Frankenhuis 17 januari 1845 - Kampen 4 januari 1933

Lucas Lindeboom predikant te Zaandam, later hoogleraar te Kampen

Theoloog, predikant van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Zaandam van 1873 tot 1882. Lucas Lindeboom werd geboren op 17 januari 1845 te Frankenhuis bij Zwolle. Na het volgen van het gymnasium te Zwolle studeerde hij aan de Theologische school te Kampen, waar hij in 1866 afstudeerde. In dat jaar werd hij bevestigd als predikant van de toenmalige Christelijk Gereformeerde Kerk te 's Hertogenbosch, alwaar hij zeven jaar werkzaam bleef.

Op 28 februari 1873 werd hij als predikant bevestigd in Zaandam in een kerkgebouw aan de Westzijde tegenover de gasfabriek. Hier nam hij actief de evangelisatie ter hand met een groei van de kerkelijke gemeenschap als gevolg. Het kerkgebouw werd te klein en in 1875 werd er een nieuwe en voor die tijd enorme kerk in gebruik genomen aan de Spoorstraat, later omgedoopt in de Stationsstraat. In de omringende dorpen werden evangelisatielokalen en later zelfs zelfstandige kerken opgericht. Ook zette hij zich in voor de sociaal zwakkeren en streed hij bijvoorbeeld voor de rechten van de dienstboden.

Het meest bekend geworden is hij door zijn strijd voor de gereformeerde beginselen. Met name zijn verzet tegen de kermis en tegen arbeid op zondag kregen veel aandacht. Zijn steun aan zeven Zaandamse schutters die weigerden op zondag op inspectie te komen bezorgde hem in 1876 landelijke publiciteit. Uiteindelijk kreeg hij gedaan dat de inspectie-dag naar de donderdag werd verzet.

Ook werd hij bekend door de vele voordrachten en openbare debatten die hij hield met modernistische predikanten en socialistische voormannen, zoals Domela Nieuwenhuisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDomela Nieuwenhuis, Ferdinand

Amsterdam 31 december 1846 – Hilversum 18 november 1919

Nederlands socialist, feitelijk leider van de in 1881 opgerichte Sociaal Democratische Bond.

Van 1870 tot 1879 was Domela Nieuwenhuis Luthers predikant, achtereenvolgens in Harlingen, Beverwijk en Den Haag. Als zodanig bleek hij al een verklaard anti-militarist en een ijverig voorstander van de omstreeks 1870 ontstane internationale vredesbeweging. In 1879 trad hij uit de kerk en begon hij de uitgave van …
. Lindebooms praktische inslag kreeg vorm in vele door hem opgerichte organisaties, zoals de Begrafenisbond Jozef, de Gereformeerde zondagsschoolvereniging Jachin en de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders in Nederland. In 1878 werd Lindeboom benoemd tot Zendingsdirector te Meester Cornelis, nabij Batavia.

In 1882 verliet Lindeboom de Zaanstreek om een leerstoel aan de Theologische School in Kampen te aanvaarden. Bij deze benoeming verkreeg hij de titels Prof.dr. Hier doceerde hij onder andere de exegese van het Nieuwe Testament. Tot aan zijn dood op 4 januari 1933 bleef hij een van de leidende figuren binnen de Gereformeerde Kerk en schreef hij vele geschriften over de taak van de kerk in de wereld.

Door zijn praktische en evangelische instelling botste hij een aantal malen met de meer theoretisch en dogmatische gevormde voorman van de Anti- Revolutionairen Dr. Abraham Kuyper, met name waar het ging over de theologische opleiding.

Lees hier een door Lucas Lindeboom gehouden rede op de 33e gedenkdag van de Theologische School te Kampen in 1888 als aftredend rector.

Zie ook: Gereformeerdenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGereformeerden

Kerkstroming, afsplitsing van de Nederlands Hervormde Kerk, met vanaf het begin een bescheiden aanhang in de Zaanstreek.

Vanaf 1834 vonden overal in Nederland afscheidingen plaats van kleine groepen protestanten die zich niet meer thuis voelden in de Nederlands Hervormde Kerk. Sinds het 'Algemeen Reglement voor het Bestuur der Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden' van Koning Willem I (waarin de naam Nederlands Gereformeerde Kerk was veranderd in Nederlands Hervormde…

Marco Snoek

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/lindeboom.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)