begin van de jaren '30 zich geheel aan de vogelfotografie en de natuurstudie te wijden. Dat was in een tijd dat de technische hulpmiddelen voor fotografen nog beperkt waren. Telelenzen bestonden niet, de fotograaf moest de vogels d…
en Jan P. Strijbos als propaganda lezingen met dia's en films organiseerden. De vereniging maakte een gestage groei door en telde eind jaren tachtig 200 leden/medewerkers en een kleine 1000 donateurs. In 2016 waren dat er 485 leden en 290 donateurs

De bescherming van weidevogels, het verbeteren van de vogelstand en het behoud van de nog resterende vogelweidegebieden in de Zaanstreek vormen nog steeds doelstelling van de vereniging. Men probeert het belang van deze gebieden door middel van vogeltellingen onder de aandacht van bestuurders te brengen. Daarnaast is men alert op stedenbouwkundige plannen die voor de vogelweidegebieden een bedreiging zouden kunnen vormen. Mede dankzij de activiteiten van de onvermoeibare Jan Albers, jarenlang voorzitter van de vereniging, konden in de jaren vijftig grote delen van het Reef-gebied in Westzaan door de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels worden aangekocht.

Samen met andere natuurbeschermingsorganisaties werd strijd gevoerd om het Guisveldplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGuisveld

Tegenwoordige, pas tussen 1960 en 1970 ontstane naam, voor een deel van het Westzijderveld, gelegen tussen de spoorlijn, Rooswijk te Zaandijk, de Middel te Westzaan en de Nauernasche Vaart. Het kerngebied heeft een oppervlakte van ongeveer 153 hectare en is ten dele eigendom van Staatsbosbeheer. Dit eigendom kwam tot stand na onder meer acties van de Werkgroep Behoud Guisveld en de Vogelwacht Zaanstreek, die een verkoopactie voerden over zeer kleine kavels. De aldus aan particulieren '…
te behouden. Van dit veenweidegebied werden uiteindelijk in 1984 grote delen door de gemeente Zaanstad aan Staatsbosbeheer overgedragen. Sinds 1953 geeft de Zaanse vogelwacht een eigen orgaan uit, aanvankelijk 'Wiek en Sneb' en later 'De Grutter' geheten. Dankzij de medewerking van een groot aantal leden verzorgde de vereniging twee uitgaven, in 1983 'Zaanse Vogels' en in 1988 'Watervogels in de Zaanstreek' In beide uitgaven zijn veel gegevens over de Zaanse vogelstand van heden en verleden vermeld.

Zie ook: Natuur in de Zaanstreek 6.1plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNatuur in de Zaanstreek

Natuur is het totaal der levende organismen, inclusief hun onderlinge relaties. De betrekkingen van organismen, micro-organismen, planten, dieren en mensen, met hun omgeving vormen het studieterrein van de ecologie. In dit artikel wordt vanuit ecologisch standpunt een zo overzichtelijk mogelijke beschrijving gegeven van de natuur in de Zaanstreek. Zie ook:
.

A. Bakker

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/vogelbeschermingswacht.txt
  • Laatst gewijzigd: 2024/05/25 10:30
  • door zaanlander