(Velsen 10 december 1914 - Rotterdam 3 november 1993)

Burgemeester Laan tijdens een raadsvergadering van Zaanstad omstreeks 1978. Foto Archief Henk Dijkman

Laatste burgemeester van Zaandam en eerste burgemeester van Zaanstad, ereburger van laatstgenoemde gemeente. Sociaal-democraat Reint Laan had toen hij naar de Zaanstreek kwam reeds een imposante carrière in de politiek en de vakbeweging achter de rug. Voor de oorlog was hij te Dordrecht opgeleid tot onderwijzer, maar door het gebrek aan banen in het onderwijs in de crisistijd, zou hij zijn vak alleen als invaller uitoefenen. Hij werd actief binnen de Arbeiders Jeugd Centraleplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArbeiders Jeugd Centrale (AJC)

Zelfstandige jeugdbeweging, opgericht door de SDAP, met financiële steun van het NVV. Direct na de oprichting van de landelijke AJC, in maart 1918, werden er in de Zaanstreek afdelingen opgericht en werden leden van de Jeugd Centrale actief, aanvankelijk onder toezicht en met hulp van het NVV en de SDAP, en later meer en meer als zelfstandige jeugdbeweging. Er ontstonden twee Zaanse afdelingen. In het café van Klein te Assendelft werd de afdeling Noord opgericht,…
als leider in Zuid-Holland (1934) en hoofdbestuurslid van de landelijke organisatie (1938). In 1939 ging hij werken voor de Centrale Bond voor Transportarbeiders (CBT). Toen deze in de oorlog werd opgeheven en het Arbeidsfront werd opgericht nam Laan ontslag. Na de oorlog keerde hij terug in het vakbondswerk, als districtsbestuurder van de CBT. Voorts werd hij lid van de nood-gemeenteraad van Delfzijl. Na de eerste verkiezingen werd hij wethouder in die gemeente. Dat was echter van korte duur; in 1947 werd hij CET-bestuurder te Amsterdam. Ook daar werd hij raadslid (1948-1951). In `51 was hij inmiddels secretaris van de CBT en landelijk leider en onderhandelaar van de sectie havens van de CBT geworden. Hij verhuisde naar Rotterdam, waar het hoofdbestuur van de CBT was gevestigd. In 1955 werd hij internationaal secretaris van de toen gevormde Bond van Vervoerspersoneel. Hij werd ook raadslid en later fractievoorzitter van de PvdA te Rotterdam, voorts was hij voorzitter van de EEG Transportbonden te Brussel. Aan al deze functies kwam een einde toen hij werd benoemd tot 'Director Regional Affairs' bij de Internationale Transportarbeiders Federatie te Londen (1960-1963). Na zijn terugkeer werd Laan adviseur van het Gemeentelijk Havenbedrijf te Rotterdam (1963-1968), lid van de Tweede Kamer (1964-1968), voorzitter van de PvdA-fractie in de Rijnmondraad (1965-1968), lid van het Europees Parlement (1965-1968) en raadslid te Rotterdam (1966-1968).

Per 1 maart 1968 werd Reint Laan benoemd tot burgemeester van Zaandam. Zijn opdracht was mede de samenvoeging van een aantal Zaanse gemeenten voor te bereiden. In de Zaanstreek werd hij lid van het Ontwikkelingsschap, dat de samenvoeging voorbereidde.De samenvoeging werd door Laan later omschreven als 'een heel moeilijke klus, waarbij de kwaliteit van het geheel, vooral in de toekomst, de opheffing van de zeven gemeenten waard bleek, en zal blijken te zijn' (febr 1990). De samenvoeging van zeven gemeenten tot Zaanstad per 1 januari 1974 werd door Laan gezien als het hoogtepunt van zijn Zaanse carrière.

Laan werd de eerste burgemeester van de nieuwe gemeente. Tijdens zijn Zaanse periode vervulde Laan een aantal andere functies. Hij was onder meer lid van de Internationale commissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, voorzitter van de Kring van Noordhollandse burgemeesters, hoofdingeland van het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland (1968-1977), lid van het uitvoerend bestuur van de 'International Union of Local Authorities'. Na zijn aftreden als burgemeester van Zaanstad (april 1979) werd hij president-commissaris bij de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij en commissaris van Pakhoed, Bührman-Tetterode, British Petroleum en Hercules. Eind 1980 verhuisde hij van Zaandijk (waar hij sinds 1975 woonde) naar Rotterdam. In 1989 gaf hij zijn laatste functie op. Bij de opening van De Bannehofplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBannehof

Algemeen gebruikte naam voor het voormalige gemeentehuis van Zaanstad, ofschoon feitelijk niet juist; officieel luidde de naam: Gemeentehuis Zaanstad, en was het adres: Bannehof 1. Het Bannehof werd gebouwd in de jaren 1974-'75 als rechtstreeks gevolg van de samenvoeging van zeven gemeenten tot Zaanstad per 1 januari 1974, naar ontwerp van ir.
(mei 1975) werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Bij zijn afscheid van Zaanstad werd hij tot eerste ereburgerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEreburgers

Personen die op grond van bijzondere verdiensten door de verschillende Zaangemeenten werden onderscheiden met een erepenning en dientengevolge in het spraakgebruik 'ereburger' werden genoemd.

De in 1974 gevormde gemeente Zaanstad wijkt wat dit betreft af; deze gemeente maakt een duidelijk onderscheid tussen het toekennen van de erepenning en het ereburgerschap. Slechts vier personen
van deze gemeente benoemd.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/laan_reint_jr.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)